Więziennictwo w Polsce i Ukrainie: od dziedzictwa totalitarnego do współczesnego europejskiego systemu penitencjarnego

Luba Krupnyk

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2018.15.07

Abstrakt


Badanie reformy więziennictwa w Polsce jest doskonałą ilustracją przemian ustrojowych, jakie przechodzili Polacy od systemu naznaczonego radzieckim totalitaryzmem do społeczeństwa spełniającego kryteria demokratyczności . Dążenia Ukrainy w kierunku adaptacji rozwiązań Unii Europejskiej w dziedzinie reformy penitencjarnej zachęcają do poznania doświadczeń Polski ze względu na postęp tego kraju w eliminowaniu spuścizny komunistycznej w działalności więziennictwa i nadzorującej go Służby Więziennej. Zadanie to staje się również aktualne dla współczesnej Ukrainy i z uwagi na łączące oba kraje głębokie więzi kulturowe i mentalne, polskie doświadczenia wydają się być niezwykle inspirujące. Korzystając z doświadczenia sąsiadów nie należy zapominać o różnicach. Przede wszystkim należy zauważyć, że okres komunizmu w Polsce był wyraźnie krótszy, w porównaniu z 70-letnim doświadczeniem Ukrainy, Białorusi i innych Republik Radzieckich które w odróżnieniu od Polski nie zaznały pełnej suwerenności.
Kluczowe dla powodzenia reform w Polsce było to, że realizowali je nowi, często młodzi ludzie, przygotowani do pracy w oparciu o współczesną wiedzy, nie związaną z poprzednim systemem. Polacy potępili zbrodnie komunizmu i jego dziedzictwo. Na Ukrainie do tej pory tak zdecydowanie tego nie zrobiono i to jest jeden z powodów niepowodzenia reform.


Słowa kluczowe


więziennictwo; system totalitarny; Państwowa Służba Penitencjarna; reforma więziennictwa

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Ambrozik W., 2016, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronie uspołecznienia systemu oddziaływań, Kraków.

Barczykowski G., Przybyłka Ł., 2016, Więźniowie Wronek w okresie stalinowskim Część I. Lata 1945 – 1948., Poznań.

Lityński A., 2007, Historia prawa Polski Ludowej, Lexis Nexis, Warszawa.

Migdał J., 2008, Polski system penitencjarny w latach 1956-2008 w ujęciu doktrynalnym, normatywnym i funkcjonalnym. Kontynuacja czy zmiana? Gdańsk

Nikołajew J., 2009, Specyfika duszpasterstwa więziennego w Polsce. Prezentacja badań własnych, «Teologia w Polsce» № 3,1.

Nowak E., 2002, Obozy na Slasku Opolskim w systemie powojennych obozow w Polsce (1945-1950).Historia i implikacje., Opole.

Pawlak К., 1997, Za kratami więzień i drutami obozów (zarys dziejów więziennictwa w Polsce), Kalisz.

Polit I, 2003, Miejsce odosobnienia w Berezie Kartuskiej w latach 1934–1939, Toruń.

Szymanowski Т., 1996, Przemiany systemu penitencjarnego w Polsce, Warszawa.

Tischner J, 1992, Etyka solidarności i Homo sovieticus, Kraków.

Вербенський М., 2004, Гуманізація виконання покарань в Україні, «Вісник Центру суддівських студій», № 2-3.

Відновлення пенітенціарної системи України в повоєнний період, http://lektsii.net/1-84850.html [13] Васильєв В., Kонцентраці́йні табори // Енциклопедія сучасної України, http://esu.com.ua/search_articles.php?id=3253

Виправно-трудовий кодекс України // Відомості Верховної Ради України.–1971.-№1.

Галай А., 2003, Організаційно-правові засади формування та функціонування персоналу установ виконання покарання, Київ.

Григор’єв О., Іваньков І., Іваньков О., Олійник О., 2012, Історія пенітенціарної системи України. ( ред.) В.В. Дрижака., Чернігів. [17] Грицак Я., 2008, Життя, смерть та інші неприємності., Грані-Т, Київ., http://er.ucu.edu.ua:8080/bitstream/handle/1/249/Hrytsak_Zhyttia%20smert%E2%80%99%20extraction.pdf?sequence=3&isAllowed=

Грицак Я., 2000, Нариси історії України: формування модерної української нації XIX-XX ст. [Навч. посібник], Київ.

Зисельс И., 2006, Если не сейчас… Статьи, интервью, выступления. 1989–2006 гг., Дух і Літера, Київ. [20] Епломб Е., 2006, Історія ГУЛАГу, Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», Київ.

Карпачова Н., 2002, Стан дотримання і захисту прав і свобод людини в Україні, Консул, Харків.

Ковалів Ю., Дантові кола репресій України міжвоєнного двадцятиліття, «Всесвіт», http://www.vsesvit-journal.com/editorial/dantovi-kola-represij-ukrayiny-mizhvoyennogo-dvadtsyatylittya/

Кралюк П., 2010, Береза Картузька: чорні сторінки історії, «День», 8 жовтня, https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/bereza-kartuzka

Кримінально-виконавче право України [у схемах і таблицях] , 2016, (ред.), Київ.

Кузьмин С., 1989, Деятельность исправительно-трудовых учреждений. (1936–1960 гг.) : учеб. Пособие, Изд-во Акад. МВД СССР, Москва.

Кульчицький С., 2004, Демографічні втрати України в ХХ столітті, «Дзеркало тижня», 11 жовтня, https://dt.ua/SOCIETY/demografichni_vtrati_ukrayini_v_hh_stolitti.html

Мягкий І., Kонцтабори військовополоненихв Україні у 1941–1943 рр.(за документами ЦДАВО України). – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_3_2015/09.pdf.

О преобразовании министерств СССР: Закон от 15 марта 1953 г., 1953, «Ведомости Верховного Совета СССР», № 3.

Овсієнко В., Політичні репресії 60-80-х років. Різновиди політичних в’язнів: “націоналісти”, “демократи”, “відмовники”, “релігійники , В. Овсієнко // Права людини і Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи., http://khpg.org/index.php?id=1384861378

Oпис моделі пробації визначеної Законом України "Про пробацію", http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/829426;jsessionid=AE47D7F67E4D8FA08DC423B3B705AC2D

Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік., 1983, Юрид. літ., Москва.

Терлюк І., Особливості розвитку окремих галузей радянського права у повоєнний період сталінщини, http://westudents.com.ua/glavy/61371-osoblivost-rozvitku-okremih-galuzey-radyanskogo-prava-u-povonniy-perod-stalnschini.html

Угода про співпрацю між Державною пенітенціарною службою України і Головним управлінням Тюремної служби Республіки Польща, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/en/616_153

Шляхи реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, http://old.minjust.gov.ua/21953

Формування пенітенціарної політики і пенітенціарної системи України в радянський період, http://studopedia.su/17_58879_formuvannya-penitentsiarnoi-politiki-i-penitentsiarnoi -sistemi- ukraini-v-radyanskiy-period.html [36] Як живуть засуджені на довічне ув’язнення українці, https://ua.korrespondent.net/ ukraine/events/3206952-korrespondent-vik-voli-ne-bachyty-yak-zhyvut-zasudzheni-na-dovichne-uviaznennia-ukraintsi

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 [38] http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/827/98

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/en/616_153

http://prison-pastoral.blogspot.com/2016/09/1-2016.html

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/419-19

http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1828%3A1&cat id=63 %3Ava&Itemid=86〈=uk

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.