Management in Polish prison units – conclusion from a pilot study


Abstract

The aim of the article is to explore the field of prison management based on pilot studies carried out among the heads of selected prisons. The subject of the research is management styles and personality aspects of top-level managers in prisons, important in the context of efficient professional functioning. The authors conducted an interdisciplinary study using research tools and techniques applied to management sciences, legal sciences, and psychology, using in-depth interviews, the Bochum Inventory of Personality Determinants of Work by Rudiger Hossiep and Michael Paschen (BIP), elements of observation, and desk research. The greatest differences between the respondents were obtained in the areas of Social Sensitivity, Openness to Relationships, and Sociability, while the most consistent results were observed in the area of Assertiveness. It has been observed that most heads try to depart from the autocratic style of management towards a humanistic one, oriented at building interpersonal relations.


Keywords

prison system; management styles; prison head; prison management; prison service

Ambrozik W., Stępniak P. (red.), 1999, Problemy organizacji i zarządzania więzieniem: materiały II Krajowego Sympozjum Penitencjarnego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Resocjalizacji, Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Poznań–Warszawa–Kalisz.
Bielski M., 1996, Organizacje istota struktury procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Bergman M. M., 2010, On Concepts and Paradigms in Mixed Methods Research, „Journal of Mixed Methods Research”, nr 4.
Blake R., Mouton J., 1964, The Managerial Grid: The Key to Leadership Excellence, Gulf Publishing, Houston.
Bolesta-Kukułka K., 1997, Świat organizacji, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, (red.) A. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Brown R. E., McAskill E., Dandurand Y., Chin V., 2010, Handbook for prison leaders. A basic training tool and curriculum for prison managers based on international standards and norms, United Nations Office on Drugs and Crime, Nowy Jork.
Ciuk S., 2008, Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu, (red.) M. Kostera, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Chomczyński P., 2013, Instytucja totalna w obiektywie. Socjologiczna analiza architektury wybranych zakładów karnych, [w:] Architektura przymusu: interdyscyplinarne studia nad dyscyplinującymi funkcjami architektury, (red.) T. Ferenc, M. Domański, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Łódź.
Christians C.G., 2014, Etyka i polityka w badaniach jakościowych [w:] Metody badań jakościowych, N.K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Clark V. L. P., Creswell J. W., 2011, Designing and Conducting Mixed Methods Research, SAGE Publications, London.
Davies C., 1989, Goffman’s Concept of the Total Institution: Criticisms and Revisions, „Human Studies”, nr 12.
Denzin N. K., 1978, The Research Act in Sociology: A Theoretical Introduction to Sociological Methods, McGraw-Hill, Nowy Jork.
Fiedler F., 1967, A theory of leadership effectiveness, McGraw Hill Text, Nowy Jork.
Galicki J., 1999, Problemy współczesnego zarządzania w jednostce penitencjarnej, [w:] Problemy organizacji i zarządzania więzieniem, (red.) W. Ambrozik, P. Stępniak, UAM w Poznaniu, COSSW, Pedagogium WSPS, Poznań–Kalisz–Warszawa.
Glaser B., Strauss A., 1967, The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research, Aldine, Chicago.
Goffman E., 1961, Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates, Doubleday & Company, Garden City, N.Y.
Goffman E., 2011, Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, GWP, Sopot.
Greene J. C., Caracelli V. J., Graham W. F., 1989, Toward a Conceptual Framework for Mixed-Method Evaluation Designs, „Educational Evaluation and Policy Analysis”, nr 11.
Grint K., 2008, Wicked Problems and Clumsy Solutions: the Role of Leaderships, The British Association of Medical Managers, Stockport.
