Cooperation with Family and School in the Appraisal of Court Appointed Guardians


Abstract

The elaboration undertakes the problem of court appointed guardians who are being more often applied to help maladjusted youth who come from families that have difficulties in raising up a child. Court appointed guardians are obligated to cooperate with community while monitoring the youngsters. The article shows the results of pilot researches about the cooperation of court appointed guardians with families and school. There are discussed tasks that are being most frequently done by court appointed guardians in their opinion. Moreover, there is shown their opinion about the most difficult parts of mentioned cooperation. There is also presented their opinion about the conditions that need to be fulfilled for these tasks to be effective.

Keywords

court appointed guardians; maladjusted youth; cooperation with family; cooperation with school

Bałandynowicz A., 2004, Sposoby postępowania resocjalizacyjnego wobec skazanych w warunkach kurateli, [w:] Resocjalizacja instytucjonalna. Perspektywy i zagrożenia, (red.) Kozaczuk F., Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Jedynak T., Stasiak K. (red.), 2014, Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.

Kalinowski M., 1990, Nadzór kuratora sądowego – formą wychowania resocjalizacyjnego, [w:] Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje, (red.) Pospiszyl K., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Monist-Czerwińska M., 2008, Aspekty wychowawcze w pracy społecznych kuratorów rodzinnych, [w:] Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, (red). Bartkowicz Z., Węgliński A., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Mudrecka I., 1997, Rodzinny kurator sądowy w percepcji nadzorowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Opora R., 2010, Resocjalizacja. Wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Ostrihanska Z., Greczuszkin A., 2000, Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin.

Walasek-Jarosz B., 2010, Tok realizacji badań oraz opracowanie wyników, [w:] Podstawy metodologii badań w pedagogice, (red.) Palka S., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Węgliński A., 2008, Tożsamość zawodowa kuratorów rodzinnych a skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych, [w:] Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, (red.) Bartkowicz Z., Węgliński A., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Węgliński A., 2013, Styl oddziaływań wychowawczych społecznych kuratorów sądowych w pracy z dozorowanymi z problemem alkoholowym, [w:] Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, (red.) Urban B., Konopczyński M., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Akty prawne

Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych (Dz.U. 2014, poz. 989).

Published : 2017-01-29


Górnicka, B. (2017). Cooperation with Family and School in the Appraisal of Court Appointed Guardians. Resocjalizacja Polska, (12), 217-237. https://doi.org/10.22432/pjsr.2016.12.14

Beata Górnicka 
Uniwersytet Opolski  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.