Not)applying mediation in minors cases


Abstract

Presently we are noticing that social control over youth showing symptoms of demoralization is being excessively formalized - especially in case of individuals just on the verge of demoralization, and, at the same time, too arbitrary a role of the judge in cases involving minors. Despite legal possibilities, Family Court rarely applies mediation proceedings. In the years 2004-2016 the most mediations occurred in 2006 (366) and the fewest in 2014 (198). In 2016 there were 25 mediations, including 13 in Lodz.
The presentation is aimed to show the research on minors cases addressed to mediation proceedings by Lodz courts in the years 2011-2016.
The subject of study is the content of court files and mediation reports concerning the final results of the mediation and terms of agreement if made.
Basing on research analysis we may reason that the only cases directed to mediation are the ones where the victim and the perpetrator are minors and the criminal act was extortion, bodily harm or harassment. The number of cases directed to mediation proceedings suggests that judges are still not fully convinced of the validity of restorative justice.


Keywords

mediacja; nieletni; sprawiedliwość naprawcza

Bieńkowska E. (2011), Mediacja w sprawach nieletnich. Stan prawny na 1 września 2011r., Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa.

European Parliament resolution of 21 June 2007 on juvenile delinquency, the role of women, the family and society, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0283+0+DOC+XML+V0//EN, data pobrania: 20.10.2017 r.

European Rules for Juvenile Offenders Subject to Sanctions and Measures (2008), https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d2716, data pobrania: 20.10.2017 r.

Gaberle A. (2008), Reakcja na niepożądane zachowania małoletnich (zagadnienia podstawowe), Archiwum Kryminologii 2007-2008, Tom XXIX-XXX.

Górecki P., Stachowiak S. (2010), Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa

Gromelska K. (2007), Mediacja jako jeden z obszarów działania pedagoga resocjalizacyjnego [w:] Pospiszyl I., Konopczyński M. (red.), Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, Wydawnictwo PEDAGOGIUM, Warszawa.

Kusztal J. (2002), W poszukiwaniu optymalnego modelu postępowania w sprawach nieletnich, Nauczyciel i Szkoła, Nr 1-2 (14-15).

Kusztal J. (2011), Europejskie tendencje w zapobieganiu przestępczości nieletnich, Probacja, Nr 4.

Lipowicz E. (2003), Mediacje między nieletnim sprawcą a ofiarą – stan obecny i perspektywy [w:] Rybczyńska D. (red.), Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Michel M. (2010), Rola mediacji pomiędzy pokrzywdzonym sprawcą czynu karalnego lub przestępstwa w procesie karnym w kontekście idei sprawiedliwości naprawczej [w:] Przybyliński S. (red.), Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.

Opinion of the European Economic and Social Committee on The prevention of juvenile delinquency. Ways of dealing with juvenile delinquency and the role of the juvenile justice system in the European Union (2006), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006IE0414&rid=1, data pobrania: 20.10.2017 r.

Opora R. (2010), Refleksje na temat współczesnej resocjalizacji w kontekście jej efektywności, Resocjalizacja Polska, Nr 1.

Pierzchała K. (2012), Europejskie standardy postępowania w sprawach objętych probacją. Synteza problemu w oparciu o materiały z Konferencji Senackiej (Popowo, 27-28 października 2008 r.), Probacja, Nr 1.

Potaczała K. (2010), Postępowanie mediacyjne między nieletnim sprawcą a ofiarą w aspekcie zjawiska przemocy [w:] Sołtysiak T., Latoś A. (red.), Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Pyżalski J. (2003), Analiza efektywności środków angażujących techniki rozwiązywania sporów [w:] Sołtysiak T., Sudar-Malukiewicz J. (red.), Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.

Recommendation (2003)20 concerning new ways of dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justice (2003), https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx? ObjectID=09000016805df0b3, data pobrania: 20.10.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r. Nr 56, poz. 591, z późn. zm.).

Sawicka K. (2001), Probacyjne środki w profilaktyce i resocjalizacji nieletnich [w:] Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy: materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności: 20-21 października 2000 r., Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, Warszawa.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) (1985), http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ beijingrules.pdf, data pobrania: 20.10.2017 r.

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U 1982 nr 35 poz. 228).

Wajerowska-Oniszczuk B. (2011), Mediacja w polskim prawie nieletnich. Stan prawny na 1 września 2011 r., Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa.

Wright M. (2001), Sprawiedliwość naprawcza i mediacja [w:] Cichońska B. (red.) Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy: materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności: 20-21 października 2000 r., Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, Warszawa.

Published : 2019-03-28


Staniaszek, M. (2019). Not)applying mediation in minors cases. Resocjalizacja Polska, (15), 149-160. https://doi.org/10.22432/pjsr.2018.15.09

Magdalena Staniaszek  magdalena.staniaszek@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzk  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.