Gudkova S., 2012, Wywiad w badaniach jakościowych, [w:] Badania jakościowe. Metody i narzędzia, (red.) D. Jemielniak, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Harris A., Spillane J., 2008, Distributed leadership through the looking glass, „Management in Education”, nr 22.
Hewson C., 2006, Mixed Methods Research, [w:] The SAGE Dictionary of Social Research Methods, (red.) V. Jupp, London: SAGE Publications.
Howe K. R., 2012, Mixed Methods, Triangulation, and Causal Explanation, „Journal of Mixed Methods Research”, nr 6.
Jacobs J. B., Olitsky E., 2004, Leadership & Correctional Reform, „Pace Law Review”, nr 24.
Jaworska A., Brzezińska U., 2014, Bochumski Inwenstarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy Rudigera Hossiepa i Mchaela Paschena. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
Jędrzejak K., 1999, Problemy organizacji i zarządzania więzieniem, [w:] Problemy organizacji i zarządzania więzieniem, (red.) W. Ambrozik, P. Stępniak, UAM w Poznaniu, COSSW, Pedagogium WSPS, Poznań–Kalisz–Warszawa.
Jick T. D., 1979, Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action, „Administrative Science Quarterly”, nr 24.
Kaczmarek M., 2010, Zakład karny jako system społeczny, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 67–68.
Kamiński M., 2003, Games Prisoners Play: Allocation of Social Roles in a Total Institution, „Rationality and Society, nr 15.
Kawalec P., 2014, Metody mieszane w kontekście procesu badawczego w naukoznawstwie, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 1(199).
Keller K., 1999, Oddziały zewnętrzne w rejonowym Areszcie Śledczym w Białymstoku w latach 1992–1994. Próba refleksji nad eksperymentem białostockim, [w:] Problemy organizacji i zarządzania więzieniem, (red.) W. Ambrozik, P. Stępniak, UAM w Poznaniu, COSSW, Pedagogium WSPS, Poznań–Kalisz–Warszawa.
Kimakowitz E. von, Pirson M., Spitzeck H., Dierksmeier C., Amann W. (red.), 2011, Humanistic management in practice, Palgrave Macmillan, Nowy Jork.
Kociatkiewicz J., Kostera M., 2013, Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, „Problemy Zarządzania”, nr 4(44).
Konopczyński M., 2007, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa.
Konopczyński M., 2014, Pedagogika resocjalizacyjna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Konopczyński M., 2018, Potencjał pedagogiki resocjalizacyjnej, „Resocjalizacja Polska”, nr 16.
Kostera M. (red.), 2005, Wprowadzenie. Etnografia jako tradycja metodologiczna, [w:] Kultura organizacji. Badania etnograficzne polskich firm, GWP, Sopot.
Kostera M., 2010, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kostera M., Kownacki S., 1997, Kierowanie zachowaniami organizacyjnymi, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, (red.) A. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kowalski M., Magda E., 2020, Strategie myślenia o resocjalizacji na tle przemian paradygmatów w pedagogice, „Resocjalizacja Polska”, nr 19.
Koźminski A.K., Jemielniak D., 2011, Zarządzanie od podstaw, Oficyna Wolters Kluwers Business, Warszawa.
Krupnyk L., 2019, Więziennictwo w Polsce i Ukrainie: od dziedzictwa totalitarnego do współczesnego europejskiego systemu penitencjarnego, „Resocjalizacja Polska”, nr 15.
Kvale S., 2010, Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Lewin K., Lipitt R., White R.K., 1939, Patterns of aggressive behavior in experimentally created socialclimates, „Journal of Social Psychology”, nr 10.
Lizak Z., 1999, Stres organizacyjny funkcjonariuszy Służby Więziennej, [w:] Problemy organizacji i zarządzania więzieniem, (red.) W. Ambrozik, P. Stępniak, UAM w Poznaniu, COSSW, Pedagogium WSPS, Poznań–Kalisz–Warszawa.
Machel H., 2003, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Wydawnictwo Arche, Gdańsk.
Mayr A. (red.), 2008, Prison Discourse: Enterprising Managerialism in a Total Institution, [w:] Language and Power. An Introduction to Institutional Discourse, Continuum IPG, London–New York.
Mertens D.M., 2010, Research and Evaluation in Education and Psychology: Integrating Diversity with Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods, Sage, Los Angeles.
