Styles of Humor of Wards and Educators and Social Climate of Juvenile Correctional Institutions


Abstract

The article includes a presentation of the results of the empirical research, whose purpose was to diagnose the social climate of correctional institutions for juvenile and styles of humor presented by educators and wards of these establishments, as well as to determine the relationship between these variables. The research sample (testing by the Scale of the Social Climate and the Humor Styles Questionnaire) was a group of 162 students and 52 teachers from the four Youth Educational Facilities. A survey revealed that the social climate of Youth Educational Facilities is most similar to the type “caring-tutorial”, and that in the inter- and intrapersonal functions, both educators and students, adaptive styles of humor outweigh the non-adaptive styles. In addition, it was found that wards, through presenting adaptive humor styles, seem to have a greater impact on the creation of a social climate of Youth Educational Facilities, then their educators. In the resilience perspective an adaptive humor occurs as a unique “site of resistance,” which enables socially maladjusted youth to “bouncing back from the bottom”.

Keywords

homor; styles of humor; juvenile correctional institutions; social climate

Adrjan B., 2008, Klimat szkoły, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2, (red.) Pilch T., Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Bratnicki M., Wyciślak M., 1980, Klimat organizacyjny: pojęcie, mierzenie, badania i diagnoza, „Prakseologia”, 4(76).

Corey G., 2005, Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa.

Dixon N.F., 1980, Humour: A Cognitive Alternative to Stress?, [w:] Stress and Anxiety, Vol. 7, (red.) Sarason I.G., Spielberger C.D., Hemisphere, Washington.

Dudzikowa M., 1996, Osobliwości śmiechu uczniowskiego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, PTP, Kraków.

Garmezy N., 1985, Stress-Resistant Children: The Search for Protective Factors, [w:] Recent Research in Developmental Psychopathology, (red.) Stevenson J., Pergamon Press, Oxford–New York–Toronto–Sydney–Paris–Frankfurt.

Gaś Z.B., 2004, Szkolny program profilaktyki: istota, konstruowanie, ewaluacja. Poradnik metodyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin.

Grzybowski P.P., 2015, Śmiech w edukacji. Od szkolnej wspólnoty śmiechu po edukację międzykulturową, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Holmes J., Marra M., 2002, Having a Laugh at Work: How Humour Contributes to Workplace Culture, „Journal of Pragmatics”, 34.

Hornowska E., Charytonik J., 2011, Polska adaptacja Kwestionariusza Stylów Humoru (HSQ) R. Martina, P. Puhlik-Doris, G. Larsena, J. Gray i K. Weir, „Studia Psychologiczne”, 49(4).

Karłyk-Ćwik A., 2015, Humor w pracy pedagoga resocjalizacyjnego, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej”, 18.

Kmita M., 2013, Humour and its Place in the Teacher Training, [w:] A Teacher in the Contemporary Multicultural World, (red.) Łapot-Dzierwa K., Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

Konopczyński M., 2006, Teoretyczne podstawy metodyki kulturotechnicznych oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich. Zarys koncepcji twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa.

Konopczyński M., 2008, Współczesne nurty w resocjalizacji, [w:] Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, t. 1, (red.) Urban B., Stanik J.M., PWN, WSPR Pedagogium, Warszawa.

Konopczyński M., 2009, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Pedagogium, Warszawa.

Kubie L.S., 1971, The Destructive Potential of Humor in Psychotherapy, „American Journal of Psychiatry”, 127.

Kuiper N.A., Martin R.A., Dance K.A., 1992, Sense of Humor and Enhanced Quality of Life, „Personal and Individual Differences”, 13.

Lefcourt H.M., 2001, Humor: The Psychology of Living Buoyantly, Kluver Academic/Plenum Publishers, New York.

Lefcourt H.M., Martin R.A., 1986, Humor and Life Stress: Antidote to Adversity, Springer Verlag, New York.

Lethierry/Corhum H. (red.), 2001, Rire en toutes lettres, Presses Universitaires du Septentrion, Lille.

Martin R.A., 2003, Sense of Humor, [w:] Positive Psychological Assessment: A Handbook of Models and Measures, (red.) Lopez S.J., Snyder C.R., DC: APA, Washington.

