Nr 15 (2018)

Spis treści

Pedagog resocjalizacyjny w przestrzeni instytucjonalnej PDF PDF (English)
Marek Konopczyński 7-10

Rozprawy

Zaufanie i odpowiedzialność modalnością generatywną w procesie wtórnej integracji osób karanych a lokalna sieć wsparcia w procesie przystosowania się wykluczanych do środowiska życia PDF PDF (English)
Andrzej Bałandynowicz, Anna Kieszkowska 11-33
Twórczość codzienna jako wartość w procesie readaptacji PDF PDF (English)
Agata Cudowska 35-51
Trening uważności w oddziaływaniach resocjalizacyjnych. Kontekst teoretyczny PDF PDF (English)
Maciej Muskała 53-71
Bezpieczeństwo jako fundament budowania procesu resocjalizacji, readaptacji i reintegracji w środowisku lokalnym. PDF PDF (English)
Iwona Klonowska 73-91
Relacje nieletnich z policją w środowisku otwartym w perspektywie profilaktyki społecznej i resocjalizacji PDF PDF (English)
Krzysztof Sawicki 93-105
Więziennictwo w Polsce i Ukrainie: od dziedzictwa totalitarnego do współczesnego europejskiego systemu penitencjarnego PDF PDF (English)
Luba Krupnyk 105-133

Doniesienia z badań

Postawy rodzicielskie matek i ojców odbywających karę pozbawienia wolności PDF PDF (English)
Zdzisław Bartkowicz, Agnieszka Wróbel-Chmiel 135-148
(Nie)wykorzystywanie mediacji w sprawach nieletnich PDF PDF (English)
Magdalena Staniaszek 149-160
Rodzina w percepcji i ocenie osób odbywających karę pozbawienia wolności PDF PDF (English)
Anna Chańko – Kraszewska 161-178
Ewaluacja programu rozwijania kompetencji komunikacyjnych w resocjalizacji nieletnich PDF PDF (English)
Hubert Kupiec 179-194
Jakość życia kuratorów sądowych PDF PDF (English)
Łukasz Wirkus, Krzysztof Stasiak 195-216
Wybrane sposoby ochrony kobiet doświadczających przemocy małżeńskiej – uwarunkowania prawne a ocena praktyków PDF PDF (English)
Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki, Emilia Kramkowska, Krzysztof Czykier, Anna Szafranek 217-237