Rewiktymizacja ofiar wykorzystywanych seksualnie przez kobiety


Abstrakt

Ofiary doświadczające wykorzystywania seksualnego przeżywają nie tylko fizyczną krzywdę ale przede wszystkim doznają głębokich urazów psychicznych, które bardzo często w różnych formach towarzyszą im przez całe życie. Dość często przy ustalaniu następstwbagatelizuje się płeć sprawcy. Dlatego bardzo ważne jest poznanie problemu nadużyć seksualnych z perspektywy bliskich i odległych następstw w przypadku, gdy sprawczynią tych czynów była kobieta – matka, opiekunka. W artykule, wykorzystując metodę przeszukiwania źródeł wtórnych, przedstawiono problem następstw seksualnego wykorzystywania u ofiar, które zachowań tych doświadczyły ze strony kobiet. Celem opracowania jest omówienie specyfiki przeżywanej przez ofiary obojga płci traumy powiązanej z wykorzystaniem seksualnym a także bliskich i odległych konsekwencji tych wydarzeń w postaci wiktymizacji pierwotnej oraz rewiktymizacji zaznaczającej się w dorosłym życiu w postaci zaburzeń psychoseksualnych i deficytów społecznych. Wśród konsekwencji na szczególną uwagę zasługują wyodrębnione czynniki traumatyczne o charakterze dynamicznym, które wywołują pojawienie się wielu symptomów charakterystycznych dla dzieci, które doświadczyły przemocy seksualnej. Wspomniane czynniki to: traumatyczna seksualizacja dziecka, zdrada, stygmatyzacja oraz bezsilność. Specyfika tych czynników wynika z faktu, że pozostawiają one odległe „ślady” w psychice i mogą ulec dodatkowemu wzmocnieniu w sytuacji, gdy sprawcą przemocy seksualnej jest kobieta. Wynika to z częstych postaw „zaprzeczania” wobec przemocy seksualnej stosowanej przez kobiety.W opracowaniu wskazano także na jedną z możliwych konsekwencji procesu rewiktymizacji jaką jest powielanie przez ofiary w ich późniejszym życiu wzorów zachowań powiązanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. Proces ten wynikający z naprzemiennej identyfikacji sprawczyni i ofiary uruchamia mechanizm błędnego koła, który utrudnia tworzenie prawidłowych interakcji społecznych.

Słowa kluczowe

wykorzystywanie seksualne; dynamiczne czynniki traumatyczne; wiktymizacja pierwotna i wtórna; rewiktymizacja; transgeneracyjność wzorów przemocy

Beech A.R., Parrett N., Ward T., Fischer D., 2009, Assessing Female Sexual Offenders, Motivations and Cognitions: An Exploratory Study, „Psychology, Crime and Law”, nr 15.

Chow E.W.C., Choy A.L., 2002, Clinical Characteristic and Treatment Response to SSRI in a Female Pedophile, „Archives of Sexual Behavior”, nr 31.

Cole P.M., Putnam F.W., 1992, Effect of Incest on Self and Social Functioning: Developmental Psychopathology Perspective, „Journal of Consulting & Clinical Psychology”, nr 60.

Denov M.S., 2004, The Long-term Effects of Child Sexual Abuse by Kemal Perpetrators: A Qualitative Study of Male and Female Victims, „Journal of Interpresonal Violence”, nr 19.

Dimock P.T., 1988, Adult Males Sexually Abused as Children, „Journal of Interpresonal Violence”, nr 3.

Eldridge H.J., Saradjian J., 2000, Replacing the Function of Abusive Behaviors for the Offender: Remaking Relapse Prevention in Working with Women who Sexually Abuse Children, [w:], Remaking Relapse Prevention with Sex Offenders, (red.) Laws D.R., Hudson S.M., Wards T., A sourcebook, Sage Publications, Thousands Oaks.

Finkelhor D., Browne A., 1985, The Traumatic Impact of Child Sexual Abuse: A Conceptual Model, „American Journal of Orthopsychiatry”, nr 55.

Ford H., 2006, Women who Sexually Abused Children, John Wiley & Sons, Chichester, England.

Gannon T.A., Rose M.R., Ward T., 2008, A Descriptive Model of the Offence Process for Female Sexual Offenders, „Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment”, nr 20.

