The importance of resources in the personal adaptation of people taking OTC drugs


Abstract

Over-the-counter medication has become a common phenomenon in Poland. Every fifth person uses them contrary to the instructions, often exceeding the permissible doses. This problem concerns various social and professional groups. However, it is not always connected with addiction and can lead to losses in many different areas. Undoubtedly,
the search for psychological connections that determine the need to reach for medications without a medical recommendation becomes a priority. The Theory of Conservation of Resources (COR) by Steven E. Hobfoll can provide an alternative approach to understanding the phenomenon of over-the-counter drugs. It is based on the assumption that human activity is focused on gaining, maintaining and protecting resources. Their gain or loss is fundamental to the quality of life and is a source of motivation for specific behavior. From the perspective of the COR theory, the loss of resources or the impossibility of gaining them may explain the high percentage of people taking medications without medical recommendation. The main aim of the paper is to answer the question on what are the functions of resource distribution in personal adaptation. Moreover, it is equally important to determine what are the dependencies between psychosocial factors and personal adaptation in people taking OTC drugs.

Material and methods: A questionnaire survey of 300 people taking medications without medical recommendation was used. The tools used were S.E. Hobfoll’s Conservation of
Resources-Evaluation (COR-E) questionnaire, the Rotter Incomplete Sentences Blank (RISB) test, the Beck Depression Inventory (BDI) and the Multidimensional Scale of Perceived Social
Support (MSPSS) by G. Zimet.

Results: The structural equation modeling indicated a causal relationship between gain in resources and personal adaptation (p = 0.001) as well as loss of resources and personal
adaptation (p = 0.003). The increasing pool of resources and lesser experience of their loss are predictors of adaptation. The hypothesis that the process of positive adaptation in people taking OTC drugs depends on the distribution of resources has been confirmed.

Conclusions: People using over-the-counter drugs in a situation of experiencing a loss of resources show symptoms of personal maladjustment. The ability to properly adapt to changing
living conditions and deal with problems depends primarily on the ability to gain resources.


Keywords

over-the-counter drugs; OTC; personal adaptation; Resources; Conservation of Resources Theory

