Metody pracy kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych w świetle badań


Abstract

The article summarizes the research on educational, social rehabilitation, preventive and readaptation activities carried out by probation officers who enforce judgments in criminal cases. The research team appointed by the Institute of Justice developed a research questionnaire, and then conducted an empirical (file) study on a sample of over 500 completed executive proceedings in criminal cases, in which probation officer supervision had been judged, as well as dogmatic, statistical and comparative analysis accompanied by the results of non-participant observation in the area designated by the subject of the report. The article contains a description of the most significant fragments of these studies, which concern preparation for work, diagnosis, and then an indication of the planning manner, evaluation and selection of methods of rehabilitation work by probation officers for adults. The conducted research shows, inter alia, that the method of casework, generally indicated by practitioners as the dominant one, is not a common method of designing interactions with people under the supervision of a probation officer. It happens that the procedure is carried out in accordance with its assumptions, although it is not characterized in the supervision documentation. Undoubtedly, however, it can be claimed that the main method of individual influence by the probation officer on the criminal are direct psychotechnics - most often identified with motivating, dialogue, conversation, persuasion, raising awareness, encouragement and support. At the same time, there are extensive methods of controlling the behavior of the probate. The article also contains conclusions, recommendations and postulates de lege ferenda of systemic solutions for maintaining upward trends in increasing the effectiveness of probation officers' activities.


Bauman T., O możliwości zastosowania metod jakościowych w badaniach pedagogicznych, s. 64, 69, [w:] T. Pilch, J. M. Śnieciński (red.), Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998.
Bauman T., T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.
Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2011, s. 88.
Stasiorowski S., Metody pracy resocjalizacyjnej i profilaktycznej stosowane przez kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach karnych, Raport, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości 2018.
Szymanowski T., Kuratorzy sądowi i zadania przez nich wykonywane po dokonanej reformie „Archiwum Kryminologii” 2003/2004, t. 27, s. 67-113
Wykaz aktów prawnych
Dekret w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich (Dz. U. 1919 Nr 14, poz. 171)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 23 ze zm.)
Dekret w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich (Dz. U. 1919 Nr 14, poz. 171).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 1014).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 652 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1987. ze zm.).
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 396).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.).Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 428).
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-holizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze. zm.).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wyko-nywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz. U. poz. 335.).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz.U. poz. 969).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2316 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu czynności w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwe-stionariusza tego wywiadu (Dz. U. Nr 108, poz. 1018).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie określe¬nia innych niż kurator sądowy organów powołanych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu przeprowadzania (Dz.U. Nr 152, poz. 1495).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora sądowego (Dz.U. Nr 116, poz. 1100).
Netografia
https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/04/IWS_Stasiorowski-S._-Metody-pracy-resocjalizacyjnej-i-profilaktycznej-stosowane-przez-kurator%C3%B3w-s%C4%85dowych-wykonuj%C4%85cych-orzecz.-w-sprawach-karnych.pdf
Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości, https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-staty-styczna/
Statystyka – Policja.pl, http://statystyka.policja.pl/
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.zosprp.pl/?q=content/sprawozdanie-2017
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, http://www.parpa.pl/index.php/33-analizy-badania-raporty/132-statystyki; http://www.parpa.pl/index.php/lecz¬nictwo-odwykowe/system-lecznictwa-odwykowego; http://www.parpa.pl/index.php/lecznictwo-odwykowe/leczenie-w-wiezieniu
Statystyka – Policja.pl, http://statystyka.policja.pl/st/informacje/83916,Nietrzezwi-podej-rzani-pod-wplywem-alkoholu-lub-narkotykow.html; http://www.statystyka.policja.pl/st/informacje/57720,Przestepczosc-mlodych-ludzi-zwiazana-z-agresja.html
Służba Więzienna, https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/Motywator

Published : 2021-12-27


Stasiorowski, S. (2021). Metody pracy kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych w świetle badań. Resocjalizacja Polska, (22), 565–584. https://doi.org/10.22432/rp.418

Sławomir Stasiorowski 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.