Kultura prawna w dobie pandemii COVID-19


Abstract

Podjęta w tekście problematyka wynika z najnowszych doświadczeń świata wynikających z pandemii wirusa SARS-CoV-2, a która stała się zwierciadłem życia indywidualnego i społecznego. Badania sondażowe oraz naukowe opracowania monitorujące postawy wobec wprowadzanych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii w Polsce, wskazują na ich wybiórcze przestrzeganie lub nawet nieprzestrzeganie. A tylko ich wspólne respektowanie daje szansę na obniżenie zachorowalności i śmiertelności. Szukając narzędzi do budowania prospołecznych, wspólnotowych działań, szczególną uwagę zwracamy na konieczność budowania kultury prawnej w polskim społeczeństwie. Opieramy się na analizie literatury z zakresu prawa i socjologii prawa oraz na przykładowych wynikach badań własnych dotyczących praktyk rodzinnych podczas pandemii COVID-19. Rozpoznanie postrzegania zagrożenia epidemicznego przez rodziców, stosowanie się przez nich do zaleceń i nakazów oraz ich stosunek wobec nich wprost lub przez pośrednie – codzienne praktyki, jest stałym elementem rodzicielskiego oddziaływania, budowania prawnej świadomości i szeroko traktowanej kultury prawnej przez nich i ich dzieci.


[1] Böckenförde E.W., 1994, Wolność – Państwo – Kościół, Kraków.
[2] Borucka-Arctowa M., Skąpska G., Daniel K., Kozłowska M., 1990, Kultura prawna w świetle badań nad świadomością prawną, tekst powielony.
[3] Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., 1999, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 5, Wyd. CH Beck, Warszawa.
[4] Connolly F.F., Olofsson J., Malmberg G., Stattin M., 2021, SHARE Working Paper Series 62-2021: Adjustment of daily activities to restrictions and reported spread of the COVID-19 pandemic across Europe. doi:10.17617/2.3292885.
[5] Danilewicz W., Prymak T., 2017, From Legal Awareness of the Contemporary Youth to Legal Culture of the Information Society, „Kultura i Edukacja”, nr 2, s. 131–143.
[6] Ehrlich S., 1971, Wstęp do nauki o państwie i prawie, PWN, Warszawa.
[7] Magoska M., 1988, Analiza dysfunkcjonalnych elementów kultury prawnej w procesie rozwiązywania konfliktów w społeczności wiejskiej, [w:] J. Jabłońska-Bonca, B.Banaszkiewicz, Kultura prawna i dysfunkcjonalności prawa, t. 1, Warszawa.
[8] Markowska-Gos E., 2002, Kultura prawna młodzieży studenckiej. Studium socjologiczno-prawne, Rzeszów.
[9] Podgórecki A., 1971, Zarys socjologii prawa, PWN, Warszawa.
[10] Russocki S., 1986, Wokół pojęcia kultury prawnej, „Przegląd Humanistyczny”.
[11] Szafarz R., 1997, Kultura prawna prawa europejskiego na tle traktatów Rady Europy, „Studia Prawnicze”, nr 1.
[12] Pilipiec S., Szreniawski P., 2009, Kultura prawna w administracji, „Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka”, nr 2(15).
[13] Pilipiec S., 2011, Kultura prawna a prawo obywatela do ochrony słusznego interesu, „Studia Iuridica Lublinensia”, 15.
[14] Pałecki, 1974, O użyteczności pojęcia kultura prawna, „Państwo i Prawo”.
[15] Prymak T., 2020, Świadomość prawna w profilaktyce zachowań problemowych młodzieży szkolnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
[16] Tochowicz S., 1985, Kultura prawna oraz kultura prawnicza jako elementy działań nauczyciela, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne”, z. 13, s. 182.
Źródła internetowe
[17] Maj K., Skarżyńska K., Społeczeństwo wobec epidemii Raport z badań; https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Badanie-spoleczenstwo-wobec-epidemii--fin.pdf (dostęp: 04.05.2021).
[18] Opinie o epidemii koronawirusa i związanych z nią restrykcjach, oprac. M. Felisiak, CBOS, 58/2020; https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_058_20.PDF

Published : 2021-12-27


Prymak, T., & Danilewicz, W. (2021). Kultura prawna w dobie pandemii COVID-19. Resocjalizacja Polska, (22), 139-156. https://doi.org/10.22432/rp.393

Tomasz Prymak 
Uniwersytet w Białymstoku  Poland
https://orcid.org/0000-0002-7784-9956
Wioleta Danilewicz 
Uniwersytet w Białymstoku  Poland
https://orcid.org/0000-0002-7049-4216


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.