The Ingratiation Tendency of Convicted People


Abstract

The article concern the issue of the ingratiation of convicted people. To the research of susceptibility of sentenced people towards ingratiation the author used the questionnaire prepared by himself. The main issue of research was to present the tendency of introduced oneself in the excessively favorable manner and the state of mind (mood) of the convict who was examined. Than was confronted the result of declaration of the convicted submitted in the questionnaire with his real behavior and the influence of the (so called) “stray words”. In order to verify the formulated hypothesis was adopted the method of diagnostic survey and statistical and comparative analysis. The factor analysis showed that the ingratiation behavior is complicated, complex and multidimensionality. In the tendency of the ingratiation should be distinguish the main three issues: the increase of the value of oneself and the partner, conformity and, manipulation of own image. It appeared that the prisoners served a sentence of imprisonment for the first time are more likely to use conformity than again convicted
imprisonment ones. In terms of the increase of the value of oneself and the partner and the own image manipulation, there were no significant difference between those prisoners who are staying for the first time and again in prison isolation.


Keywords

ingratiation; time of imprisonment; the increase of the value of oneself and the partner; conformity and; manipulation of own image

Bedyńska S., Brzezicka A., 2007, Statystyczny drogowskaz, Wydawnictwo SWPS ACADEMIKA, Warszawa.

Bedyńska S., Cypryańska M., 2013, Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji, Akademickie Sedno, Warszawa.

Chlewinski Z., 1985, Ingracjacja jako technika manipulacji obrazem siebie, „Poszukiwania Naukowe” nr 7.

Chlewiński Z., 1992, Ingracjacja czyli „dobrowolny przymus”. Szkic psychologiczno-etyczny, „Ethos”, nr 2/3 (18/19).

Choynowski M., 1968, Opracowanie polskiej adaptacji „Inwentarza osobowości” H.J. Eysencka (Maudsley Personality Inventory), „Biuletyn Psychometryczny”, nr 2.

Cooley Ch.H., 1922, Human Nature and the Social Order, New York.

Drwal R.Ł., 1981, Osobowość wychowanków zakładów poprawczych, Ossolineum, Wrocław.

Field A., 2013, Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics, SAGE, London.

Goffman E., 1981, Człowiek w teatrze życia codziennego, PIW, Warszawa.

Grzywa A., 2010, Manipulacja czyli poznaj mechanizmy psychologiczne wywierania wpływu, Wydawnictwo Psychologia Sukcesu, Kraśnik.

Jones E.E., 1964, Ingratiation: A Social Psychological Analysis, Appelton-Century-
Crofts, New York.

Jones E.E., Pittman T.S., 1982, Toward a General Theory of Strategic Self-Presentation, [w:] Psychological perspectives on the self (Vol. 1, s. 231–262), (red.) Suls J., Erlbaum, Hilsdale.

Lis-Turlejska M., Ingracjacja, czyli manipulowanie innymi ludźmi za pomocą zwiększania własnej atrakcyjności, [w:] Osobowość a społeczne uczenie się ludzi, (red.) Reykowski J., Książka i Wiedza, Warszawa 1976.

Mandal E., 2004, Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Marcus G., 2009, Prowizorka w mózgu, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot.

Nowacki Z., 2009, Uleganie wpływowi społecznemu przez skazanych przebywających w warunkach izolacji więziennej, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 64–65, s. 122–133.

Nowacki Z., 2010, Wywieranie wpływu społecznego w warunkach izolacji więziennej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Nowacki Z., 2013, Wpływ społeczny – możliwości i ograniczenia dla oddziaływań penitencjarnych, [w:] Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe, (red.) P. Szczepaniak, Wydawnictwo Forum Penitencjarne, Warszawa.

Nowacki Z., 2014, Czas izolacji więziennej a podatność skazanych na manipulacje skoncentrowane na deprecjacji innych oraz odwołujące się do konformizmu, „Resocjalizacja Polska”, nr 8.

Olszewska-Kondratowicz A., 1974, Ingracjacja, czyli zachowania ukierunkowane na zwiększanie własnej atrakcyjności, „Psychologia Wychowawcza”, nr 5.

Olszewska-Kondratowicz A., 1975, Obraz własnej osoby jako mechanizm regulujący rodzaj stosowanych przez człowieka technik ingracjacji, „Psychologia Wychowawcza”, nr 1.

Schlenker B.R., Weigold M.F., 1992, Interpersonal processes involving impression regulation and management, „Annual Review of Psychology”, 43.

Szmajke A., 1996, Samoutrudnianie jako sposób autoprezentacji: Czy rzucanie kłód pod własne nogi jest skuteczną metodą wywierania korzystnego wrażenia na innych?, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa.

Witkowski T., 2000, Psychomanipulacje. Jak je rozpoznać i jak sobie z nimi radzić, Oficyna Wydawnicza UNUS, Wrocław.


Wykaz aktów prawnych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. 2003, Nr 151, poz. 1469).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonania kary pozbawienia wolności (Dz.U. 2003, Nr 152, poz. 1493).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997, Nr 90, poz. 557, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. Ustawa o Służbie Więziennej (Dz.U. 2010, Nr 79, poz. 523, z późn. zm.).

Published : 2017-07-28


Nowacki, Z. (2017). The Ingratiation Tendency of Convicted People. Resocjalizacja Polska, (13), 123-145. https://doi.org/10.22432/pjsr.2017.13.09

Zbigniew Nowacki  zbigniew@nowacki.edu.pl
Prison in Pińczów 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.