[1] Alarcon G.M., Edwards J.M., Menke L.E., 2011, Student Burnout and Engagement: A Test of the Conservation of Resources Theory, „The Journal of Psychology”, 145(3), 211–227.
[2] Bernat A., Krzyszkowska M., 2017, Znaczenie i sposoby wykorzystania psychospołecznych zasobów zaradczych w ujęciu S. E. Hobfolla, „Studia Paradyjskie”, 27, 255–278.
[3] Borek E., Dessoulavy-Gładysz I., 2016, Samoleczenie i samoopieka w Polsce w kontekście trendów europejskich. Analiza porównawcza, [w:] Odpowiedzialne i nowoczesne leczenie w systemie ochrony zdrowia, (red.) K. Krajewski-Siuda, Warszawa, Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani.
[4] Brotheridge C.M., Lee R.T., 2002, Testing a Conservation of Resources Model of the Dynamics of Emotional Labor, „Journal of Occupational Health Psychology”, 7(1),
57–67.
[5] Buchwald P., 2010, Test anxiety and performance in the framework of the conservation of resources theory. Cognition, Brain, Behavior, „An Interdisciplinary Journal”, 14(4),
283–293.
[6] Buszman K., Przybyła-Basista H., 2017, Polska adaptacja wielowymiarowej skali spostrzeganego wsparcia społecznego, „Polskie Forum Psychologiczne”, 22(4), 581–599.
[7] Chetty R., Stepner M., Abraham S., (et al.), 2016, The Association Between Income and Life Expectancy in the United States, 2001–2014, „JAMA”, 315(16), 1750–1766.
[8] Curran M., Totenhagen C., Serido, J., 2010, How Resources (or Lack Thereof) Influence Advice Seeking on Psychological Well-being and Marital Risk: Testing Pathways of the Lack of Financial Stability, Support, and Strain, „Journal of Adult Development”, 17, 44–56.
[9] Dudek B., Koniarek J., Szymczak W., 2007, Stres związany z pracą a teoria zachowania zasobów Stevana Hobfolla, „Medycyna Pracy” 58(4), 317–325.
[10] Ehrlich M., Harville E., Xiong X., 2010, Loss of Resources and Hurricane Experience as Predictors of Postpartum Depression among Women in Southern Louisiana, „Journal
of Women’s Health” 19(5), 877–884.
[11] Gomes A.R., 2014, Positive human functioning in stress situations: A interactive proposal, [w:] Positive human functioning from a multidimensional perspective: Promoting stress adaptation, (red.) A.R. Gomes, Nova Science, New York.
[12] Greenglass E.R., Fiksenbaum L., 2009, Proactive coping, positive affect, and well-being, „Europe’s Journal of Psychology”, 14, 29.
[13] Gruszczyńska E., Kaczmarek M., Chodkiewicz J., 2016, Hitting rock bottom? Resource loss as a predictor of alcoholism treatment completion, „Nordic Journal of Psychiatry”, 70, 351–357.
[14] Gurung R.A.R., 2006, Health Psychology: A Cultural Approach, Belmont, CA, Thomson Wadsworth.
[15] Hobfoll S.E., 1989, Conservation of Resources. A New Attempt at Conceptualizing Stress, „American Psychologist”, 44(3), 513–524.
[16] Hobfoll S.E., 1993, Resource Conservation as a Strategy for Community Psychology, „Journal of Community Psychology”, 21, 128–148.
[17] Hobfoll S.E., 2001, The Influence of Culture, Community, and the Nested-Self in the Stress Process: Advancing Conservation of Resources Theory, „Applied Psychology: An
International Review”, 50(3), 337–421.
[18] Hobfoll S.E., 2002, Social and Psychological Resources and Adaptation, „Review of General Psychology”, 6(4), 307–324.
[19] Hobfoll S.E., 2006, Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, Gdańsk, GWP.
[20] Hobfoll S.E., Vinokur A.D., Pierce P.F., 2012, The Combined Stress of Family Life, Work, and War in Air Force Men and Women: A Test of Conservation of Resources Theory, „International Journal of Stress Management”, 19(3), 217–237.
[21] Hobfoll S.E., Blais R.K., Stevens N.R., 2015, Vets Prevail Online Intervention Reduces PTSD and Depression in Veterans With Mild-to-Moderate Symptoms, „Journal of Consulting and Clinical Psychology”, 84(1).
[22] Holgrem L., 2017, Conservation of Resources Theory, [w:] The Handbook of Stress and Health: A Guide to Research and Practice, (red.) C. Cooper, John Wiley & Sons, Nowy Jork.
[23] Hunter-Reel D., McCrady B., Hildebrandt T., 2009, Emphasizing interpersonal factors: an extension of the Witkiewitz and Marlatt relapse model, „Addiction”, 104 (8), 1281–1290.
[24] Kaczmarek M., Skrzypczak M., Maćkowiak K., 2017, Status społeczno-ekonomiczny oraz styl życia jako czynniki różnicujące subiektywne poczucie zdrowia wśród starzejących się mężczyzn, „Gerontologia Polska”, 14(2), 84–90.
[25] Krieger N., 2001, A glossary for social epidemiology, „Journal of Epidemiology and Community Health”, 55(10), 693–700.
[26] Łukasik M., 2017, Ból głowy z nadużywaniem leków, „Polski Przegląd Neurologiczny”, 1, 17–25.
[27] Miller S.D., Berg I.K., 2000, Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu, Galaktyka, Łódź.
