The effectiveness of the served electronic supervision in the opinion of the convicted men


Abstract

In the subject literature it is emphasised that completion of the penalty of deprivation of liberty is not an effective way to prevent former convicts from committing subsequent offences. Thus, an endeavour is being made to find the alternatives to isolation penalty, at which point electronic supervision on the convicts is indicated. Although the provisions of
law pertaining to such solution are quite clear, the data pertaining to its effects are not so extensive. In connection therewith, the research was undertaken to reveal the opinions of
men serving the penalty of deprivation of liberty on the issue of effectiveness of supervision imposed on them in the past. As part of the research, both diagnostic survey method and
author’s own questionnaire were used. It involved 229 men who had been previously under the electronic supervision and are in the conditions of penitentiary isolation at the time of
research. The obtained results of the study confirm the advantage of positive opinions of the convicts about the supervision carried out. This subjective assessment, however, does not
fully coincide with the objective one, carried out in the perspective of returning to prison and the relatively low nuisance of electronic supervision which is treated as a punishment. They encourage to reflect on the detailed diagnosis of the accused persons being conducted prior to the imposition of electronic supervision pursuant to court decision.


Keywords

electronic supervision system; effectiveness; convict; prison

[1] Bartkowicz Z., 2008, Skuteczna resocjalizacja w perspektywie aksjologicznej i pomiarowej, [w:] Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, (red.) Z. Bartkowicz, A. Węgliński, Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
[2] Kotowski W., Kurzępa B., 2009, Dozór elektroniczny – zarys problematyki, „Probacja”, 2.
[3] Leszczyńska A., 2017, Powrotność skazanych do zakładów karnych, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, 96.
[4] Lipsey M.W., Cullen F.T., 2007, Effectiveness of Correctional Rehabilitation: A Review of Systematic Reviews, „The Annual Review of Law and Social Science”, 3.
[5] Mamak K., 2014, Funkcjonowanie dozoru elektronicznego w świetle badań aktowych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, 2.
[6] Mamak K., 2017, Dozór elektroniczny – rozważania na tle kary pozbawienia wolności, kary ograniczenia wolności oraz przestępstwa samouwolnienia (art. 242 § 1 k.k.), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 3.
[7] Mrozek K., 2018, Zmiany w dozorze elektronicznym wprowadzone w 2018 roku, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, 99.
[8] Mrozek K., Sitnik K., 2011, Przesłanki wykonywania kary pozbawienia wolnosci w systemie dozoru elektronicznego, „Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych”, 4.
[9] Nawój-Śleszyński A., 2016, Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności i ich potencjał reedukacyjny, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, 92.
[10] Niewiadomska I., 2008, Znaczenie podmiotowych predykatorów poprawy moralnej w projektowaniu oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób odbywających kary izolacyjne, [w:] Resocjalizacja: ciągłość i zmiana, (red.) M. Konopczyński, B.M. Nowak, Wydawnictwo Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa.
[11] Stańdo-Kawecka B., 2015, Dozór elektroniczny w Polsce – uwagi w świetle rekomendacji Rady Europy, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, 86.
[12] Uche I.B., Uche O.A., Ezumah N.N. Ebue M.O., Okafor A.E., Ezegbe B.E., 2015, Effectiveness of Rehabilitation Programmes in the Nigerian Prisons: A Study of Perception of Inmates in Enugu Prison, „Mediterranean Journal of Social Sciences”, 4.

Źródła internetowe
[13] Dammertre L., The importance of rehabilitation: What works?, www.justice-trends.press/the-importance-of-rehabilitation-what-works (dostęp: 2.09.2020).
[14] Electronic Monitoring Reduces Recidivism, U.S. Department of Justice, 2011, www.ojpusdoj.gov (dostęp: 21.07.2020).
[15] Hochmayr G., Małolepszy M., System dozoru elektronicznego – możliwości i granice. Spojrzenie prawnoporównawcze w obliczu polskiej nowelizacji, 2019, https://www.rewi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/sr/eurostrafrecht/Lehrstuhlinhaber/Publikationen/System-dozoru-elektronicznego.pdf (dostęp: 3.09.2020). Agnieszka Lewicka-Zelent
212 (s. 193–212)
[16] Nasiłowski P., 2016, System dozoru elektronicznego w praktyce, „Na wokandzie”, 29/2016, https://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-29/aktualnosci-numer-29/system--dozoru-elektronicznego-w-praktyce.html (dostęp: 23.07.2020).
[17] Statystyka roczna, 2019, https://www.sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna [dostęp: 3.09.2020].
[18] Powrotność do przestępstwa w latach 2009-2015 – Informator Statystyczny, 2015, www.isws.ms.gov.pl (dostęp: 2.09.2020).
[19] Roczna informacja statystyczna za rok 2019, www.sw.gov.pl (dostęp: 31.08.2020).
[20] Szymanowski T., 2006, Opinia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks wykroczeń oraz ustawy – Kodeks karny, druk sejmowy nr 338 z 31 maja 2006, Biuro Analiz Sejmowych – Kancelaria Sejmu, Warszawa.
[21] Taylor M., 2017, Improving In-Prison Rehabilitation Programs, www.lao.ca.gov (dostęp: 4.09.2020).
[22] Uzasadnienie projektu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, druk sejmowy nr 1237 z 6 grudnia 2007 roku, http://g.gazetaprawna.pl/p/_dane/uzasadnienia_pdf/DZU/2007/191/1366-u.pdf (dostęp: 4.08.2020).

Akty prawne
[23] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.2020.523 j.t. z poźn. zm.).
[24] Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1366 z późn. zm.).
[25] Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 396).
[26] Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 2016, poz. 428).

Published : 2020-12-29


Lewicka-Zelent, A. (2020). The effectiveness of the served electronic supervision in the opinion of the convicted men. Resocjalizacja Polska, (20), 193-212. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.20.13

Agnieszka Lewicka-Zelent 
Uniwersytet Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.