Resocjalizacja Polska (“Polish Journal of Social Rehabilitation”) – w latach 2010-2012 – rocznik a od 2013 roku półrocznik. Czasopismo wydawane jest pod patronatem Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Resocjalizacja Polska jest jedynym w Polsce naukowym, wolnym forum wymiany refleksji teoretycznej oraz doświadczeń z zakresu problematyki resocjalizacji instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej, stworzonym głównie z myślą o ludziach wchodzących w świat nauk humanistycznych jako doktoranci i pracownicy naukowi uczelni publicznych i niepublicznych, polskich i zagranicznych.

Intencją obecności Czasopisma na arenie naukowej jest prezentowanie dorobku polskiej myśli resocjalizacyjnej w wymiarze teoretycznym i aplikacyjnym oraz jej rozpowszechnienie w skali krajowej i międzynarodowej, w rozmaitych ośrodkach życia naukowego i akademickiego.

Półrocznik jest publikacją wyjątkową w skali całego kraju, gromadzącą materiały prezentujące teoretyczne podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych, zarówno instytucjonalnych jak i  pozainstytucjonalnych, a także szerokie spektrum zjawisk związanych z rozmaitymi aspektami profilaktyki społecznej i resocjalizacji w sposób integrujący różne dyscypliny naukowe.

Istnienie Czasopisma w przestrzeni polskiej nauki integruje merytorycznie środowiska zajmujące się daną problematyką. Informuje o najnowszych naukowych odkryciach w tym zakresie, prezentuje wyniki badań naukowych uczonych. Umożliwia karierę publikacyjną dla młodych pracowników naukowych. Pismo jest „pomostem” między światem nauki a światem praktyków. Jako unikalne naukowe czasopismo poświęcone swojej problematyce spełnia doniosłą rolę w polityce naukowej kraju.

Od 2014 roku Czasopismo uzyskuje dofinansowanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki czemu wydawane jest w formie dwujęzycznej – polskiej i angielskiej oraz publikowane w  sieci Internet według modelu Open Access.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach półrocznik Resocjalizacja Polska posiada 12 punktów.

Od roku 2016 wydawcą Czasopisma jest Fundacja Pedagogium. W latach 2010-2015 wydawcą Czasopisma była Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie.

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach danych:
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Index Copernicus International
BazHum
POL-index
ARIANTA
Centre for Open Science
World Catalogue of Scientific Journals