Physical Activity in Prisons and the Basic Dimensions of Personality of Men Serving Prison Sentences



Abstract

This article applies to physical activity (PA) in prisons. In studies on the search about relationships between physical activity of inmates and its personality correlates were used questionnaire methods. One group consisted of men incarcerated in prisons (N = 121) who are physical activity, and a comparison group consisted of physically inactive inmates (N = 128). They were aged from 22 to 55 years. Most of the respondents are the men with primary or lower secondary and vocational education (over 90%). Studies have shown that prisoners regularly participating in programs in the field of physical culture and sports have a higher emotional stability ( p < 0.05) and higher levels of extraversion ( p < 0.05). There are different levels while psychoticism ( p = 0.80). This paper is a section of larger studies on the psychological correlates of physical activity in prisons


Keywords

physical activity; prison; personality

Biernat E., Stupnicki R., Gajewski A.K., 2007, Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) – wersja polska, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, nr 6–7.
Bogg T., Roberts B.W., 2004, Conscientiousness and Health-Related Behaviors: A Meta-analysis of the Leading Behavioral Contributors to Mortality, „Psychological Bulletin”, nr 130.
Brzozowski P., Drwal R.Ł., 1995, Kwestionariusz Osobowości Eysenka. Polska adaptacja EPQ-R. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
Bukstel Lee H., Kilman P.N., 1980, Psychological Effects of Imprisonment on Confined Individuals, „Psychological Bulletin”, nr 88(2).
Chojnacka M., Karczewski T., 2003, Samouszkodzenia, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz.
Cloninger C.R., 1987, A Systematic Method for Clinical Description and Classification of Personality Variants, „Archives of General Psychiatry”, nr 44.
Ciosek M., 1996, Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Wydawnictwo Stella Maris, Gdańsk.
Ciosek M., 2001, Psychologia sądowa i penitencjarna, PWN, Warszawa.
Ciosek M., 2003, Psychologia sądowa i penitencjarna, Wydawnictwa Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
Drabik J., 1996, Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Gdańsk.
Eysenck H.J., 1977, Crime and Personality, Routledge & Kegan Paul, London.
Eysenck H.J., Nias D.K., Cox D.N., 1982, Advances in Behaviour Research & Therapy, „Sport and Personality”, nr 4(1).
Gallagher P., Yancy W.S., Denisen J.J., Kuhnel A., Voils C.I., 2012, Correlates of Daily Leisure-Time Physical Activity in a Community Sample: Narrow Personality Traits and Practical Barriers, „Health Psychology”, nr 1(6).
Gilewicz Z., 1989, Teoria wychowania fizycznego, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa.
Goffman E., 1975, Charakterystyka instytucji totalnych. Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, PWN, Warszawa.
Hall C.S., Campbell J.B., Lindzey G., 2006, Teorie osobowości, PWN, Warszawa.
Haney C., 1997, Psychology and the Limits to Prison Pain: Confronting the Coming Crisis in Eighth Amendment Law, „Psychology, Public Policy, and Law”, nr 3(4).
Herrero O., Colom R., 2008, Distinguishing Impulsive, Unsocialized Sensation Seeking: A Comparison Between Criminal Offenders and the General Population, „Journal of Indywidual Differences”, nr 29(4).
Jose-Kampfner Ch., 1990, Coming to Terms with Existential Death: An Analysis of Women’s Adaptation to Life in Prison, „Social Justice”, nr 17(2).
Kajtna T., Tusak M., Barić R., Burnik S., 2004, Personality in High-Risk Sports Athletes, „Kinesiology”, nr 36.
Karolczak-Biernacka B., 1986, Studia nad zachowaniem się sportowca w sytuacji trudnej, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa.
