Postawy rodzicielskie matek i ojców odbywających karę pozbawienia wolności

Zdzisław Bartkowicz, Agnieszka Wróbel-Chmiel

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2018.15.08

Abstrakt


W artykule dokonano analizy postaw rodzicielskich matek i ojców odbywających karę pozbawienia wolności. Porównano postawy 50 kobiet i 50 mężczyzn, będących rodzicami małoletnich dzieci do 18 roku życia, którzy wychowywali je przed osadzeniem i utrzymują z nimi systematyczny kontakt również w trakcie pobytu w zakładzie karnym. W Kwestionariuszu Postaw Rodzicielskich M. Plopy skazani ojcowie osiągnęli wyniki na poziomie wysokim w podskali wymagania, natomiast wyniki niskie w zakresie postawy autonomii i ochraniania. Z kolei skazane matki wykazują wyraźną tendencję do przyjmowania względem dzieci postawy nadmiernie ochraniającej i niekonsekwentnej. Nasilenie poszczególnych postaw rodzicielskich zależy od rodzaju popełnionego przestępstwa. Sprawcy przestępstw przeciwko rodzinie w porównaniu z pozostałymi rodzicami w istotnie mniejszym stopniu akceptują swoje dzieci oraz są wobec nich istotnie bardziej wymagający. Wyniki badań wyraźnie wskazują, że respondenci niewłaściwie pełnią role rodzicielskie, co prawdopodobnie zaburza wzajemne relacje w ich rodzinach. Zasugerowano, że w pracy penitencjarnej ze skazanymi rodzicami powinno się prowadzić kompleksową i systematyczną diagnozę postaw rodzicielskich oraz podnosić ich świadomość pedagogiczną m.in. poprzez kształtowanie umiejętności komunikacji z dzieckiem, właściwego doboru kar i nagród, okazywania uczuć.

Słowa kluczowe


postawy rodzicielskie skazanych; przemoc w rodzinie; skazani za przemoc w rodzinie; pedagogizacja skazanych

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Adamska E., Wawrzyk M., Owsianka D. (2009). Skazana matka w izolacji więziennej. W: I. Dybalska (red.).Kobieta w więzieniu – polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008.Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa.

Bradshaw J. (1994), Zrozumieć rodzinę, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa.

Forward S. (1992). Toksyczni rodzice. Wyd. Jacek Santorski, Warszawa.

Jurek K. (2011). Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics. Wyd. KUL, Lublin.

Latoś A. (2012).Zabiłam własne dziecko… Studium przypadków zabójczyń dzieci oraz możliwości ich resocjalizacji. Wyd. UKW, Bydgoszcz.

Olszewska E. (2012). Środowisko rodzinne młodych mężczyzn popełniających przestępstwa. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.

Piotrów E. (2009).Postawy rodzicielskie skazanych matek oraz ich uwarunkowania. W:A. Jaworska (red.).Resocjalizacja: zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne. IMPULS, Kraków.

Plopa M. (2008). Psychologia rodziny: teoria i badania. IMPULS, Kraków.

Sikora D. (2010).Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym, a sytuacja szkolna uczniów gimnazjum. Wyd. UMCS, Lublin.

Ustawa z dnia 6. czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557).

Williams K., Papadopoulou V., Booth N. (2012). Prisoner’s childhood and family backgrounds. Results from the Surveying Prisoner Crime Reduction (SPCR) longitudinal cohort study of prisoners. Ministry of Justice Research Series 4/12, March 2012.

Zajęcka B. (2007).Dolegliwość kary pozbawienia wolności odczuwana przez skazane kobiety. W: S. Badora, R. Stojecka-Zuber (red.). Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji. Wyd. PWSZ, Tarnobrzeg.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.