(Nie)wykorzystywanie mediacji w sprawach nieletnich


Abstrakt

Obecnie można zaobserwować zjawisko nadmiernego formalizowania reakcji kontroli społecznej wobec dzieci i młodzieży z przejawami demoralizacji – zwłaszcza dopiero zagrożonych procesem wykolejenia oraz nadto arbitralną rolę sędziego w sprawach z udziałem nieletnich. Mimo możliwości prawnej, sądy rodzinne niezbyt często kierują sprawy do postępowania mediacyjnego. W latach 2004 – 2016 najwięcej skierowano spraw do mediacji w 2006 roku - 366, a najmniej w 2014 roku – 198. W 2016 roku – 285 spraw, w tym łódzkie sądy – 13.Celem artykułu jest prezentacja badań dotycząca analizy spraw nieletnich skierowanych przez łódzkie sądy do postępowania mediacyjnego w latach 2011-2016.Przedmiot badań stanowi treść akt spraw oraz treść sprawozdania z postępowania mediacyjnego dotycząca wyniku zakończenia mediacji i warunków ugody, jeżeli taka została zawarta.Na podstawie analizy badań można wnioskować, że sędziowie kierują do postępowania mediacyjnego jedynie te sprawy, gdzie poszkodowanym i sprawcą są osoby małoletnie, a czyny karalne dotyczyły m.in. wymuszenia, naruszenia nietykalności, nękania. Z liczby spraw skierowanych do mediacji wynika, że sędziowie nadal nie są przekonani co do słuszności rozstrzygania spraw z wykorzystaniem sprawiedliwości naprawczej.

Słowa kluczowe

mediation; juvenile; restorative justice

Bieńkowska E. (2011), Mediacja w sprawach nieletnich. Stan prawny na 1 września 2011r., Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa.

European Parliament resolution of 21 June 2007 on juvenile delinquency, the role of women, the family and society, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0283+0+DOC+XML+V0//EN, data pobrania: 20.10.2017 r.

European Rules for Juvenile Offenders Subject to Sanctions and Measures (2008), https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d2716, data pobrania: 20.10.2017 r.

Gaberle A. (2008), Reakcja na niepożądane zachowania małoletnich (zagadnienia podstawowe), Archiwum Kryminologii 2007-2008, Tom XXIX-XXX.

Górecki P., Stachowiak S. (2010), Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa

Gromelska K. (2007), Mediacja jako jeden z obszarów działania pedagoga resocjalizacyjnego [w:] Pospiszyl I., Konopczyński M. (red.), Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, Wydawnictwo PEDAGOGIUM, Warszawa.

Kusztal J. (2002), W poszukiwaniu optymalnego modelu postępowania w sprawach nieletnich, Nauczyciel i Szkoła, Nr 1-2 (14-15).

Kusztal J. (2011), Europejskie tendencje w zapobieganiu przestępczości nieletnich, Probacja, Nr 4.

Lipowicz E. (2003), Mediacje między nieletnim sprawcą a ofiarą – stan obecny i perspektywy [w:] Rybczyńska D. (red.), Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Michel M. (2010), Rola mediacji pomiędzy pokrzywdzonym sprawcą czynu karalnego lub przestępstwa w procesie karnym w kontekście idei sprawiedliwości naprawczej [w:] Przybyliński S. (red.), Niebanalny wymiar resocjalizacji penitencjarnej. Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.

Opinion of the European Economic and Social Committee on The prevention of juvenile delinquency. Ways of dealing with juvenile delinquency and the role of the juvenile justice system in the European Union (2006), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006IE0414&rid=1, data pobrania: 20.10.2017 r.

Opora R. (2010), Refleksje na temat współczesnej resocjalizacji w kontekście jej efektywności, Resocjalizacja Polska, Nr 1.

Pierzchała K. (2012), Europejskie standardy postępowania w sprawach objętych probacją. Synteza problemu w oparciu o materiały z Konferencji Senackiej (Popowo, 27-28 października 2008 r.), Probacja, Nr 1.

Potaczała K. (2010), Postępowanie mediacyjne między nieletnim sprawcą a ofiarą w aspekcie zjawiska przemocy [w:] Sołtysiak T., Latoś A. (red.), Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Pyżalski J. (2003), Analiza efektywności środków angażujących techniki rozwiązywania sporów [w:] Sołtysiak T., Sudar-Malukiewicz J. (red.), Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.

Recommendation (2003)20 concerning new ways of dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justice (2003), https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx? ObjectID=09000016805df0b3, data pobrania: 20.10.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r. Nr 56, poz. 591, z późn. zm.).

Sawicka K. (2001), Probacyjne środki w profilaktyce i resocjalizacji nieletnich [w:] Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy: materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności: 20-21 października 2000 r., Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, Warszawa.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) (1985), http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ beijingrules.pdf, data pobrania: 20.10.2017 r.

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U 1982 nr 35 poz. 228).

Wajerowska-Oniszczuk B. (2011), Mediacja w polskim prawie nieletnich. Stan prawny na 1 września 2011 r., Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa.

Wright M. (2001), Sprawiedliwość naprawcza i mediacja [w:] Cichońska B. (red.) Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy: materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności: 20-21 października 2000 r., Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, Warszawa.

Opublikowane : 2019-03-28


Staniaszek, M. (2019). (Nie)wykorzystywanie mediacji w sprawach nieletnich. Resocjalizacja Polska, (15), 149-160. https://doi.org/10.22432/pjsr.2018.15.09

Magdalena Staniaszek  magdalena.staniaszek@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzk  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Redakcja publikuje artykuły naukowe na zasadach tożsamych z wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (zwanej również jako CC-BY), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.

Autor zachowuje w pełni prawa autorskie do artykułu, przy czym przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do artykułu. Przeniesienie praw nie jest ograniczone terytorialnie ani czasowo.

Internetowe wydanie czasopisma Resocjalizacja Polska realizowane jest w trybie Open Access, co oznacza że użytkownicy w zakresie korzystania z artykułów mają pełne prawo do ich czytania, ściągania, kopiowania, drukowania, wyszukiwania, linkowania, to jest do pełnego, nieograniczonego korzystania z zamieszczonych artykułów.

Wydawca nie pobiera opłat za udostępnianie pełnych wersji artykułów, jak również za ich użytkowanie, o którym mowa powyżej.