Konopczyński M., 2006, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa.
Krane K.M., Miles J.R., 2000, Why Public Health Must go to Jail, „Large Jail Network Bulletin”, nr 12.
Krueger R.F., Schmutte P.S., Caspi A., Moffitt T.E., Campbell K., Silva Ph.A., 1994, Personality Traits are Linked to Crime Among Men and Women: Evidence from a Birth Cohort, „Journal of Abnormal Psychology”, nr 103(2).
Marczak M. (red.), 2009, Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Marks M., Supiński J., Bukowska K., 2012, Osobowość zawodników polskiej kadry narodowej bobsleistów, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, nr 37.
Mata J., Thompson R.J., Jaegi S.M., Buschkuehl M., Jonides J., Gotlib I.H., 2012, Walk on the Bright Side: Physical Activity and Affect in Major Depressive Disorder, „Journal of Abnormal Psychology”, nr 121(2).
Merton R.K., 1982, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa.
Motow M., 2006, Wychowawcze aspekty kultury fizycznej i jej wykorzystanie w resocjalizacji nieletnich, „Lider”, nr 3.
Poklek R., 2005, Oczekiwania i preferencje skazanych dotyczące zajęć sportowych, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 47–48.
Poklek R., 2009, Specyficzne i niespecyficzne funkcje wychowania fizycznego resocjalizującego, [w:] Terapia w resocjalizacji, cz. II: Ujęcie praktyczne, (red.) Rejzner A., Szczepaniak P., Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
Pospiszyl K., 1992, Psychopatia: istota, przyczyny i sposoby resocjalizacji antysocjalności, PWN, Warszawa.
Przybyliński S., 2010, Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Rhodes R.E., Smith N.E.I., 2006, Personality Correlates of Physical Activity: A Review and Meta-Analysis, „British Journal of Sports Medicine”, nr 40.
Stanik J.M., 1976, Psychologiczne problemy „drugiego życia” w warunkach izolacji, „Prace Psychologiczne”, nr 8.
Stanik J.M., 1977, Forms and Funktions of Interpersonal Aggresion among Inmates of a Correctional Institution, „Polish Psychological Bulletin”, nr 8(4).
Stanik J.M., 2007, Wybrane koncepcje i wyniki badań kryminologicznych a perspektywy resocjalizacji, [w:] Resocjalizacja, (red.) Urban B., Stanik J.M., PWN, Warszawa.
Stanik J.M., 2013, Psychologia sądowa, PWN, Warszawa.
Strelau J., Doliński D., 2011, Psychologia akademicka, GWP, Gdańsk.
Turosz M., Storko M., 2002, Profil i struktura osobowości, agresji i motywacji sportowej reprezentantek Polski w piłce nożnej, „Sport Wyczynowy”, nr 7–8.
Waligóra B., 1984, Deprywacja potrzeb u osób pozbawionych wolności, [w:] Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, (red.) Hołyst B., Warszawa.
Wang F., DesMeules M., Luo W., Dai S., Lagace C., Morrison H., 2011, Leisure-Time Physical Activity and Marital Status in Relation to Depression between Men and Women: A Prospective Study, „Health Psychology”, nr 30(2).
Verona E., Patrick Ch.J., Joiner Th.E., 2001, Psychopathy, Antisocial Personality, and Suicide Risk, „Journal of Abnormal Psychology”, nr 110(3).
Wysocka E., 2008, Diagnoza w resocjalizacji, PWN, Warszawa.
Zuckerman M., 1989, Personality in the Third Dimension: A Psychobiological Approach, „Personality and Individual Differences”, nr 10.
Wzorcowe reguły minimum postępowania z więźniami, 2003, http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/Wzorcowe Reguly Minimum Postepowania z Wiezniami.pdf

Published : 2015-07-28


Jaworska, A. (2015). Physical Activity in Prisons and the Basic Dimensions of Personality of Men Serving Prison Sentences. Resocjalizacja Polska, (9), 137-157. Retrieved from http://resocjalizacjapolska.pl/index.php/rp/article/view/177

Anetta Jaworska 
Akademia Pomorska w Słupsku  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.