Pedagogical and Theological Thinking about the Process of Destigmatisation


Abstract

Pedagogical and theological thinking about the process of destigmatisation from the deviation attitude into normative one according to using it in the Catholic Church’s Community is initiated by quote of John Paul II to prisoners: “You are sentenced, but not damned”. So that, narration of this topic is based on approach to truth – about a man and God – used by scholar of Jewish faith which was Victor Emil Frankl. He is called as the judge of The Old Testament as John Paul II the judge of Old and New Testament. Their attitude to the topic is based on knowing the same God and a man through the mind and faith, what
confers on original meaning in the historical process of Old and New testament’s explanation for reconciliation. In other words, returning to the normative approach in the single and community dimension, involving contemporary times.


Keywords

destigmatisation; rehabilitation; deviation; crime; reconciliation

Abramowiczówna Z., 1958–1965, Słownik grecko-polski, t. 1–4, PWN, Warszawa.

Adler P.A., 2000, Constructions of Deviance, Social Power, Context and Interation, Wadsorth.

Bałandynowicz A., 2011, Probacja: resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.

Benedykt XVI, 2011, Jezus z Nazaretu, cz. 2, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce.

Berger L., 1967, The Sacred Canopy, New York.

Bielicki M., 1966, Zapomniany świat Sumerów, PIW, Warszawa.

Biot R., 1958, Polvere vivente, Catania.

Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Brandstaetter R., 1982, Jom Kippur, czyli Dzień Pojednania, [w:] Jezus z Nazarethu, t. 1, PWN, Warszawa.

Bromski J. (tłum.), 1925, Enuma eliš, czyli opowieść babilońska o powstaniu świata, Warszawa.

Buttiglione R., 2000, Kilka uwag o sposobie czytania „Osoby i czynu”, [w:] Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, TN KUL, Lublin.

Callaway J.A. i in., 2007, Starożytny Izrael: od Abrahama do zburzenia Świątyni Jerozolimskiej przez Rzymian, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa.

Carcopino J., 1966, Życie codzienne w Rzymie, PIW, Warszawa.

Childe V.G., 1963, O rozwoju w historii, PWN, Warszawa.

Chrostowski W., 1996, Ogród Eden. Zapoznane świadectwo asyryjskiej diaspory, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa.

Chrostowski W., 2015, Między Synagogą a Kościołem. Dzieje św. Pawła, Wydawnictwo M, Kraków.

Czajkowski Marian, 1988, Biblia dziś odczytana, „Novum”, Warszawa.

Czajkowski Michał, 1993, Egzystencjalna lektura Biblii, KUL, Lublin.

Dobzhansky T., 1955, Evolution, genetics and Man, New York.

Dufour X.L., 1973, Słownik teologii biblijnej, „Pallottinum”, Poznań.

Elders L.J., 1992, Czy istnienie Boga można dochodzić?, [w:] Filozofia Boga, Agencja Wydawnicza Katolików MAG, Warszawa.

Eliade M., 1949, Traité d’histoire des religions, Paris.

Forstner D., 2001, Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Frankl V.E., 1962, Psycholog w obozie koncentracyjnym, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Frankl V.E., 1978, Nieuświadomiony Bóg, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Frankl V.E., 1984, Homo patiens. Logoterapia i jej kliniczne zastosowanie. Pluralizm nauk a jedność człowieka. Człowiek wolny, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Frossard A., 1995, Słuchaj, Izraelu!, „Palabra”, Warszawa.

Górny J. (wyd.), 1991, IV pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny (01.06 – 09.06.1991), Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej w Olsztynie, Olsztyn.

Guillet J., 1954, Temi biblici, Milano.

Heller M., 2015, Sens życia i sens wszechświata. O ile oczami wiary widzi się świat inaczej niż oczami wiedzy naukowej?, Copernicus Center Press, Kraków.

Ingarden R., 1972, Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Ingarden R., 1987, Spór o istnienie świata, t. 1–3, PWN, Warszawa.

Jan Paweł II, 1979, Encyklika Redemptor hominis 1 (4 III).

