Security of convicted women in penitentiary units


Abstract

Security is one of the most important needs that a person has to meet. This has been well reflected in A Maslov’s theory of hierarchy of needs. The term “security” itself is defined in
the field of security studies. The term Human Security refers to the security level of each person. It is in this respect that it can be considered in social sciences, including at the social rehabilitation level. Therefore, security concerns issues such as: socialization, social control, which directly affect the process of changes made during the period of imprisonment. Own research on the sense of security among women staying in prison breaks away from the common stereotype that acts of violence are common in penitentiary institutions. For many women, this is the first time that such a sensation has occurred, which is associated with the deprivation of this need in everyday life. Reinforcing the sense of security in the institutions by educating, motivating and controlling prison guards results in the fact that the process of social rehabilitation (in some cases socialization) leads to the emergence of a need for security among women serving prison sentences. The presented approach to the issues raised takes place in the field of social rehabilitation studies, although in many cases it uses terms derived from security studies.


Keywords

prison sentence; penitentiary facilities; social rehabilitation; socialization; social control; security; hierarchy of needs theory; prison service

[1] Bałandynowicz A., 1996, Probacja. Wychowanie do wolności, Primum, Grodzisk Mazowiecki.
[2] Bartczak-Praczkowska A., Barwińska-Gojawiczyńska M., 2004, Samouszkodzenia jako forma manifestowania rozpaczy, „Biuletyn Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi”, nr 2.
[3] Ciosek M., 1996, Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Wydawnictwo Stella Maris,
Gdańsk.
[4] Ciosek M., 2003, Psychologia sądowa i penitencjarna, wyd. 2, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
[5] Czupryński A., 2015, Bezpieczeństwo w ujęciu teoretycznym. Bezpieczeństwo. Teoria – Badania – Praktyka, Wydawnictwo CNBOP-PiB, Józefów.
[6] Derczyński W., Jasińska-Kania A., Szacki J. (wyb.), 1975, Elementy teorii socjologicznych: materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, PWN, Warszawa.
[7] Fehler W., 2002, O pojęciu bezpieczeństwa państwa. Bezpieczeństwo państwa i narodów w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
[8] Fidelus A., 2011, W stronę resocjalizacji inkluzyjnej, „Probacja”, 2, s. 70–86.
[9] Hajduk E., 1999, Układy społeczne i ich funkcje socjalizacyjne. Zarys problemów, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra.
[10] Hołyst B. (red.), 1984, Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, t. 1, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
[11] Hołyst B.,1997, Wiktymologia, PWN, Warszawa.
[12] Hołyst B., Redo S. (red.), 1997, Problemy więziennictwa u progu XXI wieku, Warszawa.
[13] Hurrelmann K., 1994, Struktura społeczna a rozwój osobowości, przeł. M. Roguszka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
[14] Klonowska I., 2018, Bezpieczeństwo jako fundament budowania procesu resocjalizacji, readaptacji i reintegracji w środowisku lokalnym, „Resocjalizacja Polska” , nr 15, s. 77–78.
[15] Konopczyński M., 2008, Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza, PWN, Warszawa.
[16] Kozaczuk F. (red.), 2004, Resocjalizacja instytucjonalna: perspektywy i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
[17] Koziej S., 2011, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 18, s. 19.
[18] Machel H., 2006, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski (studium penitencjarno-pedagogiczne), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[19] Majer P., W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego” 2012, nr 12, s. 11–12.
[20] Marczak M., Mirosław K., 2009, Funkcjonowanie kobiet w warunkach izolacji więziennej, [w:] Skuteczność oddziaływań penitencjarnych, (red.) M. Kuć, Wyd. KUL, Lublin.
[21] Miler-Zawodniak A., 2012, Teorie potrzeb jako współczesne teorie motywacji, „Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obronny Narodowej”, nr 4, s. 107.
[22] Nawój J., 1998, Świat przemocy w więzieniu, Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, Kule. Bezpieczeństwo skazanych kobiet w jednostkach penitencjarnych
(s. 213–229) 229
[23] Orzechowska A. i in., 2008, Samouszkodzenia wśród więźniów a czynniki psychospołeczne, „Suicydologia”, t. 4.
[24] Plich T., Bauman T., 2001, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Żak, Warszawa.
[25] Pytka L., 2010, Pedagogika resocjalizacyjna w Uniwersytecie Warszawskim. Wczoraj, dziś, jutro?, „Resocjalizacja Polska”, nr 1.
[26] Reczek H., 1996, Oddziaływanie wychowawcze wobec osadzonych ciężarnych i matek, [w:] Problemy więziennictwa u progu XXI wieku, (red.) B. Hołyst, S. Redo, Warszawa.
[27] Rosłoń P., Troszczyńska L., 2017, Transdycyplinarność badań w naukach o bezpieczeństwie i w naukach o obronności, [w:] Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane problemy badań, (red.) A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zbiona, Wydawnictwo CNOBOP-PiB, Józefów.
[28] Sikora J., 1973, Obraz emocjonalności więźniów w świetle badań psychologicznych, biochemicznych i fizjologiczno-lekarskich, Monografie Psychologiczne, t. 7, Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Psychologicznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
[29] Sztompka P., 2002, Socjologia: analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
[30] Waligóra B., 1984, Deprywacja potrzeb u osób pozbawionych wolności, [w:] Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, t. 1, (red.) B. Hołyst, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
[31] Wolski A., 2018, Bezpieczeństwo personalne na gruncie społeczności lokalnej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Krakowie”, nr 1(14).

Źródła internetowe
[32] Borowski A., Poznań – osobiste kamery na mundurach policjantów już działają w Poznaniu, https://policja.pl/pol/aktualnosci/169492,Poznan-Osobiste-kamery-na-mundurach-policjantow-juz-dzialaja-w-Poznaniu.html (dostęp: 15.08.2018).
[33] http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przestepczosc-kobiet/50869, Przestepczosc-kobiet.html (dostęp: 13.06.2018).
[34] https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-krzywancu-kobiety-w-warunkach-izolacji-penitencjarnej (dostęp: 13.06.2018).
[35] https://www.sw.gov.pl/strona/ministerialny-program-pracy-wiezniow (dostęp: 15.08.2018).

Akty prawne
[36] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 1997, Nr 90, poz. 557.

Published : 2020-12-29


Toroń-Fórmanek, B. (2020). Security of convicted women in penitentiary units. Resocjalizacja Polska, (20), 213-229. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.20.14

Barbara Toroń-Fórmanek 
Uniwersytet Zielonogórski  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.