Solution focused approach. An attempt to adapt the method to the process of social rehabilitation


Abstract

In the search for an answer to the main question „what works in social rehabilitation”, the attention of theoreticians and practitioners is directed to the evidence-based practice. Among numerous proposals and research data there is also Solution-Focused Brief Therapy, the modality which has its roots in family systems theory, social constructionism and M. Erickson’s utilization approach. The main purpose of this article is to show general assumptions of SFBT and its potential in social rehabilitation process. The data presented in the article are promising and inspires researchers to further analyses in order to make Polish social rehabilitation practice more evidence-based


Keywords

evidence-based practice; Solution-Focused Brief Therapy; social rehabilitation

[1] Andrews D.A., Bonta J., 2010, The Psychology of Criminal Conduct, New Providence.
[2] Berg I.K., De Jong P., 1996, Solution-Building Conversations: Co-Constructing a Sense of Competence with Clients, „Families in Society”, Vol. 77, nr 6.
[3] Ciosek M., 2008, Zakład karny jako instytucja resocjalizacyjna, [w:] Resocjalizacja, t. 1, (red.) B. Urban, J.M. Stanik, Warszawa, s. 326–345. Solution focused approach. An attempt to adapt the method to the process… (pp. 25–42) 41
[4] DeJong P., Berg I.K., 2007, Rozmowy o rozwiązaniach – podręcznik, Księgarnia Akademicka, Kraków.
[5] Franklin C., 2015, An Update on Strengths-Based, Solution-Focused Brief Therapy, „Health & Social Work”, Vol. 40, nr 2.
[6] Gingerich W.J. i in., 2012, Solution-Focused Brief Therapy Outcome Research, [w:] Solution-Focused Brief Therapy. A Handbook of Evidence-Based Practice, (red.) C. Franklin i in., Oxford University Press, New York.
[7] Isebaert L., 2017, Solution-Focused Cognitive and Systemic Therapy: the Bruges model, Routledge Taylor & Francis Group, New York–London.
[8] Isebaert L., Cabie M.X., O jednej z terapii krótkoterminowych, Wolny wybór klienta jako etyka w psychoterapii, materiał przeznaczony dla uczestników szkoleń Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, praca niepublikowana.
[9] Janiszewski B., 1995, Funkcje społeczno-terapeutyczne systemu penitencjarnego oraz sugestie de lege ferenda, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, R. 57, z. 1.
[10] Kacprzak A., Kudlińska I., 2014, Praca socjalna z osobami opuszczającymi placówki resocjalizacyjne i ich rodzinami, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
[11] Knekt P., i in., 2013, Randomized trial on the effectiveness of long- and short-term psychotherapy on psychiatric symptoms and working ability during a 5-year follow-up, „Nordic Journal of Psychiatry”,·Vol. 67, nr 1.
[12] Korzybski A., 1994, Science and Sanity, An introduction to non-aristotelian systems and general semantics, 5th Edition, Englewood, New Jersey.
[13] Kosman T., 2013, Założenia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne”, nr 1.
[14] Krasiejko I., 2009, Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w edukacji, „Podstawy Edukacji”, nr 2.
[15] Lee M.Y. i in., 2004, Accountability for Change: Solution-Focused Treatment With Domestic Violence Offenders, „Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services”, Vol. 85, nr 4.
[16] Lee M.Y., i in., 2007, Role of Self-Determined Goals in Predicting Recidivism in Domestic Violence Offenders, „Research on Social Work Practice”, Vol. 17, nr 1.
[17] Lindforss L., Magnusson D., 1997, Solution-Focused Therapy in Prison, „Contemporary Family Therapy”, 19(1).
[18] Listwan S.J. i in., 2013, The Pains of Imprisonment Revisited: The Impact of Strain on Inmate Recidivism, „Justice Quarterly”, Vol. 30, nr 1.
[19] Lizińczyk S., 2016, Praca ze sprawcami przemocy domowej Stop przemocy – druga szansa, „Forum Penitencjarne”, nr 3(214).
