Creative social rehabilitation as an area of potential transgression


Abstract

The study aims to answer the question about the presence of the potential for transgression in creative social rehabilitation activities. The analysis of the issue includes the conditions for the development of subjective potential, the characteristics of its disclosure and creation in creative activities in the context of social rehabilitation processes. The essence of transgression is the experience of the border and its crossing - presented in Józef Kozielecki transgressive concept. Creative social rehabilitation is essentially a positive change in a socially maladjusted person. The transgressive concept, focused on change and development, shows a positive vision of man, just like in terms of creativity. Creative social rehabilitation is an area of ​​potential transgression. There is causative transgression in it. The inner creativity of a socially maladjusted person can be considered a personal and constructive transgression.


[1] Bartosz B., Keplinger A., Straś-Romanowska M. (red.) 2011,Transgresje- Innowacje- Twórczość, Wyd. UWr.,Wrocław.
[2] Beck, A. T.,1967, Depression: Clinical, experimental and theoretical aspects, Hoeber, New York.
[3] Caprara, G. V. 2009, Positive orientation: Turning potentials into optimal functioning, “The Bulletin of the European Health Psychologist”, 11(3), 46-48.
[4] Carr A.,2009, Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach., Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
[5] Craft A. 2000, Creativity across the primary curriculum, Continuum, London – New York.
[6] Czapiński J.,2004, Spotkanie dwóch tradycji: hedonizmu i eudajmonizmu, [w:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, (red.) J. Czapiński, PWN, Warszawa.
[7] Gałdowa A. 1990, Rozwój i kryteria dojrzałości osobowej, „Przegląd Psychologiczny” 1, 13-27.
[8] Giza T., 2008, Procesy samokształtowania jako działania transgresyjne człowieka, [w]: O przekraczaniu granic własnych ograniczeń z perspektywy psychotransgresjonizmu. I. Pufal-Struzik (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
[9] Gołaszewska M., 1995, Na temat ens per se, [w:] Autokreacja człowieka – Między wolnością i zniewoleniem, (red.) J. Pawlica, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
[10] Góralski A.,1996, Reguły treningu twórczości, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
[11] Hołyst, B.,2017,Kryminologiczna ocena granic resocjalizacji. [w]: Resocjalizować, we współczesnej rzeczywistości społecznej? Ale jak? [w:] (red.) T. Sołtysiak, M. Gołembowska, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.
[12] Jarymowicz M.,2008, Psychologiczne podstawy podmiotowości. Szkice teoretyczne, studia empiryczne, PWN, Warszawa.
[13] Koestler A.1964, The Act of Creation, London.
[14] Konopczyński M., 2006, Metody twórczej resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[15] Konopczyński M., 2009, Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Twórcza resocjalizacja – od korekcji do rozwoju, „Probacja” (1) , 63-87.
[16]Konopczyński M., 2018, Pedagogika resocjalizacyjna – w kierunku twórczej resocjalizacji, „Nauki o Wychowaniu. Studia interdyscyplinarne”, 1 (6),s. 67-75.
[17] Konopczyński M.,2020, Pedagogika resocjalizacyjna wobec (re)socjalizacji młodzieży w „rzeczywistości poszerzonej”. Komentarz do zjawiska empatii i agresji w internetowej sieci, „Resocjalizacja Polska” 19, s.9-33.
[18] Kozielecki J., 1983, Działania transgresyjne: przekraczanie granic samego siebie, „Przegląd Psychologiczny” nr 3, s.505-517.
[19] Kozielecki, J. 1984, Potrzeba hubrystyczna a działanie transgresyjne, „Przegląd Psychologiczny”, 2, s. 321–337.
[20] Kozielecki, J.,1987, Koncepcja transgresyjna człowieka. Analiza psychologiczna, PWN, Warszawa.
[21] Kozielecki J.,1992, Twórczość i rozwiązywanie problemów, [w:] Psychologia i poznanie, (red.) M. Materska, T. Tyszka, PWN, Warszawa.
[22] Kozielecki, J. 2002, Transgresja i kultura, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
[23] Kozielecki, J. 2006, Psychologia nadziei, Wydawnictwo akademickie „Żak”, Warszawa.
[24] Kozielecki, J.,2001, Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
[25] Kozielecki, J., 2009, Psychotransgresjonizm – zarys nowego paradygmatu. [w] Nowe idee w psychologii, (red.) J. Kozielecki, s. 330–347, GWP, Gdańsk.
[26] Limont W., 2003, Twórczość w aspekcie cyklu życia, [w]: Twórczość – wyzwanie XXI wieku, (red.) E. Dombrowska i A. Niedźwiedzka, Kraków, Oficyna Wydawnicza "Impuls".
[27] Łaguna, Oleś, P., Filipiuk, D.,2011, Orientacja pozytywna i jej pomiar: Polska Adaptacja Skali Orientacji Pozytywnej, „Studia Psychologiczne”, 49(4), 47-54.
[28] Majczyna, M. 2000, Podmiotowość a tożsamość, [w:] Tożsamość człowieka, (red.) A. Gałdowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
[29] Mudrecka I., 2015, Zniekształcenia poznawcze i ich restrukturyzacja w procesie resocjalizacji młodzieży nieprzystosowanej społecznie, „Resocjalizacja Polska”, nr 9, 13-25.
[30] Nęcka E.,1994, TRoP. Twórcze rozwiązywanie problemów, Oficyna wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[31]Nęcka E.,1995, Proces twórczy i jego ograniczenia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”,Kraków.
[32] Nęcka E.,2001, Psychologia twórczości, G W P, Gdańsk.
