Relacje nieletnich z policją w środowisku otwartym w perspektywie profilaktyki społecznej i resocjalizacji


Abstrakt

W artykule przeanalizowano koncepcje teoretyczne oraz badania dotyczące zagadnienia kontaktów nieletnich z funkcjonariuszami policji zwracając uwagę na ich konfliktowy charakter. Poruszaną problematykę przeanalizowano z trzech perspektyw: środowiskowej, jednostkowej oraz sytuacyjnej. Analizując rolę czynników środowiskowych, szczególną rolę przypisano rodzinie oraz grupom rówieśniczym. Charakteryzując perspektywę jednostkową zwrócono uwagę na rolę wieku, płci oraz pochodzenia jako czynników rzutujących na relacje z policją. W kontekście sytuacyjnym zwrócono uwagę na opór, poczucie krzywdy jako czynniki prowadzące do intensyfikacji przebiegu interwencji. Podkreślono, że konfliktowy charakter relacji może prowadzić do eskalacji napięć skutkujących stosowaniem sankcji, wzrostem dystansu i oporu oraz naznaczeniem.

Słowa kluczowe

Nieletni; relacje z policją; środowisko otwarte; resocjalizacja

Ambrozik, W. (2016). Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Anderson, E. (1999). Code of the Street: Decency Violence, and the Moral Life of the Inner City. New York: W.W. Norton and Company.

Austin, M. J. . (2011). Introduction: Understanding Crime and Delinquency from Multiple Social Science Perspectives. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 21(3),
209–211. https://doi.org/10.1080/10911359.2011.564548

Belvedere, K., Worrall, J. L., & Tibbetts, S. G. (2005). Explaining Suspect Resistance in Police-Citizen Encounters. Criminal Justice Review, 30(1), 30–44.

Brown, B., & Benedict, W. R. (2002). Perceptions of the Police: Past Findings, Methodological Issues, Conceptual Issues and Policy Implications. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 25(3), 543–580.

Carr, P. J., Napolitano, L., & Keating, J. (2007). We never call the cops and here is why: A qualitative examination of legal cynicism in three Philadelphia neighborhoods. Criminology, 45(2), 445–480.

Chapple, C., Vaske, J., & Worthen, M. G. F. (2014). Gender Differences in Associations with Deviant Peer Groups: Examining Individual, Interactional, and Compositional Factors. Deviant Behavior, 35(5), 394–411.

Cohen, S. (2011). Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers. London and New York: Routledge Taylor&Francis Group.

Decker, S. H., & Van Winkle, B. (1996). Life in the Gang: Family, Friends, and Violence. New York: Cambridge University Press.

Hinds, L. (2007). Building police–youth relationships: The importance of procedural justice. Youth Justice, 7(3), 195–209.

Kirk, D. S., & Papachristos, A. V. (2011). Cultural Mechanisms and the Persistence of Neighborhood Violence. Cultural Mechanisms and the Persistence of Neighborhood Violence, 116(4), 1190–1233.

Kowalski, S. (1984). Środowisko lokalne w wychowawczym funkcjonowaniu społeczeństwa. Rocznik Pedagogiczny, 9.

Kowalski, S. (1988). Wychowawcze funkcjonowanie społeczeństwa. Kwartalnik Pedagogiczny, (1).

Lapsley, D., & Hill, P. L. (2010). Subjective invulnerability, optimism bias and adjustment in emerging adulthood. Journal of Youth and Adolescence, 39, 847–857.

Lapsley, D. K. (2003). The two faces of adolescent invulnerability. W D. Romer (Red.), Reducing adolescent risk: Toward an integrated approach (ss. 25–31). Newbury Park,: Sage.

Luecken, L. J., Roubinov, D. S., & Tanaka, R. (2013). Childhood family environment, social competence, and health across the lifespan. Journal of Social and Personal Relationships,
30(2), 171–178.

McAra, L., & McVie, S. (2010). Youth crime and justice: Key messages from the Edinburgh Study of Youth Transitions and Crime. Criminology and Criminal Justice, 10(2), 179–209.

McRobbie, A., & Garber, J. (2003). Girls and Subcultures: An Exploration. W S. Hall & T. Jefferson (Red.), Resistance Through Rituals Youth subcultures in post-war Britain (ss. 209–222). New York: Taylor&Francis.

Miller, W. B. (1958). Lower Class Culture as a Generating Milieu of Gang Delinquency. Journal of Social Issues, 14(3), 5–19.

Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. Psychological Review, 100(4), 674–701.

Moffitt, T. E., Caspi, A., Rutter, M., & Silva, P. A. (2001). Sex Differences in Antisocial Behaviour. Conduct Disorder, Delinquency, and Violence in the Dunedin Longitudinal Study. Cambridge: Cambridge University Press.

Muir, W. K. (1977). Police: Streetcorner Politicians. Chicago: University of Chcago Press.

Noszczyk-Bernasiewicz, M. (2016). Demoralizacja i czyny karalne wśród nieletnich – dynamika i rozmiary. Resocjalizacja Polska, (11), 145–162. https://doi.org/10.22432/pjsr.2016.11.11

Piquero, A. R. (2008). Disproportionate Minority Contact. The Future of Children, 18(2), 59–79.

Piquero, A. R., Fagan, J., Mulvey, E. P., Steinberg, L., & Odgers, C. (2005). Developmental trajectories of legal socialization among serious adolescent offenders. Criminology, 96(1), 267–298.

Piquero, N. L., & Bouffard, L. A. (2003). A Preliminary and Partial Test of Specific Defiance. Journal of Crime and Justice, 26(1), 1–21. https://doi.org/10.1080/0735648X.2003.9721168

Reisig, M. D., & Parks, R. B. (2003). Neighborhood Context, Police Behavior and Satisfaction with Police. Justice Research and Policy, 5(1), 37–65.

Reisig, M. D., & Parks, R. B. (2006). Experience, quality of life, and neighborhood context: A hierarchical analysis of satisfaction with police. Justice Quarterly, 17(3), 607–630.

Rosenbaum, D. P., Schuck, A. M., Costello, S. K., Hawkins, D. F., & Ring, M. K. (2005). Attitudes Toward the Police: The Effects of Direct and Vicarious Experience. Police Quarterly, 8(3), 343–365.

Sargeant, E., & Bond, C. E. W. (2015). Keeping it in the family: Parental influences on young people’s attitudes to police. Journal of Sociology, 51(4), 917–932.

Sherman, L. W. (1993). Defiance, deterrence, and irrelevance: A theory of the criminal sanction. Journal of Research in Crime & Delinquency, 30(4), 445–473.

Sindall, K., McCarthy, D. J., & Brunton-Smith, I. (2017). Young people and the formation of attitudes towards the police. European Journal of Criminology, 14(3), 344–364.

Stewart, D. M., Morris, R. G., & Weir, H. (2014). Youth Perceptions of the Police: Identifying Trajectories. Youth Violence and Juvenile Justice, 12(1), 22–39.

Szczepanik, R., & Chomczyńska-Rubacha, M. (2006). Płeć jako zmienna różnicująca orzeczenie stopnia demoralizacji nieletnich dziewcząt i chłopców. W Role płciowe. Socjalizacja i rozwój. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

Terrill, W., & Reisig, M. (2003). Neighborhood Context and Police Use of Force. Journal of Research in Crime and Delinquency, (40).

Tittle, C. R., & Ward, D. A. (1993). The interaction of age with the correlates and causes of crime. Journal of Quantitative Criminology, 9(1), 3–53.

Weitzer, R. (2002). Incidents of police misconduct and public opinion. Journal of Criminal Justice, 30, 397–408.

Opublikowane : 2019-03-28


Sawicki, K. (2019). Relacje nieletnich z policją w środowisku otwartym w perspektywie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Resocjalizacja Polska, (15), 93-105. https://doi.org/10.22432/pjsr.2018.15.06

Krzysztof Sawicki  k.sawicki@uwb.edu.pl
Uniwersytet w Białymstoku  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Redakcja publikuje artykuły naukowe na zasadach tożsamych z wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (zwanej również jako CC-BY), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.

Autor zachowuje w pełni prawa autorskie do artykułu, przy czym przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do artykułu. Przeniesienie praw nie jest ograniczone terytorialnie ani czasowo.

Internetowe wydanie czasopisma Resocjalizacja Polska realizowane jest w trybie Open Access, co oznacza że użytkownicy w zakresie korzystania z artykułów mają pełne prawo do ich czytania, ściągania, kopiowania, drukowania, wyszukiwania, linkowania, to jest do pełnego, nieograniczonego korzystania z zamieszczonych artykułów.

Wydawca nie pobiera opłat za udostępnianie pełnych wersji artykułów, jak również za ich użytkowanie, o którym mowa powyżej.