Czynniki warunkujące samoocenę nieletnich umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

Karol Konaszewski, Tomasz Sosnowski

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2017.13.12

Abstrakt


W artykule przedstawiono analizę wyników badań przeprowadzonych wśród nieletnich (chłopców i dziewcząt) w przypadku których sąd rodzinny zastosowało środek wychowawczy w postaci umieszczenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Celem badania było sprawdzenie czy istnieje korelacja między samooceną, cechami osobowościowych i czynnikami środowiskowymi (czynnikami wspierającymi i czynnikami ryzyka), wśród nieletnich dziewcząt i chłopców. Łącznie przebadano 481 nieletnich przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Zastosowane narzędzia badawcze to: Skala Samooceny Rosenberga (SES), w polskiej adaptacji I. Dzwonkowskiej, M. Łaguny i K. Lachowicz-Tabaczek. NEO-FFI (P.T. Costy i R.R. McCrae) został użyty do diagnozowania cech osobowości (został on zaadaptowany przez B. Zawadzkiego, J. Strelau, P. Szczepaniaka, M. Śliwińską) oraz kwestionariusz czynników wsparcia i czynniki ryzyka, który został skonstruowany do pomiaru czynników środowiskowych. Analiza regresji wykazała, że istotnymi predyktorami samooceny nieletnich były neurotyczność, ekstrawersja, sumienność i negatywne relacje w szkole. W grupie dziewcząt znaczącymi predyktorami samooceny były neurotyczność, sumienność, wsparcie rodziny i negatywne relacje w szkole, podczas gdy w grupie chłopców istotnymi predyktorami samooceny były neurotyczność, ekstrawersja i negatywne relacje w rodzinie.

Słowa kluczowe


samoocena; nieletni; Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Blascovich J., Tomaka J., 1991, Measures of Self-Esteem, „Measures of Personality and Social Psychological Attitudes”, Vol 1, s. 115–160.

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., 2004, Kryminologia, Arche, Gdańsk.

Borys B., 2010, Zasoby zdrowotne w psychice człowieka, „Forum Medycyny Rodzinnej” 4/1, Via Medica, Gdańsk.

Bronfenbrenner U., 1988, Dwa światy wychowania. ZSRR i USA, PWN, Warszawa.

Bronfenbrenner U., 1979, The Ecology of Human Development, Harvard University Press, Cambridge.

Brzeziński J., 2004, Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa.

Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M., 2008, Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga, PTP, Warszawa.

Florczykiewicz J., 2010, Samoocena recydywistów penitencjarnych – sprawozdanie z badań, „Szkoła Specjalna”, nr 5.

Kemp S., Whittaker I.K., Tracy E.M., 1997, Person – Environment Practice. The Social Ecology of Interpersonal Helping, Aldine de Gruyter, New York.

Kofta M., Doliński D., 2000, Poznawcze podejście do osobowości, [w:] Psychologia, t. 2, (red.) Strelau J., GWP, Gdańsk.

Konopczyński M., 2006, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa.

Marsden J., Boys A., Farrell M., Stillwell G., Hutchings K., Hillebrand J., Griffiths P., 2005, Personal and Ssocial Correlates of Alcohol Consumption Among Midadolescents, „British Journal of Developmental Psychology”, nr 23, s. 427–450.

Potocka-Hoser A., 1985, Aktywiści organizacji społecznych i politycznych w zakładzie przemysłowym, Ossolineum, Warszawa.

Schmitt D.P., Allik J., 2005, Simultaneous Administration of the Rosenberg Self-Esteem Scale in 53 Nations: Exploring the Universal and Culture-Specific Features of Global Self-Esteem, “Journal of Personality & Social Psychology”, Vol. 89, Issue 4,

s. 623–642.

Sowislo J.F., Orth U., 2013, Does Low Self-Esteem Predict Depression and Anxiety? A Meta-Analysis of Longitudinal Studies, „Psychological Bulletin”, Vol. 139(1), s. 213–240.

Sztompka P., 2006, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.

Urban B., 2008, Kognitywno-interakcyjne podstawy współczesnej resocjalizacji, [w:] Resocjalizacja – ciągłość i zmiana, (red.) Konopczyński M., Nowak B.M., Pedagogium, Warszawa.

Vohs K.D., Heatherton T.F., 2001, Self-Esteem and Threats to Self: Implication to Self-Construals and Interpersonal Perceptions, „Journal of Personality and Social Psychology”, 81.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.