Jan Paweł II, 1980, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, „Libreria Editrice Vaticana”, Città del Vaticano.

Jan Paweł II, 1984, Adhortacja Reconciliatio et Paenitentia (2 XII.).

Jan Paweł II, 1987, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „serca”. O Jana Pawła II teologii ciała, (red.) Styczeń T., KUL, Lublin.

Jan Paweł II, 1996, Dar i tajemnica: w pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Jan Paweł II, 1998, Encyklika Fides et ratio 1 (14 IX.).

Jan Paweł II, 1999, Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Bóg Ojciec, Kraków–Ząbki.

Jan Paweł II, 2003a, Lettera enciclica Ecclesia de Eucharistia del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II sull’eucaristia nel suo rapporto con la chiesa, L’Osservatore Romano, Rzym.

Jan Paweł II, 2003b, Tryptyk rzymski, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Jan Paweł II, 2004, Wstańcie, chodźmy!, Wydawnictwo Świętego Stanisława Biskupa Męczennika Archidiecezji Krakowskiej, Kraków.

Jones W.P., 2016, CELA. Historia mordercy, który stał się mnichem, Wydawnictwo eSPe Zakonu Księży Pijarów, Kraków.

Kalinowski S., 1999, Aurea dicta. Złote słowa, Warszawa.

Katechizm Kościoła Katolickiego 1994.

Konopczyński M., 1972, Twórcza resocjalizacja, Warszawa.

Konopczyński M., 2006, Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa.

Konopczyński M., 2008, Współczesne kierunki zmian w pedagogice resocjalizacyjnej. Destygmatyzacja dewiantów i kreowanie alternatywnych tożsamości, [w:] Resocjalizacja ciągłość i zmiana, (red.) Konopczyński M., Nowak B.M., Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Warszawa.

Konopczyński M., Nowak B.M. (red.), 2008, Resocjalizacja, ciągłość i zmiana, Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Warszawa.

Kopaliński W., 1985, Słownik mitów i tradycji kultury, PIW, Warszawa.

Kowalski S., 1979, Socjologia wychowania w zarysie, PWN, Warszawa.

Kramer N.S., 1961, Historia zaczyna się w Sumerze, PWN, Warszawa.

Krąpiec M.A., 1974, Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, TN KUL, Lublin.

Kuśmirek A., 2003, Hebrajsko-polski Stary Testament. Pięciogksiąg. Przekład interlinerany z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem rdzeni, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa.

Lambert D., 1999, Sciences et théologie – Les figures d’un dialogue, Bruxelles.

Läpple A., 1972, Messaggio biblico per il nostro tempo, Modena.

Mascall E.L., 1962, Chrześcijańska koncepcja człowieka, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Mascall E.L., 1968, Chrześcijańska koncepcja wszechświata, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Montenat C. i in., 1993, Odkrywanie stworzenia w ewolucji, „W Drodze”, Poznań.

Moran L.M., 1982, Chrystus w historii zbawienia, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Moscati S., 1963, Kultura starożytna ludów semickich, PWN, Warszawa.

Parol R., 2008, Znaczenie celów życiowych w resocjalizacji penitencjarnej, [w:] Resocjalizacja, ciągłość i zmiana, (red.) Konopczyński M., Nowak B.M., Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej Warszawa.

Pascal B., 1989, Myśli, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Peter M., 1959, Wykład Pisma Świętego Starego Testamentu, „Pallottinum”, Poznań.

Pierini F., 1983–1984, La lunga via della penitenza cristiana, „Famiglia Cristiana”.

Pierzchała K., 2013, Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Pierzchała K., 2015, Skazani ale nie potępieni, wyd. 2., rozszerzone, Warszawa.

Pierzchała K., 2016a, Destygmatyzacja przestępców w świetle Magisterium Kościoła oraz poglądów na resocjalizację, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Pierzchała K., 2016b, Istotne cechy destygmatyzacji we wspólnocie Kościoła Katolickiego, Warszawskie Studia Teologiczne, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja Św. Jana Chrzciciela, XXIX/2.

Piszczek Z. (red.), 1966, Mała encyklopedia kultury antycznej, PWN, Warszawa.

