Nr 15 (2018)

Spis treści

Pedagog resocjalizacyjny w przestrzeni instytucjonalnej PDF
Marek Konopczyński 7-10

Rozprawy

Zaufanie i odpowiedzialność modalnością generatywną w procesie wtórnej integracji osób karanych a lokalna sieć wsparcia w procesie przystosowania się wykluczanych do środowiska życia PDF
Andrzej Bałandynowicz, Anna Kieszkowska 11-33
Twórczość codzienna jako wartość w procesie readaptacji PDF
Agata Cudowska 35-51
Trening uważności w oddziaływaniach resocjalizacyjnych. Kontekst teoretyczny PDF
Maciej Muskała 53-71
Bezpieczeństwo jako fundament budowania procesu resocjalizacji, readaptacji i reintegracji w środowisku lokalnym. PDF
Iwona Klonowska 73-91
Relacje nieletnich z policją w środowisku otwartym w perspektywie profilaktyki społecznej i resocjalizacji PDF
Krzysztof Sawicki 93-105
Więziennictwo w Polsce i Ukrainie: od dziedzictwa totalitarnego do współczesnego europejskiego systemu penitencjarnego PDF
Luba Krupnyk 105-133

Doniesienia z badań

stawy rodzicielskie matek i ojców odbywających karę pozbawienia wolności PDF
Zdzisław Bartkowicz, Agnieszka Wróbel-Chmiel 135-148
(Nie)wykorzystywanie mediacji w sprawach nieletnich PDF
Magdalena Staniaszek 149-160
Rodzina w percepcji i ocenie osób odbywających karę pozbawienia wolności PDF
Anna Chańko – Kraszewska 161-178
Ewaluacja programu rozwijania kompetencji komunikacyjnych w resocjalizacji nieletnich PDF
Hubert Kupiec 179-194
Jakość życia kuratorów sądowych PDF
Łukasz Wirkus, Krzysztof Stasiak 195-216
Wybrane sposoby ochrony kobiet doświadczających przemocy małżeńskiej – uwarunkowania prawne a ocena praktyków PDF
Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki, Emilia Kramkowska, Krzysztof Czykier, Anna Szafranek 217-237