Family structure and the process of social maladjustment of juveniles


Abstract

In the article I presented the results of the research on functioning of adolescents from full and broken families and presented their relationship with selected symptoms of demoralization. I reviewed international research on the relationship between social maladjustment and the family situation as well as its structure and presented the hitherto empirical findings on this topic. The considerations undertaken clearly show that effective prevention of social maladjustment is closely related to the strategy of systemic family support with the active participation of the family court and court probation service.


[1] Adamski F., 2002, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo UJ, Kraków.
[2] Apel R., Kaukinen C., 2008, On the relationship between family structure and antisocial behavior: Parental cohabitation and blended households, „Criminology”, 46.
[3] Babicka-Wirkus A., 2019, Od autorytaryzmu do emancypacji. O niebezpiecznych polach relacyjnych między kuratorem a podopiecznym, „Resocjalizacja Polska”, 17.
[4] Bałandynowicz A., 2001, Rodzina, sąsiedztwo i dewiacja młodzieży, [w:] Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, (red.) B. Urban, Wydawnictwo UJ, Kraków.
[5] Burt S.A., Barnes A.R., McGue M., Iacono W.G., 2008, Parental divorce and adolescent delinquency: Ruling out the impact of common genes, „Developmental Psychology”, 44(6).
[6] Comanor W.S., Phillips L., 2002, The impact of income and family structure on delinquency, „Journal of Applied Economics”, 5.
[7] Cudak H., 2008, Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży z rodzin niepełnych jako implikacje niewłaściwych postaw rodzicielskich samotnych rodziców, „Pedagogika Rodziny”, 1.
[8] Czarnecka-Dzialuk B., Drapała K., 2015, Kontrowersje wokół reagowania na przejawy demoralizacji nieletnich. Opinie praktyków, „Prawo w Działaniu”, t. 23: Sprawy
karne.
[9] Czerederecka A., 2010, Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi, Lexis-Nexis, Warszawa.
[10] Demuth S., Brown S.L., 2004, Family structure, family processes, and adolescent delinquency: The significance of parental absence versus parental gender, „Journal of
Research in Crime and Delinquency”, 41.
[11] GUS 2018, Główny Urząd Statystyczny, Sytuacja demograficzna Polski do 2017 r. Urodzenia i dzietność, Warszawa.
[12] Górnicka B., 2016, Współpraca z podopiecznymi, ich rodziną i szkołą w opiniach rodzinnych kuratorów sądowych, „Resocjalizacja Polska”, 12.
[13] Guo G., Roettger M.E., Shih J.C., 2006, Contributions of the DAT1 and DRD2 genes to serious and violent delinquency among adolescents and young adults, „Human
Genetics”, 121.
[14] Hoeve M., Dubas J.S., Eichelsheim V.I., van der Laan P.H., Smeenk W., Gerris J.R.M., 2009, The relationship between parenting and delinquency: A meta-analysis,
„Abnormal Child Psychology”, 37.
[15] Kierkus C.A., Johnson B.R., Hewitt J.D., 2010, Cohabitating, family and community stressors, selection, and juvenile delinquency, „Criminal Justice Review”, 35(4).
[16] Kiliszek E., 2013, Czynniki ryzyka sprzyjające niedostosowaniu społecznemu i przestępczości nieletnich. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja”, 21.
[17] Konopczyński M., 2013, Oblicza współczesnej resocjalizacji, „Resocjalizacja Polska”, nr 4.
[18] Konopczyński M., 2019, Teoria versus praktyka, „Resocjalizacja Polska”, 18.
[19] Kozłowski P., Stasiak K., 2018, Ośrodek kuratorski: ujęcie prawne, organizacyjne i metodyczne, Warszawa.
[20] Kwadrans Ł., 2019, Metody pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej i profilaktycznej stosowane przez kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa.
[21] Laursen B., 2005, Conflict between mothers and adolescents in single-mother, blended, and two-biological-parent families, „Parenting”, 5(4).
[22] Leiber M.J., Mack K.Y., Featherstone R.A., 2009, Family structure, family processes, economic factors, and delinquency, „Youth Violence and Juvenile Justice”, 7(2).
[23] Mwangangi R.K., 2019, The Role of Family in Dealing with Juvenile Delinquency, „Open Journal of Social Sciences”, 7.
[24] Ostrihanska Z., Greczuszkin A., 2000, Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze kuratora sądowego, NORBERTINUM, Lublin.
