Klimat społeczny instytucjonalnego i rodzinnego środowiska wychowawczego


Abstract

Autorka artykułu prowadzi rozważania nad klimatem społecznym instytucjonalnego i rodzinnego środowiska wychowawczego. Dokonuje szczegółowego przeglądu badań nad klimatem społecznym placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, zestawiając je z wynikami własnych badań, opisujących dominujące dymensje klimatu społecznego w rodzinnych domach dziecka.

Frąckowiak P., 2006, Kierunki rozwoju resocjalizacji w polskich zakładach dla nieletnich, Garmond Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Granosik M., Gulczyńska A., Szczepanik R. (2014), Klimat społeczny instytucji wychowawczych i jego uwarunkowania. Perspektywa pracowników i wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i socjoterapii (MOS), [w:] Zapobieganie wykluczeniu z systemu edukacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Perspektywa pedagogiczna, (red.) Kowalska J.E., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Halpin A.W., Croft D.B., 1963, Organizational Climate of Schools, University of Chicago, Midwest Administration Center, Chicago.

Konopczyński M., 2006, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa.

Moss R., 1975, Evaluating Correctional and Community Settings, Wiley, New York.

Moos R.H., 1979, Evaluating Educational Environments: Procedures, Measures,
Findings and Policy Implications, Jossey-Bass, San Francisco.

Nowak B.M., 2006, Funkcjonowanie internatów i burs publicznych w aspekcie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży, Zamość.

Nowak B.M., 2011, Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, PWN, Warszawa.

Nowak B.M., 2015, Raport z badań nad klimatem społecznym w rodzinnych domach dziecka, Warszawa (badanie zlecone Pedagogium WSNS przez Fundację
ORLEN „Dar serca”), nieopublikowany.

Pustkowiak L., 2000, Diagnoza środowiska wychowawczego zakładu poprawczego, „Opieka. Wychowanie. Terapia”, nr 4.

Pytka L., 1983, Klimat społeczny instytucjonalnych środowisk wychowawczych, „Studia Pedagogiczne”, t. 46.

Pytka L., 2000, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskij, Warszawa.

Skuza A., 2012, Klimat społeczny polskiego zakładu poprawczego (pedagogiczna analiza czynników kreujących), „Resocjalizacja Polska”, nr 3.

Sobczak S., 2007, Klimat społeczny instytucji resocjalizujących, „Pedagogika Społeczna”, nr 3.

Staniaszek M., 2014, Klimat społeczny młodzieżowych ośrodków wychowawczych w Polsce. Studium resocjalizacyjne, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Zalewski G., 2004, Klimat społeczny instytucji resocjalizacyjnych a poziom psychotyzmu u wychowanków, Wydawnictwo Akademii Medycznej, Białystok.

Źródła internetowe

Bielak A., Czepczyńska E., Sitarczyk M., Sobiecka-Górniak G., 2001, Raport diagnostyczny. Pogłębiona i zaktualizowana analiza sytuacji pod kątem Odbiorców i Użytkowników w ramach projektu „Świat dobrej przyszłości”, Lublin, http://fim.org.pl/wp-content/uploads/2012/06/Analiza_sytuacji_Odbiorcow_i_Uzytkownikow.pdf [dostęp: 12.03.2016].

Zięba-Kołodziej B., 2009, Bursa szkolna w percepcji wychowanków, PWSZ, Tarnobrzeg, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/5184 [dostęp: 12.03.2016].

Published : 2017-01-29


Nowak, B. (2017). Klimat społeczny instytucjonalnego i rodzinnego środowiska wychowawczego. Resocjalizacja Polska, (12), 105-117. https://doi.org/10.22432/pjsr.2016.12.08

Beata Maria Nowak 
Pedagogium WSNS w Warszawie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.