[28] Miller W.R., Rollnick S., 2010, Wywiad motywujący, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
[29] Modrzewski J., 2010, Wsparcie społeczne jako czynnik wzorujący współczesne scenariusze biograficzne, [w]: Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Od teorii do praktyki, (red.) M. Piorunek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
[30] Modrzyński R., 2017, Abstynencja czy ograniczanie picia? Znaczenie zasobów w przewidywaniu abstynencji osób uzależnionych od alkoholu we wczesnej fazie zdrowienia, Difin, Warszawa.
[31] Morello-Frosch R., Jesdale B.M., 2006, Separate and unequal: residential segregation and estimated cancer risks associated with ambient air toxics in U.S. metropolitan areas, „Environ Health Perspect”, 114(3), 386–393.
[32] Neveu J.P., 2007, Jailed resources: Conservation of resources theory as applied to burnout among prison guards, „Journal of Organizational Behaviour”, 28, 21–42.
[33] Niewiadomska I., Chwaszcz J., 2010, Jak skutecznie zapobiegać karierze przestępczej?, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
[34] Niewiadomska I., Chwaszcz J., Augustynowicz W., 2010, Więzi społeczne zamiast więzień – wsparcie pozytywnej readaptacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu konfliktu z prawem. Raport z badań z rekomendacjami, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
[35] Niewiadomska I., Chwaszcz J., Bartczuk R., 2013, The significance of relationships between self-efficacy and the distribution of resources in the positive adaptation of young offenders, „Problems of Forensic Sciences”, 93, 404–420.
[36] Nordfjaern T., 2011, Relapse patterns among patients with substancje use disorder, „Journal of Substance Use”, 16(4), 313–329.
[37] Ojedokun O., Idemudia E., 2014, Burnout among paramilitary personnel in Nigeria: a perspective from Conservation of Resources Theory, „South African Journal of Psychology”, 44(1), 106–117.
[38] Radoń A., Modrzyński R., 2018, Strategia redukcji szkód w terapii osób uzależnionych od alkoholu. Zastosowanie teorii zachowania zasobów, „Nauki Przyrodnicze”, 4, 70–78.
[39] Sahni S., Talwar A., Khanijo S., Talwar A., 2017, Socioeconomic status and its relationship to chronic respiratory disease, „Advances in Respiratory Medicine”, 85,97–108.
[40] Seiling S.B., 2006, Changes in the Lives of Rural Low-Income Mothers: Do Resources Play a Role in Stress?, „Journal of Human Behavior in the Social Environment”, 13(1), 19–42.
[41] Shahar G., Kalnitzki E., Shulman S., Blatt S.J., 2006, Personality, motivation, and the construction of goals during the transition to adulthood, „Personality and Individual
Differences”, 40(1), 23–27.
[42] Shavers V.L., 2007, Measurement of socioeconomic status in health disparities research, „Journal of the National Medical Association”, 99(9), 1013–1023.
[43] Sobolewska P., 2015, Wpływ działań marketingowych na zakup leków dostępnych bez recepty przez pełnoletnich mieszkańców Białegostoku, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu”, 3, 154–158.
[44] Stańczyk-Hugiet E., 2017, Implikacje teorii zależności w badaniach relacji, „Organizacja i Kierowanie”, 2, 15–26.
[45] Syrkiewicz-Świtała M., Holecki T., Mazur M., 2015, Reklama leków OTC jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej i jej wpływ na zachowania konsumentów na rynku ochrony zdrowia, „Handel Wewnętrzny”, 3, 285–294.
[46] Torończak E., 2007, Psychologiczne uwarunkowania rozwoju ludzkiej wolności i wyboru zasadniczego człowieka, „Psychologia Christiana”, 2 (20), 44–47.
[47] Turner-Cobb J.M., Gore-Felton C., Marouf F. (et al.), 2012, Coping, social support, and attachment style as psychosocial correlates of adjustment in men and women with
HIV/AIDS, „Journal of Behavioral Medicine”, 25 (4), 337–353.
[48] Unal-Karaguven M.H., 2009, Psychological Impact of an Economic Crisis: A Conservation of Resources Approach, „International Journal of Stress Management”, 16(3), 177–194.
[49] Wiegel C., Sattler S., Göritz A.S., Diewald M., 2015, Work-related stress and cognitive enhancement among university teachers, „Anxiety, Stress, & Coping”, 29 (1), 1–18.

Źródła internetowe
[50] CBOS, https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_158_16.PDF (dostęp: 13.02.2020).

Published : 2020-12-29


Modrzyński, R., & Radoń, A. (2020). The importance of resources in the personal adaptation of people taking OTC drugs. Resocjalizacja Polska, (20), 335-350. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.20.21

Robert Modrzyński 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Poland
Aleksandra Radoń 
Stowarzyszenie Natanaelum  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.