Spirituality of Prisoners


Abstract

Showing the specificity of the spiritual life of persons serving a penalty of imprisonment was a purpose of research. Analysis of findings confirmed that persons serving a penalty of imprisonment were characterized significantly more limited spiritual life, than the control group, consisted persons with no criminal record. And so sentenced persons in the significantly shorter rank are expanding the own awareness, more rarely seek the meaning of surrounding reality, are drawing fewer spiritual experiences indeed from doing good, are less sensitive for the art, are also less sensitive to the outside and internal beauty which are connected with moral elections.


Keywords

polish prisoners; spirituality of prisoners; religiousness of prisoners

Cieślak R., 1994, Postawy religijne skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, [w:] Kierunki działań profilaktycznych, (red.) Z.B. Gaś, Lublin.

Heszen-Niejodek I., Gruszczyńska E., 2004, Wymiar duchowy człowieka, jego znaczenie w psychologii zdrowia i jego pomiar, „Przegląd Psychologiczny”, 47, 1.

Hornowska E., 2010, Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.

Jarosz M., 2010, Pojęcie duchowości w psychologii, „Studia z Psychologii w KUL”, 16.

Lawshe C., 1975, A quantitative approach to content validity, „Personel Psychology”, 28.

Nowacki Z., 2012, Wielowymiarowe znaczenie pracy duszpasterskiej na rzecz osób pozbawionych wolności. „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 76–77.

Piotrowski J., Skrzypińska K., Żemojtel-Piotrowska M., 2013, Skala transcendencji duchowej. Konstrukcja i walidacja, „Roczniki Psychologiczne”, t. 16, nr 3.

Popielski K., 1994, Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.

Romanowicz W., Tomczyszyn D., 2015, Stosunek do religii osób odbywających karę pozbawienia wolności a miejsce religii we współczesnym świecie, „Rozprawy Społeczne”, t. 9, nr 3.

Sakowicz T., 2007, Międzypokoleniowy przekaz wartości w rodzinach więźniów, [w:] Dziadkowie, rodzice, dzieci. Zaburzenia transmisji międzypokoleniowej, (red.) K. Gąsior, E. Lisowska, S. Cudak, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii
Świętokrzyskiej, t. 2 serii: Rodzina–pokolenia–przekazy, Kielce.

Sakowicz T., 2009, Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Skowroński B., Bartoszewski J. (w druku), Skala duchowości – opis konstrukcji i właściwości psychometryczne.

Skrzypińska K., Karasiewicz K., 2012, Granice duchowości – perspektywa pierwsza, „Roczniki Psychologiczne”, t. 15, nr 1.

Socha P., 2000, Duchowy rozwój człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Spielberger C.D., Reheiser E.C., 2009 Assessment of Emotions: Anxiety, Anger, Depression, and Curiosity, „Applied Psychology: Health and Well-Being”, Vol. 1, Issue 3.

Straś-Romanowska M., Frąckowiak T., 2007, Rola relacji międzyludzkich w budowaniu jakości życia osób niepełnosprawnych (perspektywa personalistyczno-egzystencjalna), [w:] Rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, (red.) J. Patkiewicz, Wydawnictwo TWK, Wrocław.

Śliwak J., Bartczuk R., 2011a, Skala Intensywności Postawy Religijnej W. Prężyny, [w:] Psychologiczny pomiar religijności, (red.) M. Jarosz, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin.

Śliwak J., Bartczuk R., 2011b, Skala relacji religijnych – Przeżywane Relacje do Boga D. Hutsenauta, [w:] Psychologiczny pomiar religijności, (red.) M. Jarosz, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin.

Urbanek A., 2007, Miejsce aktywności religijnej więźniów w teleologii pedagogiki resocjalizacyjnej: na podstawie badań prowadzonych w wybranych zakładach karnych, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, nr 2.

Vaughan F., 1991, Spiritual issues in psychotherapy, „Journal of Transpersonal Psychology”, nr 23.

Zaręba S.H., 2003, Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży w warunkach przemian ustrojowych w Polsce (1988–1998), „Studia Socjologiczno-Religijne”, nr 22, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, Warszawa.

Zinnbauer B. J., Pargament K. I., 2005, Religiousness and spirituality, [w:] The handbook of the psychology of religion and spirituality, (red.) R.F. Paloutzian, C.L. Park, Guilford Press, New York.

Wrześniewski K., Sosnowski T., Jaworowska A., Fecenec D., 2006, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI, polska adaptacja. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.

Published : 2017-07-28


Skowroński, B., & Domżalska, A. (2017). Spirituality of Prisoners. Resocjalizacja Polska, (13), 87-108. https://doi.org/10.22432/pjsr.2017.13.07

Bartłomiej Skowroński  b.skowronski@uw.edu.pl
University of Warsaw 
Aneta Domżalska 
Cardinal Stefan Wyszyński 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.