Personal identification tests in penitentiary services


Abstract

Personal identification tests are the basis for administrative decisions taken in relation to an inmate and penitentiary and therapeutic effects. A correctly performed diagnosis enables the individualization of the process of penitentiary social rehabilitation, penitentiary and criminological and social forecasting, prevention of mutual demoralization of prisoners and ensuring order and security in the penitentiary unit. The article attempts to discuss in detail the personal identification tests of incarcerated persons carried out in penitentiary institutions and remand centers in the legal and criminal and psychopedagogical context. Sources of personal identification information about the convict and procedures undertaken by prison staff in
order to carry out and document a penitentiary diagnosis were discussed. The summary indicates the competences of prison staff necessary for conducting personal identification tests.


Keywords

personal identification tests; diagnosis; criminogenesis; penitentiary diagnosis; social rehabilitation diagnosis

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., 2001, Kryminologia, Arche, Gdańsk.

Bułat K. i in. (red.), 2010, Kryminologia: repetytorium, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Dudek U. i in. (red.), 1993, Materiały pomocnicze do nauczania kryminologii, COSSW, Kalisz.

Friedrich W., 2015, Diagnoza penitencjarna sprawców przestępstw, „Resocjalizacja Polska”, nr 9.

Jaworska A., 2008, Metody oddziaływań w polskim modelu penitencjarnym, [w:] Kryminologia i kara kryminalna, (red.) Jaworska A., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Kalisz T., 2014, Prognoza kryminologiczna jako przesłanka warunkowego zwolnienia, [w:] Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system, (red.)
Stępniak P., UAM, COSSW, PTP, Kalisz.

Kosiński G., 2011, Noe.NET – centralna baza danych osób pozbawionych wolności, [w:] Oddziaływania penitencjarne i terapeutyczne w zakładach karnych i aresztach
śledczych w 2010 r., CZSW, Warszawa.

Kotarbiński T., 1982, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław.

Kuć M., 2011, Prawne podstawy resocjalizacji, C.H. Beck, Warszawa.

Kuć M., 2013, Kryminologia, C.H. Beck, Warszawa.

Kuć M., 2015, Kryminogeneza, [w:] Leksykon kryminologii. 100 podstawowych pojęć, C.H. Beck, Warszawa.

Kwieciński A., 2013, Rola diagnozy stanu zdrowia psychicznego skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 81.

Kwieciński A., 2014, Ośrodki diagnostyczne w więziennictwie. Wyraz rozsądnego kompromisu czy niedokończonej reformy?, [w:] Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system, (red.) Stępniak P., UAM, COSSW, PTP, Kalisz.

Machel H., 2003, Resocjalizacyjne aspekty polskiego systemu penitencjarnego – założenia i realia, [w:] Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, (red.) Rybczyńska D., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Niewiadomska I., 2007, Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności, KUL, Lublin.

Opora R., 2013, Znaczenie umiejętności prowadzenia rozmowy przez wychowawcę w pracy penitencjarnej, [w:] Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności. Studia i Rozprawy z Pedagogiki Resocjalizacyjnej, t. 4, (red.) Kowalczyk D., Mudrecka I., UO, Opole.

Parol R., 2008, Etiologia przestępczości – paradygmaty i teorie, [w:] Kryminologia i kara kryminalna, (red.) Jaworska A., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Poklek R. (2013), Metodyka i organizacja resocjalizacji w zakładach karnych. Skrypt dla studentów resocjalizacji, WSGK, Kutno.

Poklek R., Chojnacka M., 2013, Profilaktyka patologii społecznych w szkole. Kompendium wiedzy dla studentów i nauczycieli, ODN, Kalisz.

Silecka E., 2004, System programowanego oddziaływania jako nowa forma pracy wychowawczej ze skazanymi, [w:] Służba więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej, (red.) Ambrozik W., Stępniak P., UAM, CZSW, COSSW, Poznań–Warszawa–Kalisz.

Skałbania B., 2011, Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Stańdo-Kawecka B., 2013, Wykonywanie kary pozbawienia wolności z perspektywy penologicznej, [w:] Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe, (red.) Szczepaniak P., CZSW, Warszawa.

Stemplewska-Żakowicz K., 2009, Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, GWP, Gdańsk.

Stemplewska-Żakowicz K., Paluchowski W.J., 2008, Podstawy diagnozy psychologicznej, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, (red.) Strelau J., Doliński D., GWP,
Gdańsk.

Stępniak P., 2008, Udział skazanego w kształtowaniu prognozy kryminologicznej, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 61.

Stołowski T., 2006, Z doświadczeń psychologa diagnosty Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich, „Chowanna”, R. XLIX(LXII), t. 2(27).

Szczepaniak P., 2007, Możliwości i problemy we współpracy służb: socjalnej i penitencjarnej, [w:] Ćwiczenia z polityki społecznej, (red.) Rejzner A., IRSS, Warszawa.

Szczygieł G.B., 2013, Klasyfikacja skazanych, [w:] Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe, (red.) Szczepaniak P., CZSW, Warszawa.

Szymanowska A., 2014, Więzienie i co dalej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Szymanowski T., Migdał J., 2014, Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, Wolters Kluwer business, Warszawa.

Świtka J., 2005, Typ kryminalny na tle dynamizmu przestępczotwórczego, [w:] Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji, (red.) Świtka J., Kuć M., Niewiadomska I., KUL, Lublin.

Tyszkiewicz L., 1975, Badania osobopoznawcze w prawie karnym. Wprowadzenie w problematykę prawną i kryminologiczną, PWN, Warszawa.

Tyszkiewicz L., 1986, Kryminologia. Zarys systemu, Katowice.

Tyszkiewicz L., 1991, Od naturalizmu do humanizmu w kryminologii, UŚ, Katowice.

Tyszkiewicz L., 1997, Kryminogeneza w ujęciu kryminologii humanistycznej, UŚ, Katowice.

Tyszkiewicz L., 2009, Kryminogeneza i sposoby jej badania, „Archiwum Kryminologii”, t. 29–30.

Urban B., 2012, Diagnoza w resocjalizacji, [w:] Wybrane aspekty pracy penitencjarnej, (red.) Sołtysiak T., UKW, Bydgoszcz.

Wojnarska A., 2011, Wstęp, [w:] Diagnostyka resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia, (red.) Wojnarska A., UMCS, Lublin.

Wysocka E., 2006, Wybrane problemy diagnozy niedostosowania społecznego – obszary, modele, zasady i sposoby rozpoznania zjawiska, „Chowanna”, R. XLIX(LXII), t. 2(27).

Akty prawne

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.1997.90.557. z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych (Dz.U.2000.29.369).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach
śledczych (Dz.U.2003.151.1469 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności
(Dz.U.2003.152.1493).

Zarządzenie nr 19/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych.

Published : 2018-02-16


Poklek, R. (2018). Personal identification tests in penitentiary services. Polish Journal of Social Rehabilitation, (14), 41-57. https://doi.org/10.22432/pjsr.2017.14.04

Robert Poklek 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.