Opinions of prisoners and penitentiary educators on performance of work by persons deprived of liberty


Abstract

Work, given its many benefits, is one of the most important human activities. This is why efforts are made to enable persons deprived of their liberty to take up a job or to continue working while remaining in isolation. Nevertheless, when arranging effective measures of influence related to the employment of the convicted persons, it is useful to know their opinions on the matter. A one-sided image of the phenomenon can be distorted, therefore it was decided to find out the opinions of penitentiary educators and their charges on the performance of work by persons deprived of liberty. The research conducted in late 2018 and early 2019 used the method of a diagnostic survey. The tools used were original questionnaires: for prisoners (N=396) and for educators employed while serving a sentence of imprisonment (N=326). The statistical analyses carried out revealed many statistically significant differences between the opinions of the compared groups of respondents, especially related to: the motives and effects of the performance of work by persons deprived of liberty and their commitment to it.


Keywords

work; prisoner; penitentiary educators

Ames B., 2019, NIJ funded research examines what works for successdful reentry, „National Institute of Justice”, 281.
Bosmal A. Q., Ginneken E. F. J. C., Sentse M., Palmen H., 2020, Examining Prisoner Misconduct: A Multilevel Test Using Personal Characteristics, Prison Climate, and Prison, „Environment, Crime & Delinquency”, 66(4), 451–484.
Cook C., Lukersmith S., 2010, Work rehabilitation, e-book.
Doszyń A., Kozłowski K., 2009, Ogrody za murem [in:] Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce, (ed.) M. Marczak, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków, p. 74–78.
Gagné M., Deci E. L., 2005, Self- determination theory and work motivation, „Journal of Organizational Behavior”, 26, 4, 331–362.
Galicki J., 2008, Zatrudnienie osadzonych w zakładach karnych jako czynnik resocjalizacji [in:] Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych, (eds.) W. Ambroziak, H. Machel, P. Stępniak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, „Pedagogium” Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Poznań–Gdańsk–Warszawa–Kalisz, p. 637–644.
Głowania K., 2016, Praca jako środek oddziaływania resocjalizacyjnego w opinii osób pozbawionych wolności, [in:] Współczesne wyzwania dla systemów penitencjarnych na świecie, (eds.) M. M. Szwejkowska, K. D. Ryś, Wydawnictwo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, p. 132–147.
Jaworska A., 2016, Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Kapruszenko E., 2017, Praca a readaptacja społeczna osadzonych, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, 26, 1, 185–197.
Kojadyńska A., Gałędek J., 2017, Resocjalizacja osadzonych przebywających w zakładzie karnym, „Kortowski Przegląd Prawniczy”, 2, 84–90.
Lewicka-Zelent A., 2020, Ocena aktualnego stanu kształcenia zawodowego i pracy osób osadzonych w zakładach karnych w kontekście pozyskania przez pracodawców wykwalifikowanych zawodowo i kompetentnych pracowników oraz potrzeb szkoleniowych w poszczególnych branżach, Raport główny z badania I, Lublin.
Łuczak E., 2014, Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych i jej niektóre uwarunkowania, [in:] Resocjalizacja. Probacja. Praca penitencjarna, (eds.) I. Bieńkowska, I. Fajfer-Kruczek, t. 1, Zakład Karny w Cieszynie, Zakład Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn, 9–16.
Mazur M., 2013, Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją, „Nauki Społeczne”, 8, 156–182.
Mosses M. C., Smith C. J., 2007, Factories Behind Fences: Do Prison ‘Real Work’ Programs Work?, „National Institute of Justice”, 257, 32–35.
Nowacki Z., 2013, Wpływ społeczny - możliwości i ograniczenia dla oddziaływań penitencjarnych, [in:] Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe, (ed.) P. Szczepaniak, „Forum Penitencjarne”, 187–194.
Nowacki Z., 2019, Praca w ocenie skazanych, [in:] Współczesny wymiar bezpieczeństwa publicznego. Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni. Działania profilaktyczne, (eds.) T. Kośmider, L. Kołtun, Wydawnictwo IWS i WSKIP, Warszawa, 125–152.
Sokołowska E., 2015, Praca charytatywna mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności, [in:] Resocjalizacja penitencjarna w kontekstach interdyscyplinarnych, (eds.) D. Kowalczyk, A. Szecówka, S. Grzesiak, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, 177–194.
Szczepanik R., 2013, Prowadzenie badań naukowych w warunkach izolacji więziennej, [in:] Tematy trudne. Sytuacje badawcze, (ed.) I. B. Kuźma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 173–196.
Szymczak A., Gawrycka M., 2015, Praca jako dobro indywidualne i społeczne, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe”, 214, 276–287.
William D., Clark B.C., Scaggs S., Ensley D., Coltharp P., Singer A., Blomberg T.G., 2015, An Assessment of the Effectiveness of Prison Work Release Programs on Post-Release Recidivism and Employment, The Florida Department of Corrections and Florida State University College of Criminology and Criminal Justice, USA.
Wysocka-Pleczyk M., Tucholska K., Gulla B., Piotrowski P., Florczyk S., 2020, Wybrane problemy prowadzenia badań naukowych w zakładach karnych w kontekście analizy temporalnej więźniów, „Resocjalizacja Polska”, 19, 297–313.

Published : 2021-09-23


Lewicka-Zelent, A., & Pytka, A. (2021). Opinions of prisoners and penitentiary educators on performance of work by persons deprived of liberty. Resocjalizacja Polska, (21), 313–327. https://doi.org/10.22432/pjsr.2021.21.18

Agnieszka Lewicka-Zelent  agnieszka.lewicka@poczta.umcs.lublin.pl
Maria-Curie Sklodowska University in Lublin  Poland
Agnieszka Pytka 
Higher School of Criminology and Penitentiary Science in Warsaw  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.