Vol 12 (2016)

Spis treści

Misja i zasady pracy ośrodków resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży PDF PDF (English)
Marek Konopczyński 5-7

Rozprawy

Teoria historii życia a zachowania przestępcze PDF PDF (English)
Monika Kwiek, Stefan Florek, Przemysław Piotrowski 9-26
Psycholingwistyczny portret sprawcy przestępstw. Wstęp do dyskusji PDF PDF (English)
Jadwiga Stawnicka, Iwona Klonowska 27-40
Rola organizacji pozarządowych w świadczeniu pomocy postpenitencjarnej w Polsce i w Niemczech– historia i teraźniejszość PDF PDF (English)
Małgorzata Kubala 41-57
Usamodzielnianie wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych PDF PDF (English)
Karina Szafrańska 59-75

Doniesienia z badań

Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kadry penitencjarnej PDF PDF (English)
Beata Pastwa-Wojciechowska, Andrzej Piotrowski 77-89
Zmiany kryteriów w diagnozowaniu zaburzeń związanych z hazardem oraz uzależnień chemicznych i czynnościowych PDF PDF (English)
Iwona Niewiadomska, Agnieszka Palacz-Chrisidis 91-104
Klimat społeczny instytucjonalnego i rodzinnego środowiska wychowawczego PDF PDF (English)
Beata Maria Nowak 105-117
Wybrane determinanty polaryzacji samooceny w grupie wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Socjoterapeutycznych PDF PDF (English)
Ewa Wysocka, Barbara Ostafińska-Molik 119-144
Techniki neutralizacji przestępstw stosowane przez dilerów substancji psychoaktywnych – analiza wybranych przypadków* PDF PDF (English)
Angelika Sikorska 145-162
Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie PDF PDF (English)
Karol Konaszewski 163-172
Style humoru wychowanków i wychowawców a klimat społeczny placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich PDF PDF (English)
Anna Karłyk-Ćwik 173-194
Nasilenie cech psychopatii wśród kobiet osadzonych w zakładach karnych. Charakterystyka psychospołeczna PDF PDF (English)
Magdalena Bolek 195-215
Współpraca z podopiecznymi, ich rodziną i szkołą w opiniach rodzinnych kuratorów sądowych PDF PDF (English)
Beata Górnicka 217-237