Selected ethical dilemmas and legal problems in autoethnographic research in social rehabilitation pedagogy


Abstract

The aim of this article is the presentation and analysis of the selected ethical dilemmas and legal problems of a researcher in the study of the difficult way of life. There are a lot of questions about the ethical, decent and legal manner of research and behaviour in relation with the participators of the research. The practical aim of this article is the answer to the question – what should we do when we have various ethical dilemmas in our studies. A special difficult situation concerns the researcher – a  pedagogue of social rehabilitation, because by conducting research on the phenomena of social exclusion or social pathology, he/she describes and analyses situations related to crime, para-criminal behaviours, addictions, touches the problems of deep diagnosis of disorders or therapy. During scientific research, he / she ‘goes deeper’ into difficult situations, ethical dilemmas, and brushes against legal problems. The guarantee of his/her safety, but above all the safety of respondents, is the legal awareness and ethical responsibility of the pedagogue. Although the article is not a complete and comprehensive study, it responds to the needs of researchers who themselves have to answer many questions about legal issues and solve any ethical dilemmas themselves in the process of collecting and developing data.


Keywords

Autoethnography; Social Rehabilitation; Law; the Ethical Problems; Criminal Code; Code of Ethics of a Researcher

Act of legal
[1] Act of August 19, 1994 on the protection of mental health (i.e. Journal of Laws of 2018, item 1878, of 2019, item 73)
[2] Act of June 6, 1997, Penal Code (i.e. Journal of Laws of 2018, item 1600, 2077)
[3] Act of July 29, 2005 on the prevention of domestic violence (i.e. Journal of Laws of 2015, item 1390)