[33] Nosal C., Kozielecki J.,2011, Teoria transgresji po 30 latach: główne założenia, problemy i niektóre mechanizmy transgresji, [w:] Transgresje- Innowacje- Twórczość, (red.) B. Bartosz, A., Keplinger, M. Straś-Romanowska, (red.):, Wrocław
[34] Obuchowski K.,1985, Adaptacja twórcza, Książka i Wiedza, Warszawa.
[35] Obuchowski K.,2000, Człowiek intencjonalny, czyli o tym, jak być sobą, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
[36] Obuchowski K.,2002, Od przedmiotu do podmiotu, Wydaw. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.
[37] Opora R., 2009, Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
[38] Pietrasiński Z.,1987, Człowiek formowany jako podmiot rozwoju, „Psychologia Wychowawcza” 3, s. 249-271.
[39] Pietrasiński Z.,1988, Rozwój z perspektywy jego podmiotu, [w:] Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. (red.) M. Tyszkowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 80–118.
[40] Pietrasiński Z.,1990, Wiedza i „rola” autokreacyjna jednostki jako przedmiot rozwoju człowieka, „Przegląd Psychologiczny” 35, 1, s.79-89.
[41] Popek S.,2001, Człowiek jako jednostka twórcza, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
[42] Przetacznik-Gierowska M.,1996, Zasady i prawidłowości psychicznego rozwoju człowieka. [w:] Psychologia rozwoju człowieka. T. 1. Zagadnienia ogólne, (red.) M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[43] Pufal-Struzik I. (red.), 2008, O przekraczaniu granic własnych ograniczeń z perspektywy psychotransgresjonizmu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
[44] Richards R.,1900, Everyday creativity, eminent creativity, and health, „Creativity Research Journal”, vol. 3.
[45] Rubacha K., 2017, Metodologiczne parametry pedagogiki resocjalizacyjnej,[w:] Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją. Podstawy teoretyczne i metodologiczne, (red.) M. H. Kowalczyk, M. Fopka-Kowalczyk, K. Rubacha, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s.129-139.
[46] Seligman M., Csikszentmihalyi M.,2000, Positive Psychology “American Psychologist”, 55, 5-14.
[47] Seligman M., 2005, Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia, Media Rodzina, Poznań.
[48] Sobol-Kwapińska M., 2014, Orientacja pozytywna – koncepcje teoretyczne i przegląd badań, „Studia Psychologiczne”, t. 52, z. 1, 77-90.
[49] Straś – Romanowska M., 2016, Podmiot osobowy w świecie współczesnym, „Psychologia Rozwojowa”, tom 21, nr 2, s. 15–25.
[50] Szmidt K.,2013, Pedagogika pozytywna: twórczość –zdolności –mądrość zespolone, [w:] Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej, (red.) Szmidt K.J., Modrzejewska – Świgulska M., Wydawnictwo UŁ., Łódź, s.14-28.
[51] Trempała J.,2000, Modele rozwoju psychicznego. Czas i zmiana, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
[52] Trempała J.,2011, Mechanizmy zmiany rozwojowej. [w:] Psychologia rozwoju człowieka: podręcznik akademicki, (red.) J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[53] Trzebińska E., 2008, Psychologia pozytywna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
[54] Tyszkowa M.,1996, Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. (red.) M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[55] Wróblewska M. 2020,, Granice i transgresje (w) edukacji?, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 3(39) (2020):203–215. DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2020.39.3.203-215
[56] Wróblewska M. 2019, Człowiek– Sprawca transgresyjny. Podejście badawcze w aspekcie twórczym i biograficznym, [w:] W poszukiwaniu sensu istnienia. Od transgresji ku transcendencji?, (red.) A. Ciążela, S. Jaronowska, Wyd. APS, Warszawa, s. 155-177.
[57] Wróblewska M.,2019, Adaptacja proaktywna i twórcza w karierze w perspektywie całożyciowego uczenia się, [w:] Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja, (red.) K. Wrońska, Wyd. Uniwersytet Jagielloński, Kraków;
[58]Wróblewska M.,2019, Uwarunkowania rozwoju kompetencji. O potrzebie łączenia paradygmatów badawczych, [w:] Podejścia metodologiczne w pedagogice. Koncepcje – Badania – Wyniki, (red.)A. Budniak, M. Mnich, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice .
[59] Wróblewska M.,2018, Expanding the Boundaries of Self: Self-Realization, Transgression, and Creative Competence, „Rocznik Teologii Katolickiej” T.XVII/2, s. 163-174;
[60] Wróblewska M., 2017, Transgresje w biograficznych doświadczeniach wybitnych pedagogów Marii Montessori i Janusza Korczaka, „Podstawy Edukacji” Tom 10, Graniczność, Pogranicze, Transgresja, s.13-32. http://dx.doi.org/10.16926/pe.2017.10.02 ISSN 2081- 2264
[61] Wróblewska M.,2015, Kompetencje twórcze w dorosłości, Trans Humana, Białystok, ss. 335.
[62] Wróblewska M.,2015, Mechanizmy rozwoju podmiotowych zasobów twórczych i transgresyjnych w dorosłości. [w:] Twórczość, kreatywność, innowacyjność. Wybrane zagadnienia (red.) M. Kuśpit, A. Tychmanowicz, J. Zdybel, ,Wydawnictwo UMCS, Lublin.
[63] Wróblewska M.,2015, Czy twórcze kompetencje podnoszą jakość życia? Analiza uwarunkowań [w:] Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka, (red.) J. Uszyńska- Jarmoc, B. Kunat, Stowarzyszenie Trans Humana, Polskie Stowarzyszenie Kreatywności, Białystok.

Published : 2021-12-27


Wróblewska, M. (2021). Creative social rehabilitation as an area of potential transgression. Resocjalizacja Polska, (22), 313–329. https://doi.org/10.22432/rp.403

Monika Wróblewska 
Uniwersytet w Białymstoku  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.