Intensity of Psychopathic Traits and Agression, Styles of Interpersonal Functioning, Hierarchy of Values and Conditions of Socialization among Imprisoned Women


Abstract

The presented study was to assess the level of psychopathic traits women in Polish prisons and the relationship between that and the conditions of family socialization, interpersonal behaviour styles, intensity and forms of aggression and the hierarchy of values. The participants of the study were female inmates (n = 99) among which emerged three psychopathy intensification groups (based on score in Psychopathy Checklist – Revised, PCL-R). There has been used such diagnostic tools as the Buss-Durkee Aggression Scale (SABD), the Scale of Interpersonal Relations (SUI), the Rokeach Value Survey (RVS) and penitentiary records analysis. The gathered results of the research indicate that with increasing severity of psychopathic traits in the studied groups growing number of women having in their past experience of staying in institutions or care centers and contact with a parent addicted to an alcohol.
As expected, it turned out that the treatment groups differ in terms of expression of the forms of aggression (especially physical aggression and verbal), irritation and interpersonal behaviour styles. Partially confirmed was the hypothesis of the existence of the relationship between the hierarchy of values and the intensity of psychopathic traits. Women with a higher psychopathic traits valued the Family Security less in their hierarchy of terminal values.


Keywords

psychopathy; aggression; hostility; values

Bałandynowicz A., 2002, Przestępczość kobiet w środowisku miejskim, „Prokuratura i prawo”, 10.

Blackburn R., 1998a, Psychopathy and the Contribution of Personality to Violence, [W]: Psychopathy: Antisocial, Criminal, and Violent Behawior, (red.) Millon T., Simonsen E., Birket-Smith M., Davis R.D., Gilford Press, New York.

Blackburn R., 1998b, Psychopathy and Personality Disorder: Implications of Interpersonal Theory, [w:] Psychoapthy: Theory, Reaserch and Implications for Socjety, (red.) Cooke D.L., Forth A.E., Hare R.D., Dordrecht Netherlands, Amsterdam.

Blackburn R., Logan C., Renwick S.J.D., Donnelly J.P., 2005, Higher-Order Dimensions of Personality Disorder: Hierarchical Structure and Relationships with the Five-Factor Model, the Interpersonal Circle, and Psychopathy, „Journal of Personality Disorders”, 19(6).

Blackburn R., Maybury C., 1985, Identifying the Psychopath: the Relation of Cleckley’s Criteria to the Interpersonal Domain, „Personality and Individual Differences”, 6(3).

Blair R.J.R., 2007, Dysfunctions of Medial and Lateral Orbitofrontal Cortex in Psychopathy, „Annals of the New York Academy of Sciences”, 1121.

Brzozowski P., 1996, Skala Wartości (SW). Polska adaptacja Value Survey M. Rokeacha. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.

Cooke D.J., Hart S.D., Logan C., Michie C., 2012, Explicating the Construct of Psychopathy: Development and Validation of a Conceptual Model, the Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality (CAPP), „International Journal of Forensic Mental Health”, 11(4).

Doliński P., 2009, Deficyty emocjonalne w psychopatii: badania w paradygmacie pamięci zdarzeń emocjonalnych wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności, niepublikowana praca magisterska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Farrington D., Coid J., Harnett L., Jolliffe D., Soteriou N., Turner R., West D., 2006, Criminal Careers up to Age 50 and Life Success up to Age 48: New Findings from the Cambridge. Study in Delinquent Development 2nd Edition, „Home Office Research Study”, nr 299.

Gierowski J.K., Sariusz-Skąpska M., 2007, Kontrowersje wokół pojęcia psychopatii i jego użyteczność dla psychiatrii i psychologii sądowej, „Palestra”, 52(3–4).

Gierowski J.K., Błaszczuk E., Korpała-Bętkowska B., Szynklarz A., Starowicz A., Lickiewicz J., 2012, The Temperamental Determinants of Psychopathy in Perpetrators of Aggressive Crimes – Research Raport, „Problems of Forensic Since”, 90.

Grann M., 2000, The PLC-R and gender, „European Journal of Psychological Assessment”, 16(3).

Grzyb J., 2011, Psychologiczna charakterystyka skazanych o rysach osobowości psychopatycznej, niepublikowana praca magisterska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice.

Hare R.D., 2003, The Hare Psychopathy Checklist-Revised. 2nd Edition. Manual, Multi-Health Systems, Toronto.

Hare R.D., 2010, Psychopaci są wśród nas, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Hoff H.A., Rypdal K., Hystad S.W., Hart S.D., Mykletun A., Kreis M.K.F., Cooke D.J., 2014, Cross-Language Consistency of the Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality (CAPP) Model, „Personality disorders: Theory, Research, and Treatment”, 5(4).