Bibliography
[4] Anderson L., 2014, Autoetnografia analityczna, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 3.
[5] Banasiak M., Górski A., 2018, Słowikowa. O więzieniach dla kobiet, Prószyński i S-ka, Warszawa.
[6] Becker H.S., 2009, Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[7] Bednarz-Łuczewska P., Łuczewski M., 2012, Podejście biograficzne, [w:] Badania jakościowe, t. 2: Metody i narzędzia, (red.) D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[8] Bernasiewicz M., 2013, Yuppie oraz squatter. Globalne style życia w lokalnych środowiskach wychowawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
[9] Bielecka-Prus J., 2014, Po co nam autoethnography? Krytyczna analiza autoethnography jako metody badawczej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 3.
[10] Campbell E., 2015, Exploring autoetnography as a method in legal education research, „Asian Journal of Legal Education”, nr 3(1).
[11] Chang H., 2008, Autoetnography as method, Left Coast Press, Walnut Creek.
[12] Chang H., 2013, Individual and collaborative autoetnography as method. Social Scientist’s Perspective, [w:] Handbook of Autoetnography, Handbook of autoethnography, (red.) S. Holman Jones, T.E. Adams, C. Ellis, Routledge, London–New York.
[13] Chang H., Wambura Ngnjiri F., Hernandez K.C., 2013, Collaborative autoetnography, Coast Press Walnut Creek.
[14] Chomczyński P., 2006, Wybrane problemy etyczne w badaniach: obserwacja uczestnicząca ukryta, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 2 (1).
[15] Chomczyński P., 2014, Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
[16] Christians C.G., 2009, Etyka i polityka w badaniach jakościowych (tłum. P. Pluciński), [w:] Metody badań jakościowych, t. 1, (red.) N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[17] Ciechowska M., 2018, Autoethnography w badaniach pedagogicznych, [w:] M. Ciechowska, M. Szymańska, Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych, Wydawnictwo Akademii Ignatianum, Kraków.
[18] Ciuk S., Latusek-Jurczak D., 2012, Etyka w badaniach jakościowych, [w:] Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Vol. 1, (red.) D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[19] Clegg J.W., Slife B.D., 2009, Research ethic in the postmodern context, [w:] The handbook of social research ethic, (red.) D.M. Materns, P.E. Ginsberg, Sage, London.
[20] Commission for ethics in science adopted by the General Assembly of the Polish Academy of Sciences, 2016, Code of Ethics for the Researcher of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, chapter 3.4 entitled Practices regarding research procedures.
[21] Dembiński A., 2016, Kariera klawisza, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
[22] Demel R., 2001, Sergiusz Piasecki 1901–1964. Życie i twórczość, Wydawnictwo LTW, Warszawa.
[23] Douglas K., Carless D., 2013, Learn by going. Autoethnographic modes of inquiry,
[w:] Handbook of autoethnography, (red.) S. Holman Jones, T.E. Adams, C. Ellis, Routledge, London–New York.
[24] Ellis C., 1995, Final negotiations: a story of love, and chronic issues, Temple University Press, Philadelphia.
[25] Ellis C., 2004, The etnographic I: a methodological novel about autoetnography, AltaMirra Press, Walnut Creek.
[26] Ellis C., 2007, Telling secrets, revealing lives. Relational ethics in research with intimate others, „Qualitative Inquiry”, nr 1.
[27] Ferell J., Hamm M.S., 1998, Etnography at the edge: Crime, deviance and filed research, Northeasetrn University Press, Boston.
[28] Frąckowiak P., 2017, Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
[29] Goffmann E., 2011, Instytucje totalne, GWP, Gdańsk.
[30] Golczyńska-Grondas A., 2013, Wychowało nas państwo. Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Nomos, Kraków.
[31] Grzybowski P.P., 2016, Od tożsamości osobowej po zawodową. Etyczne dylematy badaczy zróżnicowania kulturowego, [w:] Z teorii i praktyki badań międzykulturowych. Dylematy metodologiczne, (red.) T. Lewowicki, A. Różańska, U. Klajmon-Lech, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn–Toruń.
[32] Hayner N.S., Ellis A., 1939, The prisoner community as a social group, „American Sociological Review”, nr 4.
[33] Heider K., 1975, What do people do? Dani auto-etnography, „Journal of Antropological Research”, nr 1.
[34] Holman Jones S., Adams T.E., Ellis C. (red.), 2013, Handbook of autoethnography, Routledge, London–New York.
[35] Irwin J., 1987, Reflection on etnography, „Journal of Contemporary Etnography”, nr 16.
[36] Irwin J., 2003, Preface, [w:] Convict Criminology, (red.) J.I. Ross, S.C. Richards, Wadsworth, Belmont.
[37] Jakubowska-Malicka L., 2010, Trajektoria autobiografii badacza, „Teraźniejszość– Człowiek–Edukacja”, nr 52 (4).
[38] Kacperczyk A., 2014, Autoetnografia – technika, metoda, nowy paradygmat? O metodologicznym statusie autoetnografii, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 3.
[39] Kamiński M., 2006, Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia, Oficyna Naukowa, Warszawa.
[40] Kaźmierska K., 2004, Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biograficznych, „Przegląd Socjologiczny”, Vol. 53 (1).
