Reification and Post Anthropology of the Right of the Socio-Therapeutic Youth Centers


Abstract

The scientific research concerns the evaluation of imposing on non-public persons running of socio-therapeutic youth centers, the duty of establishing a school within the scope of their organizational structure, as a result of changes introduced according to the act of law of 20.02.2015 about the change of the law of school system and some other laws. The legal basis of determining in to what extend the socio-therapeutic actions result in desired effects with regard to the youth and social institutions, constitute the now in force legal rules of the act of law of 07.09.1994 about the Education System and the legal rules of the decree of the Ministry of National Education of 02.11.2015 about the types and the detailed rules of the public institutions, conditions of residence of the children and the youth in such places and the rules and the amount of the payment made by the parents for the stay of their children in those centers. The general aim of the pedagogical behavior should be a successful socialization of the youth, which results not only in their socialization and integration
with the community, but also, on a more general level, in homogeneity of norms and values necessary for the unity of the whole society.


Keywords

reification; equipotentialism; equifinality; interpretive paradigm; structuralist paradigm; functionalistic paradigm

Bałandynowicz A., 2007, Prawo bez wartości – prawo pozbawione sumienia a problem manipulacji społecznej, [w:] Współczesne metody psychomanipulacji a zdrowie psychiczne, (red.) Gujska B., Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa.

Bałandynowicz A., 2012, Podmiotowość osoby i dobro wspólne w procesie reintegracji społecznej a system probacji, [w:] Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, (red.) Ambrozik W., Kieszkowska A., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Bałandynowicz A., 2014, Transgresja edukacji szkolnej w kierunku terapii probacyjnej wyznaczającymi granice wiedzy, kompetencji i etyki dla postępowania profilaktycznego z uczniami agresywnymi, [w:] Transgresje w edukacji, t. 2, (red.) Paszenda J., Włodarczyk R., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Bałandynowicz A., 2015, Komunikacja ku wartościom czy do sfery immoralnej w rozwiązywaniu problemów społecznych, [w:] Komunikacja w edukacji, (red.) Jaszczyszyn E., Szada-Borzyszkowska J., Styczyńska M., Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Siedlce.

Bałandynowicz A., 2015, Probacyjna sprawiedliwość karząca, Wolters Kluwer, Warszawa.

Białyszewski H., 1972, Koncepcja systemu społecznego w socjologii, „Studia Socjologiczne”, nr 3–4.

Elliott A., 2011, Współczesna teoria społeczna: wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Frąckiewicz J.L., 1980, Systemy sprawnego działania, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Golka M., 1992, Kultura jako system, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań.

Jajuga T.K., Wrzosek K.S., 1993, Elementy teorii systemów i analizy systemowej, Wydawnictwo AE, Wrocław.

Kamiński B., 1982, Granice modelowania globalnego, PWN, Warszawa.

Kieszkowska A., 2012, Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych. Konteksty resocjalizacyjne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Kwieciński Z., 1990, Dynamika funkcjonowania szkoły. Studium empiryczne z socjologii edukacji, IRWiR PAN, Warszawa.

Kwieciński Z., Witkowski Z. (red), 1993, Spory o edukację: dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, Instytut Badań Edukacyjnych, „Edytor”, Warszawa–Toruń.

Rapaport A., 1963, Ujęcie ogólnej teorii układów, „Studia Filozoficzne”, nr 4.

Rubacha K., 2003, Paradygmaty nauk społecznych, [w:] Pedagogika. Podręcznik Akademicki, t. 1, (red.) Kwieciński Z., Śliwerski B., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szkudlarek T., 1995, Edukacja wieloznaczności. Perspektywa postmodernistyczna, [w:] Odmiany myślenia o edukacji, (red.) Rutkowiak J., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Sztumski J., 1987, Metodologiczne problemy systemowej analizy społeczeństwa, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Szymański J.M., 1991, Życie systemów, Wiedza Powszechna, Warszawa.


Źródła prawa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. 2015, poz. 1872).

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015, poz. 257).

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Published : 2017-07-28


Bałandynowicz, A. (2017). Reification and Post Anthropology of the Right of the Socio-Therapeutic Youth Centers. Resocjalizacja Polska, (13), 55-72. https://doi.org/10.22432/pjsr.2017.13.05

Andrzej Bałandynowicz  balandynowicz@op.pl
Pedagogical University in Warsaw 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.