Model of the preventive supervision institution in the system of preventive tasks of probation officers for adults


Abstract

The institution of preventive supervision is based on familiar solutions, existing in the applicable law. It is intended as a non-legal measure that could be used by family courts in situations of domestic violence. This supervision would be imposed on individuals using violence, against whom actions taken by the working groups of Local Interdisciplinary Teams would be ineffective, and whose behavior would not meet the criteria for a  violent crime to the detriment of the relatives. This measure would additionally aim at strengthening the measures undertaken by the members of the said working groups. It would be executed by probation officers for adults, who are specialized in working with adults acting against the legal order in force.This institution broadens the catalog of powers of a probation officer for adults. At the same time, it is a new solution that offers new opportunities to confront domestic violence.


[1] Ambrozik W., 2009, Postępowanie probacyjne z perspektywy pedagogiki resocjalizacyjnej, „Probacja”, 1, s. 110–120.
[2] Ambrozik W., 2016, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[3] Bałandynowicz A., 2016, Kurator jako podmiot integrujący przestrzeń osobową, społeczną i środowiskową w socjalizacji wtórnej osób wchodzących w konflikt z prawem, [w:] Polska kuratela sądowa na przełomie wieków. Nadzieje, oczekiwania, dylematy, (red.) M. Konopczyński, Ł. Kwadrans, K. Stasiak, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[4] Jarosz E., Nowak A., 2012, Dzieci ofiary przemocy w rodzinie. Raport Rzecznika Praw Dziecka. Funkcjonowanie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa.
[5] Jedynak T., 2008, Ustawa o kuratorach sądowych – „konstytucja” kuratorskiej służby sądowej, [w:] Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, (red.) T. Jedynak, K. Stasiak, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis®, Warszawa 2008.
[6] Jurczuk D., Staniucha A., 2015, Współpraca kuratorów sądowych z innymi służbami w realizowaniu zadań profilaktyczno-resocjalizacyjnych, „Resocjalizacja Polska”, 10, s. 111–123.
[7] Konopczyński M., 2006a, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa.
[8] Konopczyński M., 2006b, Teoretyczne podstawy metodyki kulturotechnicznych oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich. Zarys koncepcji twórczej resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[9] Konopczyński M., 2012, Dlaczego tak trudno być kuratorem sądowym i pedagogiem jednocześnie?, „Probacja”, 2, s. 247–251.
[10] Konopczyński M., 2013, Kryzys resocjalizacji, Pedagogium, Warszawa.
[11] Konopczyński M., 2014, Pedagogika resocjalizacyjna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[12] Konopczyński M., 2019, Polska Kuratela Sądowa. Potencjały i ograniczenia, „Resocjalizacja Polska”, 17, s. 7–22.
[13] Kozłowska D., 2015, Procedura „Niebieskie Karty”. Geneza i rozwój, „Kwartalnik Policyjny”, 3.
[14] Nowak A., 2012, Poglądy kuratorów sądowych na temat nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, „Resocjalizacja Polska”, 3, s. 351–359.
[15] Pytka L, 2005, Pedagogika resocjalizacyjna, APS, Warszawa.
[16] Sasal, H. D., 2005, Przewodnik do procedury interwencji policji wobec przemocy w rodzinie, Wydawnictwo edukacyjne PARPA, Warszawa. Beata Goworko-Składanek, Tomasz Prymak 58 (s. 45–58)
[17] Wójcik D. (red.), 2010, Kuratela sądowa, Sukcesy i porażki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Źródła internetowe
[18] Najwyższa Izba Kontroli, 2015, Wystąpienie pokontrolne LBI.410.009.02.2015, https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,lbi~p_17_106_201806181047411529318861~id1~01,typ,kj.pdf (dostęp: 11.02.2020).
[19] Najwyższa Izba Kontroli, 2016, Informacja o wynikach kontroli. Pomoc osobom dotkniętym przemocą domową, Warszawa 2016, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/046/KPS/ (dostęp: 12.02.2020).
[20] Rada Ministrów, 2009, Uzasadnienie do projektu nr 1698 zmian ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/E7D206E9D4B5292AC 125756100371248/$file/1698-uzas.doc (dostęp: 11.02.2020).

Akty prawne
[21] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych (t.j.: Dz.U. 2014 poz. 989).
[22] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego lub sprawcy oddanego pod dozór lub zobowiązanego do powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających lub substancji psychotropowych, ich dokumentowania oraz weryfikacji (Dz.U. 2012, poz. 104).
[23] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadzoru nad nieletnim (Dz.U. 2014, poz. 855).
[24] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz.U. 2016 poz. 969).
[25] Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości (Dz.U. 1982 Nr 35, poz. 230 z późn. zm.).
[26] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
[27] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997 Nr 90, poz. 557 z późn. zm.).
[28] Ustawa z 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. 2001 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
[29] Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).
[30] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
[31] Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 Nr 125, poz. 842).

Published : 2020-12-29


Goworko-Składanek, B., & Prymak, T. (2020). Model of the preventive supervision institution in the system of preventive tasks of probation officers for adults. Resocjalizacja Polska, (20), 45-58. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.20.04

Beata Goworko-Składanek  beata.goworko@uwb.edu.pl
Chair of International Relations and Contemporary History of the University of Białystok, Senior Probation Officer at the 3rd PST of the District Court in Białystok  Poland
Tomasz Prymak 
Chair of Social and Educational Studies of the University of Białystok, Probation Officer at the 1st PST of the District Court in Białystok  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.