Badania osobopoznawcze w penitencjarystyce

Robert Poklek

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2017.14.04

Abstrakt


Badania osobopoznawcze są podstawą podejmowanych względem osadzonego decyzji administracyjnych oraz oddziaływań penitencjarnych i terapeutycznych. Poprawnie przeprowadzona diagnoza umożliwia zindywidualizowanie procesu resocjalizacji penitencjarnej, prognozowanie penitencjarne i kryminologiczno-społeczne, zapobieganie wzajemnej demoralizacji więźniów oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w jednostce penitencjarnej. W artykule podjęto próbę szczegółowego omówienia badań osobopoznawczych osób pozbawionych wolności realizowanych w zakładach karnych i aresztach śledczych w kontekście prawno-kryminologicznym i psychopedagogicznym. Omówiono źródła informacji osobopoznawczych o skazanym oraz procedury podejmowane przez personel więzienny w celu przeprowadzenia i udokumentowania diagnozy penitencjarnej W podsumowaniu wskazano na kompetencje personelu więziennego niezbędne do prowadzenia badań osobopoznawczych.


Słowa kluczowe


badania osobopoznawcze; diagnoza; kryminogeneza, diagnoza penitencjarna; diagnoza resocjalizacyjna

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., 2001, Kryminologia, Arche, Gdańsk.

Bułat K. i in. (red.), 2010, Kryminologia: repetytorium, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Dudek U. i in. (red.), 1993, Materiały pomocnicze do nauczania kryminologii, COSSW, Kalisz.

Friedrich W., 2015, Diagnoza penitencjarna sprawców przestępstw, „Resocjalizacja Polska”, nr 9.

Jaworska A., 2008, Metody oddziaływań w polskim modelu penitencjarnym, [w:] Kryminologia i kara kryminalna, (red.) Jaworska A., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Kalisz T., 2014, Prognoza kryminologiczna jako przesłanka warunkowego zwolnienia, [w:] Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system, (red.)

Stępniak P., UAM, COSSW, PTP, Kalisz.

Kosiński G., 2011, Noe.NET – centralna baza danych osób pozbawionych wolności, [w:] Oddziaływania penitencjarne i terapeutyczne w zakładach karnych i aresztach

śledczych w 2010 r., CZSW, Warszawa.

Kotarbiński T., 1982, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław.

Kuć M., 2011, Prawne podstawy resocjalizacji, C.H. Beck, Warszawa.

Kuć M., 2013, Kryminologia, C.H. Beck, Warszawa.

Kuć M., 2015, Kryminogeneza, [w:] Leksykon kryminologii. 100 podstawowych pojęć, C.H. Beck, Warszawa.

Kwieciński A., 2013, Rola diagnozy stanu zdrowia psychicznego skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 81.

Kwieciński A., 2014, Ośrodki diagnostyczne w więziennictwie. Wyraz rozsądnego kompromisu czy niedokończonej reformy?, [w:] Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system, (red.) Stępniak P., UAM, COSSW, PTP, Kalisz.

Machel H., 2003, Resocjalizacyjne aspekty polskiego systemu penitencjarnego – założenia i realia, [w:] Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, (red.) Rybczyńska D., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Niewiadomska I., 2007, Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności, KUL, Lublin.

Opora R., 2013, Znaczenie umiejętności prowadzenia rozmowy przez wychowawcę w pracy penitencjarnej, [w:] Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności. Studia i Rozprawy z Pedagogiki Resocjalizacyjnej, t. 4, (red.) Kowalczyk D., Mudrecka I., UO, Opole.

Parol R., 2008, Etiologia przestępczości – paradygmaty i teorie, [w:] Kryminologia i kara kryminalna, (red.) Jaworska A., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Poklek R. (2013), Metodyka i organizacja resocjalizacji w zakładach karnych. Skrypt dla studentów resocjalizacji, WSGK, Kutno.

Poklek R., Chojnacka M., 2013, Profilaktyka patologii społecznych w szkole. Kompendium wiedzy dla studentów i nauczycieli, ODN, Kalisz.

Silecka E., 2004, System programowanego oddziaływania jako nowa forma pracy wychowawczej ze skazanymi, [w:] Służba więzienna wobec problemów resocjalizacji penitencjarnej, (red.) Ambrozik W., Stępniak P., UAM, CZSW, COSSW, Poznań–Warszawa–Kalisz.

Skałbania B., 2011, Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Stańdo-Kawecka B., 2013, Wykonywanie kary pozbawienia wolności z perspektywy penologicznej, [w:] Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe, (red.) Szczepaniak P., CZSW, Warszawa.

Stemplewska-Żakowicz K., 2009, Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, GWP, Gdańsk.

Stemplewska-Żakowicz K., Paluchowski W.J., 2008, Podstawy diagnozy psychologicznej, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, (red.) Strelau J., Doliński D., GWP,

Gdańsk.

Stępniak P., 2008, Udział skazanego w kształtowaniu prognozy kryminologicznej, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 61.

Stołowski T., 2006, Z doświadczeń psychologa diagnosty Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich, „Chowanna”, R. XLIX(LXII), t. 2(27).

Szczepaniak P., 2007, Możliwości i problemy we współpracy służb: socjalnej i penitencjarnej, [w:] Ćwiczenia z polityki społecznej, (red.) Rejzner A., IRSS, Warszawa.

Szczygieł G.B., 2013, Klasyfikacja skazanych, [w:] Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe, (red.) Szczepaniak P., CZSW, Warszawa.

Szymanowska A., 2014, Więzienie i co dalej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Szymanowski T., Migdał J., 2014, Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, Wolters Kluwer business, Warszawa.

Świtka J., 2005, Typ kryminalny na tle dynamizmu przestępczotwórczego, [w:] Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji, (red.) Świtka J., Kuć M., Niewiadomska I., KUL, Lublin.

Tyszkiewicz L., 1975, Badania osobopoznawcze w prawie karnym. Wprowadzenie w problematykę prawną i kryminologiczną, PWN, Warszawa.

Tyszkiewicz L., 1986, Kryminologia. Zarys systemu, Katowice.

Tyszkiewicz L., 1991, Od naturalizmu do humanizmu w kryminologii, UŚ, Katowice.

Tyszkiewicz L., 1997, Kryminogeneza w ujęciu kryminologii humanistycznej, UŚ, Katowice.

Tyszkiewicz L., 2009, Kryminogeneza i sposoby jej badania, „Archiwum Kryminologii”, t. 29–30.

Urban B., 2012, Diagnoza w resocjalizacji, [w:] Wybrane aspekty pracy penitencjarnej, (red.) Sołtysiak T., UKW, Bydgoszcz.

Wojnarska A., 2011, Wstęp, [w:] Diagnostyka resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia, (red.) Wojnarska A., UMCS, Lublin.

Wysocka E., 2006, Wybrane problemy diagnozy niedostosowania społecznego – obszary, modele, zasady i sposoby rozpoznania zjawiska, „Chowanna”, R. XLIX(LXII), t. 2(27).

Akty prawne

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.1997.90.557. z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych (Dz.U.2000.29.369).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach

śledczych (Dz.U.2003.151.1469 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności

(Dz.U.2003.152.1493).

Zarządzenie nr 19/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.