Groth A.N., 1979, Sexual Trauma in the Life Histories of Rapists and Child Molesters, „Victimology”, nr 4.

Hunter J.A., Lexier L.J., Goodwin D.W., Browne P.A., Dennis C., 1993, Psychosexual, Attitudinal and Developmental Characteristics of Juvenile Female Perpetrators in a Residential Treatment Setting, „Journal of Child and Family Studies”, nr 2.

Johnson R., Shrier D., 1987, Past Sexual Victimisation by Females of Male Patients in an Adolescent Medicine Clinic Population, „American Journal of Psychiatry”, nr 144.

Kelly R.J., Wood J.J., Gonzalez L.S., MacDonald V., Waterman J., 2002, Effects of Mother-son Incest and Positive Perception of Sexual Abuse Experiences on the Psychosocial Adjustment of Clinic-referred Men, „Child-Abuse and Neglect”, nr 26.

Kubacka-Jasiecka D., 2004, Nie widzę, nie słyszę i milczę… O psychologii świadków przemocy, [w:] Przemoc i marginalizacja. Patologie społecznego dyskursu, (red.) Piotrowski P., Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Lew-Starowicz Z., 1992, Przemoc seksualna, Jacek Santorski&Co Agencja Wydawnicza, Warszawa.

Mathews R., Matthews J.K., Speltz K., 1989, Female Sexual Offenders: An Exploratory Study, Safer Society Press, Orwell, VT.

Margolis M., 1984, A Case of Mather-adolescent Son Incest: A Follow up Study, „Psychoanalytic Quarterly”, nr 53.

Peter T., 2009, Exploring Taboos: Comparing Male and Female Perpetrated Child Sexual Abuse, „Journal of Interpresonal Violence”, nr 24.

Salter A., 2005, Drapieżcy seksualni. Pedofile, gwałciciele i inni przestępcy seksualni, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

Saradjian J., 1996, Women who Sexually Abused Children: From Research to Clinical Practice, John Wiley&Sons, Chichester.

Saradjian J., 2010, Understanding the Prevalence of Female – Perpetrated Sexual Abuse and the Impact of that Abuse on Victim, [w:] Female Sexual Offenders. Theory, Assessment and Treatment, (red.) Gannon T.A., Cortoni F., John Wiley&Sons, London.

Sgroi S.M., Sargent N.M., 1993. Impact and Treatment Issues for Victims of Childhood Sexual Abuse by Female Perpetrators, [w:] Female Sexual Abuse of Children: The Ultimate Tabor, (red.) Elliott M., John Wiley&Sons, Chichester.

Risen L.I., Koss M.P., 1987, The Sexual Abuse of Boys: Prevalence and Descriptive Characteristics of Childhood Victimization, „Journal of Interpersonal Violence”, nr 2.

Rosencrans B., 1997, The Last Secret: Daughters Sexually Abused by Mothers, Safer Society Press, Brandon VT.

Rusell B.L., Oswald D.L., 2001, Strategies and Dispositional Correlates of Sexual Coercion Perpetrated by Women: An Exploratory Investigations, „Sex Roles”, nr 42 (1–2).

Opublikowane : 2017-07-28


Kowalczyk, M. (2017). Rewiktymizacja ofiar wykorzystywanych seksualnie przez kobiety. Resocjalizacja Polska, (13), 39-54. https://doi.org/10.22432/pjsr.2017.13.04

Małgorzata H. Kowalczyk  mhkowalczyk@umk.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Redakcja publikuje artykuły naukowe na zasadach tożsamych z wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (zwanej również jako CC-BY), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.

Autor zachowuje w pełni prawa autorskie do artykułu, przy czym przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do artykułu. Przeniesienie praw nie jest ograniczone terytorialnie ani czasowo.

Internetowe wydanie czasopisma Resocjalizacja Polska realizowane jest w trybie Open Access, co oznacza że użytkownicy w zakresie korzystania z artykułów mają pełne prawo do ich czytania, ściągania, kopiowania, drukowania, wyszukiwania, linkowania, to jest do pełnego, nieograniczonego korzystania z zamieszczonych artykułów.

Wydawca nie pobiera opłat za udostępnianie pełnych wersji artykułów, jak również za ich użytkowanie, o którym mowa powyżej.