Usamodzielnianie wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Karina Szafrańska

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2016.12.05

Abstrakt


Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW) to instytucje resocjalizacyjne przeznaczone dla młodzieży niedostosowanej społecznie, która umieszczana jest w nich na mocy postanowienia sądu. Wiele niepokojów budzi proces usamodzielniania wychowanków powracających do swoich, zwykle destrukcyjnych, środowisk wychowawczych. Istnieje obawa, że podjęte w ośrodku działania resocjalizacyjne i wychowawcze zostaną zniweczone. Szansą na dobre funkcjonowanie jest udzielenie niezbędnej pomocy podczas tzw. procesu usamodzielniania, który przygotuje wychowanków do życia w społeczeństwie. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na oddziaływania MOW mające na celu usamodzielnienie wychowanków na przykładzie projektu „Trampolina” Księży Orionistów (MOW ul. Barska w Warszawie) oraz projektu otwarcia i prowadzenia grupy usamodzielniającej „Damy radę” w MOW w Radzionkowie.

Słowa kluczowe


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (MOW); usamodzielnienie wychowanków; programy usamodzielniania; młodzież niedostosowana społecznie

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Adamski F., 1999, Personalistyczna wizja osoby jako podmiotu wychowania – jej prawa i wynikające stąd dyrektywy wychowawcze, [w:] Podmiotowość w wychowaniu, między ideą a realnością, (red) Kubiak- Szymborska E., „Wers”, Bydgoszcz.

Brzezińska, A., Bardziejewska, M., Ziółkowska B. (red.)., 2003, Zagrożenia rozwoju w okresie dorastania, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.

Górnicka B., 2010, (współredakcja: Karol Neisch) Ochotnicze Hufce Pracy w systemie wsparcia społecznego młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Opole, s. 176.

Górnicka B., 2015, Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – wybrane zagadnienia, Uniwersytet Opolski, Opole.

Górniewicz J., 2001, Kategorie pedagogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olszyn.

Górski S., 1985, Metodyka resocjalizacji, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Greczuszkin A., Ostrihanska Z., 2005, Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin.

Kamiński A., 2005, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w Polsce, ich zadania i sposoby funkcjonowania, [w:] Profilaktyka, Opieka, Wychowanie, Resocjalizacja – wybrane aspekty, (red.) Socha-Kołodziej K., Zajęcka B., Wydawnictwo AJD, Częstochowa.

Konopczyński M., 2006, Twórcze metody resocjalizacji, PWN, Warszawa.

Korzeniowski K., 1983, Podmiotowość człowieka. Metateoretyczne ramy teorii, [w:] Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, Korzeniowski K., Zieliński R., Daniecki W., Wrocław.

Kwak A. (red.), 2006, Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość, Wydawnictwo Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa.

Kwiatkowska H., 1998, Pewność i wątpliwość w działaniu pedagogicznym, [w:] Tradycja i wyzwania edukacji, niepodległość, rozwój, (red.) Pacławska K., Universitas, Kraków

Lernell L., 1978, Zarys kryminologii ogólnej, PWN, Warszawa.

Lipiec J., 1998, Wolność i podmiotowość człowieka, Kraków.

Lipkowski O., 1976, Resocjalizacja, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Materiały MOW Księży Orionistów w Warszawie. Projekt „Trampolina” (materiały uzyskane przez autorkę podczas prowadzania badań wychowanków w MOW woj. mazowieckiego 2015/2016 r.).

Materiały MOW w Radzionkowie. Projekt „Damy Radę” (materiały uzyskane przez autorkę podczas prowadzania badań wychowanków MOW w woj. mazowieckim 2015/2016 r.).

Mudrecka I., 2006, Samodzielność, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V, (red.) Pilch T., Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Obuchowska I., 1997, Dziecko w rodzinie i instytucji, od teorii do praktyki, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 3.

Okoń W., 1998, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

Opora R., 2010, Resocjalizacja. Wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Paluchowski W.J., 1982, Osobowościowe wyznaczniki skuteczności działania a cechy sytuacji, [w:] Efektywność a osobowość, (red.) Obuchowski K., Paluchowski W.J., Ossolineum, Wrocław.

Pytka L., 2005, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo APS, Warszawa.

Raport z badania przeprowadzonego w placówkach MOW, MOS, DD, ZP powiatu wałbrzyskiego i zakładu poprawczego w powiecie świdnickim w ramach projektu „Młodzi Gniewni – wypracowanie nowych i skutecznych metod integracji społecznej młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym”, Wrocław 2012, prowadzonego przez Fundację Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu i Michael Tffernus e. V. Institut Stühlingerstr Freiburg Niemcy – współfinansowanego z środków Unii Europejskiej.

Stępniak P., 2008, Opieka i pomoc udzielana nieletnim w usamodzielnieniu, „Resocjalizacja”, t. 2, (red.) Urban B., Stanik J.M., Warszawa.

Szczęsny W.W., 2003, Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Szewczuk W. (red.), 1979, Słownik psychologiczny, Ossolineum, Warszawa.

Urban B., 2007, Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna. Podręcznik akademicki T. 1 i 2. PWN, Warszawa.

Winiarski M., 2000, Rodzina – szkoła – środowisko, Problemy edukacji środowiskowej, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Wojtyła K., 1969, Osoba i czyn, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków.

WyciskJ., Ziółkowska B., 2009, Młodzież przeciwko sobie. Zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole, Difin, Warszawa.

Zajęcka B., Kamiński A., 2010, Rola wychowawców we wprowadzaniu form samoobsługi wśród podopiecznych placówek resocjalizacyjnych, [w:] Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie, (red.) Bartkowicz Z., Węgliński A., Lewicka A., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 23 grudnia 2004 roku w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie, (Dz.U. z 2005, Nr 6, poz. 45).

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 3 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. 2012 r., poz. 954).

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, 26 października 1982 (Dz.U. 1982, Nr 35, poz. 228 z późn. zm.).

Ustawa z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 ze zm.).

Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, (Dz.U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593).

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.