Martin R.A., 2007, The Psychology of Humor: An Integrative Approach, Elsevier Academic Press, London, Ontario, Canada.

Martin R.A., Puhlik-Doris P., Larsen G., Gray J., Weir K., 2003, Individual Differences in Uses of Humor and Their Relation to Psychological Well-Being: Development of the Humor Styles Questionnaire, „Journal of Research in Personality”, 37(1).

Masten A.S., 2007, Resilience in Developing Systems: Progress and Promise as the Fourth Wave Rises, „Development and Psychopathology”, 19.

Matusiewicz Cz., 1976, Humor, dowcip, wychowanie, Nasza Księgarnia, Warszawa.

McGhee P.E., 1994, Humor and Physical Health. Humor and Mental/Emotional Health: The Natural Stress Remedy, [w:] How to Develop Your Sense of Humor, (red.) P.E. McGhee, IA: Kendall/Hunt, Dubuque.

McIlheran J., 2006, The use of Humour in Corporate Communication, „Corporate Communications: An International Journal”, 11 (3).

Miller J., 1996, Humour – An Empowerment Tool for the 1990s, „Empowerment in Organizations”, 4 (2).

Mishinsky M., 1977, Humor as a “courage mechanism”, „Israel Annals of Psychiatry and Related Disciplines”, 15.

Moos R.H., 1974/1987, Correctional Institutions Environment Scale. Sampler Set. CA: Mind Garden Inc., Menlo Park.

Moos R.H., 1975, Evaluating Correctional and Community Settings, John Wiley&Sons Inc., New York–London–Sydney–Toronto.

Moos R.H., 1994/2003, The Social Climate Scales: A User’s Guide, CA: Mind Garden Inc., Menlo Park.

Petlák E., 2007, Klimat szkoły, klimat klasy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Pirecki K., 2000, Humor w wychowaniu, WAT, Warszawa.

Prince-Embury S., 2006, Resilience Scales for Adolescents. Manual, The Psychological Corporation, San Antonio.

Pytka L., 1984, Klimat społeczny instytucjonalnych środowisk wychowawczych, „Studia Pedagogiczne”, t. 46.

Pytka L., 2008, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.

Ribner N.G., 2005, Terapia nastolatków, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Siemionow J., 2009, Efektywność oddziaływań instytucji resocjalizacyjnych a nowe trendy w resocjalizacji, [w:] Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, (red.) K. Konopczyński, W. Ambrozik, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa.

Skuza A., 2012, Klimat społeczny polskiego zakładu poprawczego (pedagogiczna analiza czynników kreujących), „Resocjalizacja Polska”, 3.

Skuza A., Pierścińska-Maruszewska A., 2014, Klimat społeczny szkoły jako jeden z czynników chroniących – wzmacniających oddziaływania profilaktyczne (w kontekście koncepcji resilience), „Resocjalizacja Polska”, 6.

Smith W.J., Harrington K.V., Neck C.P., 2000, Resolving Conflict with Humour in a Diversity Context, „Journal of Managerial Psychology”, 15(6).

Tomczuk-Wasilewska J., 2009, Psychologia humoru, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.

Węgliński A., 2000, Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich. Analiza pedagogiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin.

Wysocka E., 2008, Diagnoza w resocjalizacji, PWN, Warszawa.

Zalewski G., 2004, Klimat społeczny instytucji resocjalizacyjnych a poziom psychotyzmu u wychowanków, Wydawnictwo Leda, Białystok.

Zillmann D., 1983, Disparagement Humor, [w:] Handbook of Humor Research, Vol. 1, (red.) McGhee P.E., Goldstein J.H., NY: Springer-Verlag, New York.

Ziv A., 1984, Personality and sense of humor, NY: Springer-Verlag, New York.

Published : 2017-01-29


Karłyk-Ćwik, A. (2017). Styles of Humor of Wards and Educators and Social Climate of Juvenile Correctional Institutions. Resocjalizacja Polska, (12), 173-194. https://doi.org/10.22432/pjsr.2016.12.12

Anna Karłyk-Ćwik 
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.