Phenomenon of social maladjustment among young people with visual disabilities studying in special educational centers - scale, specificity, dominant behavior


Abstract

Vision disability in the form of blindness or poor development, especially if it is present from birth or early childhood, often generates various problems of a developmental, educational, functional nature. The consequences of visual disability can be localized in the sphere of behavior, social attitudes, acceptance and supported moral, moral and norms even legal, correspond to the current social maladjustment. There are not many studies of decisions made regarding the maladjustment of the community among people forming in the special education system, both in Poland and in the world, and if you follow these reports on ten topics to take into account various aspects of victimization of a group of people. Official cases of disabled criminals' sight are common. Because they depend on the indication of the situation in which clinical trials are conducted, within those that are undertaken on the basis of a sample of standard-size test sets including socially maladapted educational education in treatment centers aged 10-23 (24). It contains results that are average and which say above is 0.96, and the dominant ones are included in the use of disrespectful attitude to school training, non-observant rules of conduct in educational institutions and in relations with teachers and peers. Research data are associated with the implementation of studies that are even more often used in the field of search results of results obtained in this study, as well as take into account the degree of visual disability and the family situation of adolescents with visual disabilities.


Bilewicz P.K., Bilewicz M., Pokrzywdzony niepełnosprawny intelektualnie w postępowaniu karnym. W: Nauki społeczne na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, P. Bogdalski, M. Nepelski (red.), Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, Szczytno, 2014, s. 149-158.
Bilewicz M., Zapobieganie wiktymizacji wtórnej osób z niepełnosprawnością, Resocjalizacja Polska, nr 16, 2018, s. 39-48.
Bobik B. Szkolna profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, Szkoła Specjalna, nr, 3, 1999, s. 165-170.
Dykcik W., Współpraca szkoły specjalnej ze środowiskiem w zakresie adaptacji społecznej dzieci upośledzonych umysłowo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1979.
Dykcik W., System wspomagania społecznego rodzin niewydolnych wychowawczo, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1988.
Giryński A., Środowisko rodzinne a formy niedostosowania społecznego osób niepełnosprawnych umysłowo, Szkoła Specjalna, nr 4-5, s. 254-2614.
Giryński A., Zachowania prospołeczne młodzieży lekko upośledzonej umysłowo, Warszawa 1989.
Giryński A., Formy zachowania społecznie niedostosowanych dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, Warszawa 1989.
Giryński A., Przybylski S., Integracja społeczna osób upośledzonych umysłowo w świetle ujawnianych do nich nastawień społecznych, Warszawa 1993.
Giryński A., Wartości w świecie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie: wybory, postawy, zachowania interpersonalne, Białystok 1996.
Jurkiewicz P., Starzomska M., Nieprzystosowanie rówieśnicze wśród uczniów upośledzonych w stopniu lekkim a piętnowanie „odmieńców”. W: Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka, S. Ćmiel (red.), Wydawnictwo WSGE Józefów 2011, s. 69-90.
Konaszewski K. Wzory osobowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie – przykład wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, Szkoła Specjalna, nr 5, 2017, s. 335-341.
Kosakowski Cz, Społeczne przystosowanie dziecka lekko upośledzonego umysłowo (wybrane zagadnienia), Wydawnictwo UMK, Toruń 1980.
Nowak-Starz G., Sytuacja szkolna uczniów z zaburzeniami mowy, Roczniki Pedagogiki Specjalnej,1996, t. 7, s. 308-321.
Pytka L. Przestępczość nieletnich jako problem pedagogiczny i prawno-kryminologiczny. W: Przestępczość nieletnich – teoria i praktyka, S. Ćmiel (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów 2012, s. 133-152.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz.U. 2017, poz. 1578.
Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Sakowicz-Boboryko A., Otapowicz D., Wyrzykowska-Koda D., Osoby z niepełnosprawnością w izolacji penitencjarnej – pozór a/i rzeczywistość, Resocjalizacja Polska, nr 16, 2018, s. 93-112.
Szeroczyńska M., Prawa i obowiązki osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako pokrzywdzonej w procesie karnym. Część 1, Szkoła Specjalna, nr 4, 2015, s. 288-300,
Szeroczyńska M., Prawa i obowiązki osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako pokrzywdzonej w procesie karnym. Część II, Szkoła Specjalna, nr 1, 2016, s. 61-75
Szeroczyńska M., Prawa i obowiązki osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako pokrzywdzonej w procesie karnym. Część III, Szkoła Specjalna, nr 2, 2016, s. 131-144.
Szeroczyńska M., Prawa i obowiązki osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako pokrzywdzonej w procesie karnym. Część IV, Szkoła Specjalna, nr 3, 2016, s. 213-229.
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000.
Zhang A., Wang K., Zhang J., Indicators of School Crime and Safety: 2018, U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Statistics, Washington 2019.
Netografia:
Braun P., O przestępczości osób z dysfunkcją wzroku, http://trakt.org.pl/o-przestepczosci-osob-z-dysfunkcja-wzroku-piotr-braun/; data dostępu: 18.04.2020.
Harrell E., Crime Against Persons with Disabilities,2009-2015 - Statistical Tables, U.S. Department of Justice, JULY 2017, pp. 1-17; www.ojp.usdoj.gov; data dostępu:
Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością nieletnich w Polsce w 2018 roku, Biuro Prewencji KGP, Wydział Prewencji, data dostępu: 18.04.2020.
Morgan R.E., Oudekerk B.A., Criminal Victimization, 2018, U.S. Department of Justice, September 2019, pp. 1-37, www.ojp.usdoj.gov; data dostępu: 18.04.2020.
Roczna informacja statystyczna za rok 2018, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Warszawa 2019, data dostępu: 19.04.2020.
Statystyki dotyczące czynów karalnych popełnionych przez nieletnich, Wydział Prewencji KMP, Łódź 2020-02-05, http://lodz.policja.gov.pl/elp/nieletni/statystyki/3135,Statystyki-dotyczace-czynow-karalnych-popelnionych-przez-nieletnich.html; data dostępu: 18.04.2020.

Published : 2021-12-27


Zaorska, M., & Zaorski, A. (2021). Phenomenon of social maladjustment among young people with visual disabilities studying in special educational centers - scale, specificity, dominant behavior. Resocjalizacja Polska, (22), 391–407. https://doi.org/10.22432/rp.408

Marzenna Zaorska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  Poland
https://orcid.org/0000-0003-4867-770X
Adam Zaorski 
absolwent prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  Poland
https://orcid.org/0000-0001-8739-6439


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.