„Jestem bezsilna, mogę popłakać w ukryciu” – kobiety skazane na kary długoterminowe o dolegliwościach pobytu w więzieniu

Jagoda Chmielewska

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2017.13.10

Abstrakt


Autorka omawia dolegliwości odczuwane przez kobiety skazane na kary długoterminowe oraz sytuacje trudne przez nie doświadczane. Pierwsza część artykułu to podbudowa teoretyczna. Omówiono w niej sytuacje trudne i dolegliwości doświadczane przez osoby pozbawione wolności wspólne dla obydwu płci. Jednakże odczuwane elementy opisanego zbioru dolegliwości, a także ich stopień, są indywidualne dla każdego skazanego, a ich aktywizacja jest zależna nie tylko od osobowości skazanego, jego sytuacji przed osadzeniem czy typu zakładu karnego, ale także płci jednostki inkarcerowanej. Podjęta problematyka wymagała więc
odrębnego zaprezentowania kwestii związanych z odczuwaniem dolegliwości kary pozbawienia wolności przez kobiety. Druga część to analiza badań własnych autorki przeprowadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu. Artykuł kończą wnioski dotyczące dolegliwości kary pozbawienia wolności odczuwane przez kobiety skazane na kary długoterminowe i wskazania dotyczące pracy penitencjarnej z badanymi kobietami.


Słowa kluczowe


kobiety pozbawione wolności; kara długoterminowa; dolegliwość

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Bramska M., 1997, Kobiety pozbawione wolności, „Biuletyn RPO. Materiały. Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa”, Warszawa.

Chojecka J., 2013, Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja – zamierzenia a rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Cieślak M., 1985, Wstęp do nauki polskiego prawa karnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Ciosek M., 2001, Psychologia sądowa i penitencjarna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.

Ciosek M., Piotrowski J.M., (2016), Izolacja więzienna jako złożona sytuacja trudna, [w:] Psychologia penitencjarna, (red.) Ciosek M., Pastwa-Wojciechowska B., PWN, Warszawa.

Clemmer D, 1958, The prison community, Harcourt Brace College Publishers, New York.

Jędrzejak K., 1996, Konflikty z izolacji więziennej, [w:] Problemy więziennictwa u progu XXI wieku, (red.) Hołyst B., Redo S., Wydawnictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Warszawa–Wiedeń–Kalisz.

Kolarczyk T., Kubiak J.R., Wierzbicki P., 1984, Przestępczość kobiet. Aspekty kryminologiczne i penitencjarne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.

Machel H., 2003, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Wydawnictwo „Arche”, Gdańsk.

Machel H., 2007, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski (studium penitencjarno-pedagogiczne), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Marczak M., Mirosław K., 2009, Funkcjonowanie kobiet w warunkach izolacji więziennej, [w:] Skuteczność oddziaływań penitencjarnych w kontekście zjawiska podkultury więziennej oraz instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanych,

(red.) Kuć M., Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.

Muszyńska I., 1976, Odczucie przez skazanego dolegliwości kary pozbawienia wolności, „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne”, nr 5.

Pełka-Sługocka D.M., 1969, Terapeutyczne oddziaływanie szkół zawodowych na więźniów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Pilch T., 1995, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Nukowe „Żak”, Warszawa.

Pławski S., 1968, Prawo penitencjarne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Przybyliński S., 2005, Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Rubacha K., 2008, Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Rudnik M., 1997, Warunki reedukacji młodocianych skazanych na krótkie kary pozbawienia wolności, „Biuletyn RPO. Materiały. Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa”, Warszawa.

Rudnik M., 1964, Z badań nad problemem dolegliwości kary pozbawienia wolności, PiP, nr 7.

Sarzała D., 2006, Resocjalizacyjny wymiar kary pozbawienia wolności, [w:] Kary długoterminowe. Polityka karna. Wykonywanie. Warunkowe zwolnienie, (red.) Gardocka T., Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa.

Sykes G.M., 1958, The Society of Captives: Study of a Maximum Security Prison, Princeton University Press, Princeton.

Tomaszewski T., 1963, Wstęp do psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Tomaszewski T., 1984, Ślady i wzorce, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.