Przesyłanie tekstów

Wytyczne dla autorów

Wytyczne dla autorów:

1. Redakcja przyjmuje do druku wyłącznie teksty o charakterze naukowym - studia teoretyczne, prace badawcze, prace przeglądowe, recenzje, sprawozdania z konferencji i spotkań naukowych, a także informacje kronikarskie dotyczące wydarzeń o charakterze naukowym (np. awanse naukowe).

2. Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim, angielskim lub każdym innym języku kongresowym.

3. Do studiów teoretycznych, prac badawczych i przeglądowych Autor dołącza streszczenie w języku polskim i angielskim, każde maksymalnie do pół strony maszynopisu. Streszczenie pracy teoretycznej i przeglądowej powinno zawierać zasadnicze założenia i wnioski. Streszczenie pracy badawczej powinno zawierać główne założenia badań, zastosowaną metodologię i najważniejsze wnioski z badań.

4. Do prac należy także dołączyć słowa kluczowe (3-5) w języku polskim i angielskim oraz tłumaczenie tytułu pracy w języku angielskim.

5. Nadesłane do Redakcji teksty są poddawane ocenie formalnej (weryfikacja wewnątrzredakcyjna), a następnie recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów (tzw. podwójna ślepa recenzja). Redakcja przekazuje Autorowi uwagi i sugestie recenzentów, nie udostępnia natomiast pełnych treści recenzji.

6. Autor zobowiązany jest dołączyć do artykułu Oświadczenie Autora, sygnowane odręcznym podpisem. Skan Oświadczenia należy przesłać na adres mailowy Redakcji pjsr@wp.pl

7. Autor przesyła artykuł w formie elektronicznej - mailem na adres pjsr@wp.pl

Oświadczenie autora

 

Zasady przygotowania tekstu:

1. Artykuł powinien być przygotowany wg wzoru
 1. Typ pliku - Microsoft Word
 2. Czcionka - Times New Roman, 12 pkt
 3. Odstępy między wierszami - 1,5
 4. Marginesy - 2,5
 5. Objętość artykułu - łącznie z bibliografią - do 20 stron maszynopisu

2. Obowiązują wyłącznie następujące standardy przypisów:
- numerowane i umieszczone na dole strony są tylko przypisy odautorskie lub adresy stron  internetowych w przypadku gdy brak jest autora tekstu lub tytułu,
- przypisy bibliograficzne umieszczone są bezpośrednio w tekście i zawierają nazwisko autora, rok  wydania dzieła i numer strony, np.: (Konopczyński 2010, s. 1),
- przytaczając dwie książki tego samego autora wydane w tym samym roku, stosujemy zapis:  (Konopczyński 2010a; Konopczyński 2010b),
- jeśli przytaczana praca ma dwóch autorów, umieszczamy oba nazwiska; w przypadku większej  liczby autorów, podajemy pierwsze nazwisko i „i in.”, np.: (Konopczyński i in. 2007).
- jeśli Autor powołuje się na źródło internetowe to obowiązują następujące formy zapisów:  (Instrukcja… [2014]), (Konopczyński [2014]) lub w sytuacji gdy nie ma autora ani tytułu, a jest  jedynie adres strony internetowej, to przypis umieszczony powinien być tradycyjnie na dole strony.

3. Cytowane w pracy piśmiennictwo (Bibliografię) należy podać na końcu pracy w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów. Każdą pozycję bibliograficzną należy poprzedzić kolejnym numerem zapisanym w nawiasie kwadratowym, np.:

 1. [1] Konopczyński M., 2007, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa.
 2. [2] Jones E. E., 1990, Interpersonal perception, Freeman, New York.
 3. [3] Pospiszyl I., 2012, Syndrom Atlasa, czyli pułapki dynamicznych strategii adaptacyjnych, [w:]  Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, (red.) B. Urban, M. Konopczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 4. [4] Ambrozik W., 2013, Totalny, stygmatyzujący i wykluczający charakter oddziaływań resocjalizacyjnych, „Resocjalizacja Polska”, nr 5/2013.

4. Prace tego samego autora z różnych lat należy podać chronologicznie, od pracy najstarszej do najmłodszej, a wydane w tym samym roku oznaczyć odpowiednio a, b, c (itd.), zgodnie z pkt 2.

5. Przytaczane w bibliografii odniesienia do stron internetowych powinny być aktywne, opatrzone datą dostępu i wyodrębnione w osobny spis zatytułowany Źródła internetowe, z zachowaniem kontynuacji numerowania. Przykład:

 1. [5] Instrukcja dla autorów, http://resocjalizacjapolska.pl/dla-autorow [dostęp: 28 lutego 2014].
 2. [6] Konopczyński M., Creative Social Rehabilitation. Outline of the concept for developing potential, http://resocjalizacjapolska.pl/wpcontent/dokumenty/streszczenia/PJSR%207%20(2014)%20165-178.pdf [dostęp: 10 lutego 2014]

6. Mając na uwadze międzynarodowy charakter czasopisma, Autor jest zobowiązany do cytowania literatury zagranicznej, właściwej dla tematyki prezentowanego zagadnienia.

7. Zdjęcia oraz inne materiały graficzne, będące częścią artykułu należy przesłać w odrębnych plikach.

 

Prawa autorskie

Redakcja publikuje artykuły naukowe na zasadach tożsamych z wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (zwanej również jako CC-BY), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.

Autor zachowuje w pełni prawa autorskie do artykułu, przy czym przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do artykułu. Przeniesienie praw nie jest ograniczone terytorialnie ani czasowo.

Internetowe wydanie czasopisma Resocjalizacja Polska realizowane jest w trybie Open Access, co oznacza że użytkownicy w zakresie korzystania z artykułów mają pełne prawo do ich czytania, ściągania, kopiowania, drukowania, wyszukiwania, linkowania, to jest do pełnego, nieograniczonego korzystania z zamieszczonych artykułów.

Wydawca nie pobiera opłat za udostępnianie pełnych wersji artykułów, jak również za ich użytkowanie, o którym mowa powyżej.

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.