[41] Kosewski M., 1985, Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia, Wiedza Powszechna, Warszawa.
[42] Kowalczyk M.H., Fopka-Kowalczyk M., Rubacha K., 2017, Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją. Podstawy teoretyczne i metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
[43] Krawczyk-Bocian A., 2019, Narracja w pedagogice. Teoria. Metodologia. Praktyka badawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
[44] Lejeune F., 2001, Pakt autobiograficzny, [w:] Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, (red.) R. Lubas-Bartoszyńska, Universitas, Kraków.
[45] Lofland J., Snow D.A., Anderson L., Lofland L.H., 2009, Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
[46] Machel H., 2014, Rodzina skazanego jako współuczestnik jego resocjalizacji penitencjarnej, readaptacji i reintegracji społecznej, „Resocjalizacja Polska”, nr 7.
[47] Marquart J.W., 1986, Doing research in prison: The strength and weakness of full participation a guard, „Justice Quarterly”, nr 3.
[48] Matysiak P., 2014, Na marginesie życia. Zapiski kuratora sądowego, Wydawnictwo Nakom, Poznań.
[49] Nachalnik U., 2019, Żywe grobowce, Wydawnictwo Replika, Poznań.
[50] Nachalnik U., 2018, Życiorys własny przestępcy, Wydawnictwo Replika, Poznań.
[51] Newbold G., Ross J.I., Jones R.S., Richards S.C., Lenza M., 2014, Prison research form the inside: the role of convict autoetnography, „Qualitative Inquiry”, nr 20 (4).
[52] Norris J., Sawyer R.D., Lund D. (red.), 2016, Douetnography. Dialogic method for social, health and educational research, Routledge, London.
[53] Opfer H., 2017, Monidło. Życie po Kato-tacie, Czarna Owca, Warszawa.
[54] Opfer H., 2016, Kato-tata – Nie-pamiętnik, Czarna Owca, Warszawa.
[55] Polechoński K., 2008, Żywot człowieka uzbrojonego: biografia, twórczość i legenda literacka Sergiusza Piaseckiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
[56] Ptak K., Ptak C., 2004, Resocjalizacja dziewcząt w zakładach poprawczych, [w:] Profilaktyka społeczna i resocjalizacyjna młodzieży, (red.) B. Urban, Wydawnictwo GWSP, Mysłowice.
[57] Pytka L. (red.), 1990, Służyć ludziom. Księga jubileuszowa w 80-lecie urodzin Profesora Stanisława Jedlewskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawaskiego, Warszawa.
[58] Riessman C., 1993, Narraive analysis, Sage Publications, Newbury Park.
[59] Sepioło M., 2017, Ludzie i gady, Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa.
[60] Severski V.V., 2011, Nielegalni, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.
[61] Sikora S., Gruca R., 2009, Osadzony, Wydawnictwo Albatros, Warszawa.
[62] Silberman M., 1995, A world of violence: corrections in America, Wadsworth Publishing, Belmont.
[63] Sokołowski MASA J., Szostak J., Chyła B., 2018, Masa. Jak stałem się bestią. Od pakera do gangstera, Wydawnictwo Harde, Warszawa.
[64] Stasiuk A., 2009, Mury Hebronu, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
[65] Sykes B.E., 2014, Transformative autoetnography an examination on cultural identity and implications for learn, „Adult Learning”, nr 1.
[66] Szczepanik R., 2017, Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
[67] Szczepanik R., Śliwerski A., 2017, Obietnice bez pokrycia. Etyczne i prawne granice (nie)ujawniania informacji o przestępstwie w badaniach naukowych i psychoterapii, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 24 (1).
[68] Tannenbaum F., 1938, Crime and community, Columbia University Press, New York.
[69] Tolich M., 2010, A critique of current practice: Ten foundational guidelines for autoethnographers, „Qualitative Health Research”, Vol. XX(X).
[70] Van der Maren J.M., 1999, La recherche appliqu ee en pedagogie. Des modeles pour lenseignement, De Boeck, Paris–Bruxeles.
[71] Verella D., 2014, Ostatni krąg. Najniebezpieczniejsze więzienie Brazylii, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
[72] Wyatt J., 2006, Psychic distance, consents and other ethical other ethical issues, „Qualitative Inquiry”, nr 4. Internet sources
[73] Ellis C., 2003, Grave tending: with mom at the cemetery, „Forum Qualitative Social Research” no. 2, http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/701 (access: 18.12. 2019).
[74] Maguire M.H., 2006, Autoethnography: Answerability/Responsibility in Authoring Self and Others in the Social Sciences/Humanities, „Forum Qualitative Social Research”, no. 2, http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/106/221 (access: 18.12.2019).
[75] Ronai C.R., 1994, Multiple reflections of child sex abuse. An argument for a layered accound, „Journal of Contemporary Etnography”, no 23 (Apr. 1994–1995 Jan.), https://www.researchgate.net/publication/238276722_Multiple_reflections_of_child_sex_abuse_An_argument_for_a_layered_account (access: 25.12.2019).
Download

Published : 2020-12-29


Ciechowska, M., & Kusztal, J. (2020). Selected ethical dilemmas and legal problems in autoethnographic research in social rehabilitation pedagogy. Resocjalizacja Polska, (20), 109-126. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.20.08

Magdalena Ciechowska  magdalena.ciechowska@ignatianum.edu.pl
Jesuit University Ignatianum in Kraków  Poland
Justyna Kusztal 
Jagiellonian University  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.