Penitentiary Diagnosis of Crime OffendersAbstract

One of the basic standards of detention is its individualization which impacts the diversity of adapting offenders according to the personality and penalty purposes. Well done psychological and penitentiary diagnosis should describe the phenomenon properly. The content of the penitentiary diagnosis should include a description of offender and also rehabilitation indications. The article is based on the literature, legislation, available studies. The aim of this study is to characterize the penitentiary diagnosis, which should exist in each step of rehabiltiation. The effect of the properly psychological penitentiary diagnosis will be helpful due to offender classification to proper kind, type of prison and proper system of imprisonment. Well classified offender should achive a better effectiveness of imprisonment.


Keywords

offenders; psychological diagnosis; penitentiary system; isolation

Braun P., 2013, Osoba niepełnosprawna w izolacji penitencjarnej, „Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania”, nr II(7).
Ciosek M., 1993, Izolacja więzienna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Ciosek M., 2001, Psychologia sądowa i penitencjarna, PWN, Warszawa.
Ciosek M., Kmiecik K., 1987, Psychologia kliniczna: wprowadzenie do psychologii sądowo-penitencjarnej, skrypt, Gdańsk.
Frączek A., 1966, Pojęcie i zakres diagnozy psychologicznej, [w:] Problemy diagnozy psychologicznej w klinice psychiatrycznej, (red.) Susułowska M., „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Psychologiczno-Pedagogiczne”, nr 10, Kraków.
Gałecki P., Depko A., Eichstaedt K., Talarowska M., 2013, Prognoza społeczno-kryminologiczna – podstawowe zagadnienia, „Seksuologia po Dyplomie – Kwartalnik Specjalistyczny”, nr 3, styczeń.
Hołyst B., 2013, Podstawy i zakres indywidualnej prognozy kryminologicznej, „Probacja”, nr 1.
Ireland J.L., Ireland C.A., 2011, Personality Structure Among Prisoners: How Valid is the Five-Factor Model, and can it Offer Support for Eysenck’s Theory of Criminality?, „Criminal Behaviour and Mental Health”, nr 21.
Korwin-Szymanowski G., 2011, Cel diagnoza, „Forum Penitencjarne” nr 154, rok XIV.
Lewicki A., Paryzek L., Waligóra B., 1978, Podstawy psychologii penitencjarnej, [w:] Psychologia kliniczna, (red.) Lewicki A., PWN, Warszawa.
Machel H., 1994, Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Nieciuński S., 1990, Bimodalna diagnoza psychologiczna dla potrzeb sądu, [w:] Współczesna sądowa ekspertyza psychologiczna – niewykorzystane możliwości, (red.) Grcar M., Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków.
Niewiadomska I., 2007, Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Paluchowski W.J., 2007, Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia – standardy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Paluchowski W.J. (red.), 1983, Z zagadnień diagnostyki osobowości, PAN, Wrocław.
Paprzycki L.K., 2011, Problematyka psychiatryczna i psychologiczna w prawie i postępowaniu karnym. Granice kompetencji biegłych i organów procesowych, „Chowanna”, t. 2(37).
Pytka L., 2005, Pedagogika resocjalizacyjna, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
Reykowski J., 1966, Przedmiot diagnozy psychologicznej, [w:] Problemy diagnozy psychologicznej w klinice psychiatrycznej, (red.) Susułowska M., „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Psychologiczno-Pedagogiczne”, nr 10, Kraków.
Rode D., 1989, Struktura i funkcje podkultury więziennej w zakładzie karnym dla kobiet, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Śląski, Katowice.
Stemplewska-Żakowicz K., 2009, Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna, GWP, Gdańsk.
Sacks J.Y., McKendrick K., Hamilton Z., Cleland Ch.M., Pearson F.S., Banks S., 2008, Treatment Outcomes for Female Offenders: Relationship to Number of Axis I Diagnoses, „Behavioral Sciences and the Law”, nr 26.
Szczepanik P., 2003, Kara pozbawienia wolności a wychowanie, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Kalisz–Warszawa.
Tomaszewski T. (red.), 1976, Psychologia, PWN, Warszawa.
Wysocka E., 2008, Diagnoza w resocjalizacji, PWN, Warszawa.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 1989 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz.U. Nr 31, poz. 166).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych (Dz.U. 2000 Nr 29, poz. 369).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. Nr 151, poz. 1469).
Ustawa z dnia 26 lipca 1939 r. o organizacji więziennictwa (Dz.U. Nr 68, poz. 457).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.).
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania ośrodków diagnostycznych z dnia 20 października 2000 r. (Dz.U. Nr 4, poz. 14).

Published : 2015-07-28


Friedrich, W. (2015). Penitentiary Diagnosis of Crime Offenders. Resocjalizacja Polska, (9), 43-54. Retrieved from http://resocjalizacjapolska.pl/index.php/rp/article/view/172

Wiola Friedrich 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.