[20] McCollum E.E. i in., 2012, Solution-Focused Brief Therapy In the Conjoint Couples Treatment of Intimate Partner Violence, [w:] Solution-Focused Brief Therapy, A Handbook of Evidence-Based Practice, (red.) C. Franklin i in., Oxford University Press, New York.
[21] Miller W.R., Rollnick S., 2010, Wywiad motywacyjny. Jak przygotować ludzi do zmiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
[22] Moch-Piątek S., Geisler O., 2017, Terapia Skoncentrowana na Rozwiąaniach (TSR) jako alternatywna forma pracy kuratora sądowego z nieletnimi, rodzinami i osobami uzależnionymi, [w:] Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych, (red.) Ł.Wirkus, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
[23] Muskała M., 2016, „Odstąpienie od przestępczości” w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań. Jana Chojecka 42 (pp. 25–42)
[24] Opolska A., 2008, Zastosowanie Solution Focused Approach (SFA) – Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w pracy z indywidualnym przypadkiem w ośrodkach pomocy społecznej, [w:] Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach. Zeszyty Pracy Socjalnej, (red.) L. Miś, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, Kraków.
[25] Raś D., 2016, Dorośli przestępcy traktowani jak dzieci versus zmiana w traktowaniu osadzonych w instytucji penitencjarnej, „Chowanna”, nr 2.
[26] Seagram B.C., 1997, The efficacy of Solution-Focused Therapy with Young Offenders, rozprawa doktorska, North York.
[27] Szczepkowski J., 2016, Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach: w poszukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
[28] Świtek T., 2009, Ścieżki rozwiązań, Księgarnia Akademicka, Kraków.
[29] Świtek T., 2014, The Situations Focused Model:A Map of Solution-Focused Brief Therapy used as an Open Systems ApproachWith Clients and in Human Services, „International Journal of Solution-Focused Practices”, Vol. 2, nr 2.
[30] Wójcik D., 2013, Stosowanie w postępowaniu karnym narzędzi diagnostyczno-prognostycznych służących oszacowaniu ryzyka powrotności do przestępstwa, „Prawo w Działaniu – sprawy karne”, nr 16. Internet sources
[31] Clawson E., Guevara M., Putting the pieces together, Practical Strategies for Implementing Evidence-Based Practices, https://www.crj.org/assets/2017/07/34_Putting_Pieces_Together_ImpManual508_033011.pdf (access: 19.12.2019).
[32] Simon J.K., Berg I.K., Solution-Focused Brief Therapy With Long-Term Problems, https://www.0to10.net/sflong.pdf (access: 29.01.2020).
[33] Instytut Korzybskiego: http://www.korzybski.be/ (access: 29.01.2020)
[34] Kodeks karny wykonawczy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970900557/U/D19970557Lj.pdf (access: 29.01.2020).
[35] MOPS Częstochowa:http://mops.czestochowa.pl/mops2/formy-pomocy/przeciwdzialanie-przemocy/ (access: 21.01.2020).
[36] Niebieska linia: http://www.niebieskalinia.info/index.php/sprawcy-przemocy/30-chce-to-zmienic/49-sprawcy-przemocy-chce-to-zmienic-program-stowarzyszenieniebieska-linia-zalozenia (access: 22.01.2020).
[37] Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, https://archiwum.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/ogolne/sprawozdania-z-realizacji-krajowego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/sprawozdanie-z-krajowego-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-za-2009-r/ (access: 30.01.2020).
[38] Stop przemocy w Nowogardzie: https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-wnowogardzie-stop-przemocy (access: 21.01.2020).
[39] Wytyczne do tworzenia modelowych programów https://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/4132/zalacznik2-do-kpppwr.pdf (access: 22.01.2020).

Published : 2020-12-29


Chojecka, J. (2020). Solution focused approach. An attempt to adapt the method to the process of social rehabilitation. Resocjalizacja Polska, (20), 25-42. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.20.03

Jana Chojecka  janach@amu.edu.pl
Adam Mickiewicz University in Poznań  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.