Hołyst B., 2007, Kryminologia, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.

Kasser T., Koestner R., Lekes N., Early Family Experiences and Adult Values: A 26-Year, Prospective Longitudinal Study, „Society for Personality and Social Psychology”, 28(6).

Kowalczuk K., 2012, Przemoc i konflikty w domu, CBOS, Warszawa.

Kreis M.K.F., Cooke D. J., 2011, Capturing the Psychopathic Female: a Prototypicality Analysis of the Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality (CAPP) Across Gender, „Behavioral Sciences and the Law”, 29.

Leary T., 2004, Interpersonal Diagnosis of Personality. A Functional Theory and Methodology for Personality Evaluation, Resource Publications.

Logan C., Weizmann-Henelius G., 2012, Psychopathy in Women: Presentation, Assessment and Management, [w]: Psychopathy and Law, (red.) Häkkänen-Nyholm H., Nyholm J.O., John Wiley&Sons, Ltd.

Matysiak-Błaszczyk A., 2010, Sytuacja życiowa kobiet pozbawionych wolności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

McWilliams N., 2009, Diagnoza psychoanalityczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Millon T., Davies R.D., 1998, Ten Subtypes of Psychopathy, [w]: Psychopathy: Antisocial, Criminal, and Violent Behawior, (red.) Millon T., Simonsen E., Birket-Smith M., Davis R.D., Gilford Press, New York.

Nouvion S.O., Cherek D.R., Lane S.D., Tcheremissine O.V., Lieving L.M., 2007, Human Proactive Aggression: Association with Personality Disorders and Psychopathy, „Aggressive Behaviour”, 33.

Pastwa-Wojciechowska B., 2004, Naruszanie norm prawnych w psychopatii. Analiza kryminologiczno-psychologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Pastwa-Wojciechowska B., 2011, Psychologiczno-psychiatryczna problematyka psychopatii a potrzeby i praktyka opiniodawstwa w procesie stosowania prawa, „Chowanna”, 2(37).

Pospiszyl K., 2000, Psychopatia, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Salekin R.W., Rogers R., Ustad K.L., Sewell K.T., 1998, Psychopathy and Recidivism Among Female Inmates, „Law and Human Behavior”, 22.

Stanik J.M., Roszkowska A., Kucharewicz J., 2006, Psychologiczna diagnoza zachowań agresywnych w świetle badań Skalą Agresji Buss–Durkee (SABD) – wyniki badań i normalizacja testu, [w]: Zastosowanie wybranych technik diagnostycznych w psychologicznej praktyce klinicznej i sądowej, (red.) Stanik J.M., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Stanik J.M., Różańska-Kowal J., 2006, Zastosowanie Skali Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI) J. M. Stanika w psychologicznej diagnozie normy i zaburzeń, [w]: Zastosowanie wybranych technik diagnostycznych w psychologicznej praktyce klinicznej i sądowej, (red.) Stanik J.M., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Stanik J.M., 1998, Funkcjonowanie Osobowości Transseksualistów typu K/M w świetle badań testem, SUI, „Acta Universitatis Palackianae Olomucensis”, 32.

Toeplitz-Winiewska M., Winiewski M., 2012, Czy dziewczęta stają się coraz bardziej agresywne? Próba meta-analizy badań z lat 1997–2011, [w]: Agresja, Socjalizacja, Edukacja, (red.) Grzegołowska-Klarkowska H.J., Wydawnictwo Akademii Psychologii Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.

Ullrich S., Paelecke M., Kahle I., Marneros A., 2003, Kategoriale und dimensionale Erfassung von „psychopathy“ bei deutschen Straftätern. Prävalenz, Geschlechts- und Alterseffekte, „Nervenarzt”, 74.

Wawro F.W. (red.), 2007, Priorytetowe wartości i plany życiowe młodzieży na tle procesów globalizacyjnych, [w]: Problemy współczesnej młodzieży w ujęciu nauk społecznych, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.

Weizmann-Henelius G., Viemerö V., Eronen, M. 2004, Psychopathy in Violent Female Offenders in Finland, „Psychopathology”, 37(5).

Wenzel M., 2005, Przemoc i konflikty w domu, CBOS, Warszawa.

Wenzel M., 2009, Przemoc i konflikty w domu, CBOS, Warszawa.

Published : 2017-01-29


Bolek, M. (2017). Intensity of Psychopathic Traits and Agression, Styles of Interpersonal Functioning, Hierarchy of Values and Conditions of Socialization among Imprisoned Women. Resocjalizacja Polska, (12), 195-215. https://doi.org/10.22432/pjsr.2016.12.13

Magdalena Bolek 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.