Platon, 1958, Gorgiasz, tłum. W. Witwicki, PWN, Warszawa.

Plezia M. (red.), 1959–1970, Słownik łacińsko-polski, t. 1–4, PWN, Warszawa.

Podsiad A., Więckowski Z., (1983), Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Pomian K., 1968, Przeszłość jako przedmiot wiary, PWN, Warszawa.

Popowski R., 1997, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, wydanie z pełną wokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa.

Rahner K., Vorgrimler H., 1987, Mały słownik teologiczny, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Ricciotti G., 1954, Życie Jezusa Chrystusa, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Rolla A., 1959, La Bibbia di fronte alle ultime scoperte, Roma.

Rutkowska-Hajduk J., 2005, Viktor Emil Frankl – świadek nadziei, „Człowiek w Kulturze” 17, Lublin.

Schedl C., 1959, Storia del Vecchio Testamento, t. 1, Roma.

Schökel L.A., 1967, La parola ispirata, Brescia.

Schönborn C. i in., 1997, Grzech pierworodny w nauczaniu Kościoła, „W Drodze”, Poznań 1997.

Shanks H. i in., 2007, Starożytny Izrael. Od Abrahama do zburzenia świątyni jerozolimskiej przez Rzymian, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa.

Sierotowicz T., 1997, Nauka i wiara – Przestrzeń dialogu, Kraków.

Smith H., 1994, Religie świata, Wydawnictwo Alfa, Warszawa.

Sobczak S., 2000, Celowość wychowania, Wydawnictwo „Navo”, Warszawa.

Strzelecka K., 1989, Szalom שלום , Warszawa.

Szczukiewicz P., 1999, Rozwój psychosomatyczny a tożsamość, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Szczypka J., 1982, Droga do Rzymu, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Świderkówna A., 1994, Rozmowy o Biblii, PWN, Warszawa.

Theissen G., 2004, Czasy Jezusa. Tło społeczne pierwotnego chrześcijaństwa, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Tischner J., 1986, Myślenie według wartości, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków.

Topolski J., 1972, Świat bez historii, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Trilling W., 1980, Stworzenie i upadek, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Tschirschnitz A., 1994, Dzieje ludów biblijnych, Wydawnictwo M. Sadren i S-ka, Warszawa.

Twardowski J., 1995, Miłość zdjęta z krzyża, „Parnas”, Poznań.

Vanier J., 1985, Wspólnota miejscem radości i przebaczenia, Éditions du Dialogue: Société d’Éditions Internationales.

Vaux de R., 2004, Instytucje Starego Testamentu, „Pallottinum”, Poznań.

Wahle H., 1993, Wspólne dziedzictwo. Judaizm i chrześcijaństwo w kontekście dziejów zbawienia, „Biblos”, Tarnów.

Warzecha J., 2005, Historia dawnego Izraela, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.

Weigel G., 2002, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków.

Weigel G., 2014, Katolicyzm ewangeliczny. Gruntowna reforma Kościoła w XXI wieku, Wydawnictwo M, Kraków.

Widła B., 2004, Funkcja serca w myśli antropologicznej Starego Testamentu, [w:] Teologia antropologiczna Starego Testamentu, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa.

Wildiers N.M., 1985, Obraz świata a teologia, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Wojtyła K., 1986, Miłość i odpowiedzialność, Człowiek i moralność, t. 1, TN KUL, Lublin.

Wojtyła K., 2000, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, TN KUL, Lublin.

Wolicki M., 2002, Wpływy filozoficzne w analizie egzystencjalnej i logoterapii, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław.

Wolniewicz B., 1993, Filozofia i wartości, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Zaleski Z., 1991, Psychologia zachowań celowych, PWN, Warszawa.

Published : 2017-07-28


Pierzchała, K. (2017). Pedagogical and Theological Thinking about the Process of Destigmatisation. Resocjalizacja Polska, (13), 17-37. https://doi.org/10.22432/pjsr.2017.13.03

Kazimierz Pierzchała  k.pierzchala68@o2.pl
Warsaw School of Entrepreneurship 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.