Mintzberg H., 1975, The Manager’s Job: Folklore and Fact, „Harvard Bussiness Review”, July–August.
Modzelewska A., 2019, Struktury organizacyjne NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Moran D., 2013, Between Outside and inside? Prison Visiting Rooms as Liminal Carceral Spaces. „GeoJournal”, nr 78.
Nierenberg B., Batko R., Sułkowski Ł. (red.), 2015, Zarządzanie humanistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Northouse P.G., 2004, Leadership: Theory and practice, Sage, Thousand Oaks.
Oleksiak W., 1999, Płockie doświadczenia z funkcjonowaniem oddziałów wewnętrznych, [w:] Problemy organizacji i zarządzania więzieniem, (red.) W. Ambrozik, P. Stępniak, UAM w Poznaniu, COSSW, Pedagogium WSPS, Poznań–Kalisz–Warszawa.
Pastwa-Wojciechowska B., Piotrowski A., 2017, Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kadry penitencjarnej, „Resocjalizacja Polska”, nr 12.
Penc J., 2000, Menedżer w uczącej się organizacji, Wyd. Menedżer, Łódź.
Penrod J., Loeb S. J., Ladonne R. A., Martin L. M., 2016, Empowering Change Agents in Hierarchical Organizations: Participatory Action Research in Prisons, „Research in Nursing & Health”, nr 39.
Piotrowski A., 2010a, Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy służby więziennej, Difin, Warszawa.
Piotrowski A., 2010b, Wizerunek medialny Służby Więziennej, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 67–68.
Poklek R., 2015, Motywacja osiągnięć funkcjonariuszy Służby Więziennej, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz.
Poklek R., 2018, Badania osobopoznawcze w penitencjarystyce, „Resocjalizacja Polska”, nr 14.
Pomiankiewicz J., 2010, Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej – uwarunkowania, przejawy, konsekwencje – zarys problemu, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 67–68.
Posłuszny Ł., 2017, Instytucje totalne dzisiaj: stan badań, krytyka, rekonfiguracje, „Studia Socjologiczne”, nr 4(227).
Rogers K.M., Corley K.G., Ashforth B.E., 2017, Seeing More than Orange: Organizational Respect and Positive Identity Transformation in a Prison Context, „Administrative Science Quarterly”, nr 62(2).
Rozporządzenie, 2018, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej, Dz. U. poz. 2235.
Sekułowicz M., 2019, Pracownicy zakładów karnych wobec zagrożenia wypaleniem zawodowym. Diagnoza zjawiska, „Resocjalizacja Polska”, nr 18.
Stalker G.M., Burns T., 1961, The management of innovation, Tavistock Publications, London.
Strauss A., Corbin J., 1990, Basic of qualitative research, Sage, Newbury Park.
Sygit-Kowalkowska E., Weber-Rajek M., Herkt M., Ossowski R., 2017, Wypalenie Zawodowe u funkcjonariuszy służby więziennej. Rola osobowości i wybranych cech zawodowych, „Medycyna Pracy”, nr 68(1).
Szeluga-Romańska M., 2014, Zmiany w realizacji komunikacji wewnętrznej, [w:] Portale internetowe: zarządzanie wiedzą, kapitał intelektualny, korzyści dla pracowników i dla organizacji, (red.) J. Fazlagić, M. Sikorski, A., Politechnika Gdańska, Gdańsk.
Szeluga-Romańska M., 2016, Rola menadżera w procesie komunikacji, [w:] Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym, (red.) M. Kostera, B. Nierenberg, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Ustawa, 2010, Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, Dz. U. z 2020 r. poz. 848, 1610.
Woźny K., 2018, Znaczenie nadawane karze przez osadzonych w Zakładzie Karnym w Wołowie, „Resocjalizacja Polska”, nr 16.
Wysocka-Pleczyk M., Tucholska K., Gulla B., Piotrowski P., Florek S., 2020, Wybrane problemy prowadzenia badań naukowych w zakładach karnych w kontekście analizy perspektywy temporalnej więźniów, „Resocjalizacja Polska”, nr 19.

Published : 2021-09-23


Skuza, S., Modzelewska, A., & Kotowska, J. (2021). Management in Polish prison units – conclusion from a pilot study. Resocjalizacja Polska, (21), 285–311. https://doi.org/10.22432/pjsr.2021.21.17

Sebastian Skuza  sskuza@wz.uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski  Poland
Anna Modzelewska 
Jagiellonian University  Poland
Justyna Kotowska 
Jagiellonian University  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.