Postawy rodzicielskie matek i ojców odbywających karę pozbawienia wolności


Abstrakt

W artykule dokonano analizy postaw rodzicielskich matek i ojców odbywających karę pozbawienia wolności. Porównano postawy 50 kobiet i 50 mężczyzn, będących rodzicami małoletnich dzieci do 18 roku życia, którzy wychowywali je przed osadzeniem i utrzymują z nimi systematyczny kontakt również w trakcie pobytu w zakładzie karnym. W Kwestionariuszu Postaw Rodzicielskich M. Plopy skazani ojcowie osiągnęli wyniki na poziomie wysokim w podskali wymagania, natomiast wyniki niskie w zakresie postawy autonomii i ochraniania. Z kolei skazane matki wykazują wyraźną tendencję do przyjmowania względem dzieci postawy nadmiernie ochraniającej i niekonsekwentnej. Nasilenie poszczególnych postaw rodzicielskich zależy od rodzaju popełnionego przestępstwa. Sprawcy przestępstw przeciwko rodzinie w porównaniu z pozostałymi rodzicami w istotnie mniejszym stopniu akceptują swoje dzieci oraz są wobec nich istotnie bardziej wymagający. Wyniki badań wyraźnie wskazują, że respondenci niewłaściwie pełnią role rodzicielskie, co prawdopodobnie zaburza wzajemne relacje w ich rodzinach. Zasugerowano, że w pracy penitencjarnej ze skazanymi rodzicami powinno się prowadzić kompleksową i systematyczną diagnozę postaw rodzicielskich oraz podnosić ich świadomość pedagogiczną m.in. poprzez kształtowanie umiejętności komunikacji z dzieckiem, właściwego doboru kar i nagród, okazywania uczuć.

Słowa kluczowe

postawy rodzicielskie skazanych; przemoc w rodzinie; skazani za przemoc w rodzinie; pedagogizacja skazanych

Adamska E., Wawrzyk M., Owsianka D. (2009). Skazana matka w izolacji więziennej. W: I. Dybalska (red.).Kobieta w więzieniu – polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008.Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa.

Bradshaw J. (1994), Zrozumieć rodzinę, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa.

Forward S. (1992). Toksyczni rodzice. Wyd. Jacek Santorski, Warszawa.

Jurek K. (2011). Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics. Wyd. KUL, Lublin.

Latoś A. (2012).Zabiłam własne dziecko… Studium przypadków zabójczyń dzieci oraz możliwości ich resocjalizacji. Wyd. UKW, Bydgoszcz.

Olszewska E. (2012). Środowisko rodzinne młodych mężczyzn popełniających przestępstwa. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.

Piotrów E. (2009).Postawy rodzicielskie skazanych matek oraz ich uwarunkowania. W:A. Jaworska (red.).Resocjalizacja: zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne. IMPULS, Kraków.

Plopa M. (2008). Psychologia rodziny: teoria i badania. IMPULS, Kraków.

Sikora D. (2010).Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym, a sytuacja szkolna uczniów gimnazjum. Wyd. UMCS, Lublin.

Ustawa z dnia 6. czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557).

Williams K., Papadopoulou V., Booth N. (2012). Prisoner’s childhood and family backgrounds. Results from the Surveying Prisoner Crime Reduction (SPCR) longitudinal cohort study of prisoners. Ministry of Justice Research Series 4/12, March 2012.

Zajęcka B. (2007).Dolegliwość kary pozbawienia wolności odczuwana przez skazane kobiety. W: S. Badora, R. Stojecka-Zuber (red.). Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji. Wyd. PWSZ, Tarnobrzeg.

Opublikowane : 2019-03-28


Bartkowicz, Z., & Wróbel-Chmiel, A. (2019). Postawy rodzicielskie matek i ojców odbywających karę pozbawienia wolności. Resocjalizacja Polska, (15), 135-148. https://doi.org/10.22432/pjsr.2018.15.08

Zdzisław Bartkowicz  bezzet@wp.pl
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie  Polska
Agnieszka Wróbel-Chmiel 
Uniwersytet Rzeszowski  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Redakcja publikuje artykuły naukowe na zasadach tożsamych z wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (zwanej również jako CC-BY), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.

Autor zachowuje w pełni prawa autorskie do artykułu, przy czym przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do artykułu. Przeniesienie praw nie jest ograniczone terytorialnie ani czasowo.

Internetowe wydanie czasopisma Resocjalizacja Polska realizowane jest w trybie Open Access, co oznacza że użytkownicy w zakresie korzystania z artykułów mają pełne prawo do ich czytania, ściągania, kopiowania, drukowania, wyszukiwania, linkowania, to jest do pełnego, nieograniczonego korzystania z zamieszczonych artykułów.

Wydawca nie pobiera opłat za udostępnianie pełnych wersji artykułów, jak również za ich użytkowanie, o którym mowa powyżej.