[25] Piccinelli M., Tessari E., Bortolomasi M., Piasere O., Semenzin M., Garzotto N., Tansella M., 1997, Efficacy of the alcohol use disorders identification test as a screening tool for hazardous alcohol intake and related disorders in primary care: A validity study, „British Medical Journal”, 514.
[26] Price C., Kunz J., 2003, Rethinking the paradigm of juvenile delinquency as related to divorce, „Journal of Divorce and Remarriage”, 3.
[27] Pytka L., 2000, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo APS, Warszawa.
[28] Rathinabalan I., Naaraayan S. A., 2017, Effect of family factors on juvenile delinquency, International, „Journal of Contemporary Pediatrics”, nr 4(6).
[29] Szlendak T., 2012, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa.
[30] Tyszka Z., 2003, Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
[31] Wacławiak J., 2020, Tendencje zmian w zakresie spraw rejestrowanych w MS – S40. Analiza porównawcza danych z 31.12.2019 do danych z 31.12.2018 roku (na podstawie MS-S40), Krajowa Rada Kuratorów, Warszawa.
[32] Wallman K.K., 2010, Federal statistics: Understanding a crucial resource, „The Annals of the American Academy of Political and Social Science”, 631(1).
[33] Wardle L.D., 2000, Relationships between family and government, „California Western International Law Journal”, Vol 31, nr 1.
[34] Wilk J., 2016, Pedagogika rodziny, Wydawnictwo KUL, Lublin.
[35] Wirkus Ł., Babicka-Wirkus A., 2018, Fulfillment of selected functions of the family and young adults’ styles of coping with difficult situations, „Problemy OpiekuńczoWychowawcze”, 9.
[36] Wirkus, Ł., 2019, (Nie)korzystne zjawiska w relacji państwo–rodzina–dziecko, „Problemy Wczesnej Edukacji”, 47(4).
[37] Wojnarska A., 2013, Kompetencje komunikacyjne nieletnich, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
[38] Wysocka E., 2018, Znaczenie diagnozy osobopoznawczej i środowiskowej w polskim modelu kurateli sądowej – możliwości i ograniczenia, [w:] Kuratela sądowa w Polsce. Analiza systemu. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Tadeuszowi Jedynakowi, (red.) K. Stasiak, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Źródła internetowe
[39] GUS, 2020, Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2019 r. Stan w dniu 31 XII, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-31-12-2019,6,27.html (dostęp: 30.06.2020).
[40] Instytut Matki i Dziecka, 2020, Raport HBSC 2020 – komunikat prasowy, http://www.imid.med.pl/pl/aktualnosci/jakie-sa-polskie-nastolatki-raport-hbsc-2020 (dostęp: 30.06.2020).
[41] NIK, 2020, NIK o dostępności lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/lecznictwo-psychiatryczne-dzieci-i-mlodziezy.html
(dostęp: 16.09.2020).
[42] Patterson J.M., 2002, Understanding Family Resilience, „Journal of Clinical Psychology”, 58, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jclp.10019 (dostęp: 30.06.2020).
[43] Petersen A.C., Joseph J., Feit M., 2018, New Directions in Child Abuse and Neglect Research, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK195987 (dostęp: 30.06.2020).
[44] Petts R.J., 2009, Family and Religious Characteristics’ Influence on Delinquency Trajectories from Adolescence to Young Adulthood, „American Sociological Review”, Vol. 7,
issue 3, https://doi.org/10.1177/000312240907400307 (dostęp: 30.06.2020).
[45] UNICEF, 2020, Analizy, https://dzieciwpolsce.pl/analizy (dostęp: 30.06.2020).
[46] van de Weijer S.G.A., Thornberry T.P, Bijleveld C.C.J.H., Blokland A.A.J., 2015, The Effects of Parental Divorce on the Intergenerational Transmission of
Crime, „Societies”, nr 5, https://www.google.com/url?a=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_6cih8pndAhUOTBoKHSg6DAAQFjACegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mdpi.
com%2F2075-4698%2F5%2F1%2F89%2Fpdf&usg=AOvVaw08biczazJOayjnjkPtr06v.
(dostęp: 30.06.2020)

Published : 2020-12-29


Wirkus, Łukasz. (2020). Family structure and the process of social maladjustment of juveniles. Resocjalizacja Polska, (20), 267-281. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.20.17

Łukasz Wirkus 
Uniwersytet Gdańsk  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.