Criminals in the fumes of prison imagination – the daily life of the “wise guy”


Abstract

Article is focused on showing the sub-cultural world of the imprisoned, including the convicted “wise guys”. Entering the path of crime and then being incarnated were presented in the optics of upbringing and socialization as important processes of human development. Prison is an institution in which thousands of people deprived of their liberty create a “second life”, giving it a variety of faces and dimensions. The subcultural dependencies in a penitentiary institution should be seen as an immanent feature of this environment, which are not uniform in their content, and their modification is in fact a natural consequence of the dynamics of social development.


[1] Ambrozik W., 2016, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[2] Braun K., 1975, Drugie życie wśród skazanych młodocianych, [w:] Negatywne przejawy podkultury więziennej – środki i sposoby przeciwdziałania. Materiały z Sympozjum zorganizowanego przez Centralny Zarząd Zakładów Karnych w Ośrodku Doskonalenie Kadr Ministerstwa Sprawiedliwości w Popowie k/Warszawy w dniach 16–17 grudnia 1974 r., Warszawa.
[3] Bugajski Z., 1928, Kalendarz funkcjonariusza więziennego na rok 1929, Warszawa.
[4] Brejtenbach G., 2003, Cwaniak to ma git życie, „Forum Penitencjarne”, 12.
[5] Ciosek M., 1996, Człowiek w obliczu izolacji więziennej, Wydawnictwo Stella Maris, Gdańsk.
[6] Czerwiec M., 1958, Więzienioznawstwo. Zarys rozwoju więziennictwa, Wydawca: Centralny Zarząd Więziennictwa MS – Wydział Kadr i Szkolenia w Warszawie, Warszawa.
[7] Fromm E., 1996, Zdrowe społeczeństwo, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
[8] Goffman E., 1975, Charakterystyka instytucji totalnych, [w:] Elementy teorii socjologicznych: materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, wybór, 16 Jak w przyp. 15. Przestępcy w oparach więziennej imaginacji – codzienny żywot „cwaniaka” (s. 9–24) 23 (red.) W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
[9] Hołyst B., 1984, Bariery resocjalizacji penalnej, [w:] Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, t. 1, (red.) B. Hołyst, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
[10] Kamiński A., 1975, Funkcje pedagogiki społecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
[11] Konopczyński M., 2013, Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych. Refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej, Wydawnictwo PEDAGOGIUM, Warszawa.
[12] Konopczyński M., 2014, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[13] Kosewski M., 1977, Agresywni przestępcy, Wiedza Powszechna, Warszawa.
[14] Kosewski M., 1985, Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia, Wiedza Powszechna, Warszawa.
[15] Kowalski S., 1976, Socjologia wychowania w zarysie, PWN, Warszawa.
[16] Krause A., Przybyliński S., 2012, Więzienie w obliczu „drugiego życia” – podkulturowa kreacja ludzkich poczynań, [w:] A. Krause, S. Przybyliński, Resocjalizacja penitencjarna – aktualne wyzwania i rozwiązania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[17] Lipkowski O., 1987, Resocjalizacja, WSiP, Warszawa.
[18] Machel H., 1995, Orientacja w funkcjonowaniu podkultury więziennej a skuteczność kierowania zakładem penitencjarnym, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, 9.
[19] Machel H., 2003, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Wydawnictwo Arche, Gdańsk.
[20] Michalski H., Morawski J., 1971, Słownik gwary więziennej, Ośrodek Badań Przestępczości Ministerstwa Sprawiedliwości Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa.
[21] Miszewski K., 2005, Przemiana, słabnięcie czy upadek subkultury więziennej, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, 49.
[22] Moczydłowski P., 1991, Drugie życie więzienia, Wydawnictwa Prawnicze, Warszawa.
[23] Negatywne przejawy podkultury więziennej – środki i sposoby przeciwdziałania. Materiały z Sympozjum zorganizowanego przez Centralny Zarząd Zakładów Karnych w Ośrodku Doskonalenie Kadr Ministerstwa Sprawiedliwości w Popowie k/Warszawy w dniach 16–17 grudnia 1974 r., Warszawa 1975.
[24] Materiały (referaty, sprawozdania) z Konferencji nt. Podkultura więzienna w Aresztach Śledczych i w Zakładach Karnych, Kalisz 17–19 października 1994 r., Wydawnictwo Centralnego Zarządu Zakładów Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości, Kalisz 1994.
[25] Przybyliński S., 2005, Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[26] Przybyliński S., 2016, Na krawędzi więziennej egzystencji – skazani „cwaniacy” w soczewce podkulturowego spojrzenia, „Resocjalizacja Polska”, 11.
[27] Pytka L., 2001, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
[28] Rabinowicz L., 1933, Podstawy nauki o więziennictwie, Gebethner i Wolff, Warszawa.
[29] Reykowski J., 1980, Nastawienia egocentryczne i nastawienia prospołeczne, [w:] Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, (red.) J. Reykowski, Książka i Wiedza, Warszawa.
[30] Szaszkiewicz M., 1997, Tajemnice grypserki, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków. Sławomir Przybyliński 24 (s. 9–24)
[31] Urban B., 2000, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
[32] Waligóra B., 1984, Deprywacja potrzeb u osób pozbawionych wolności, [w:] Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, t. 1, (red.) B. Hołyst, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
[33] Znaniecki F., 1973, Socjologia wychowania. Wychowujące społeczeństwo, t. 1, PWN, Warszawa (przedruk z wydania z roku 1928).

Źródła internetowe
[34] Miesięczna Informacja Statystyczna za miesiąc marzec 2020 r., Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Warszawa 2020, www.sw.gov.pl/strona/statystyka--miesieczna.

Published : 2020-12-29


Przybyliński, S. (2020). Criminals in the fumes of prison imagination – the daily life of the “wise guy”. Resocjalizacja Polska, (20), 9-24. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.20.02

Sławomir Przybyliński  s.przybylinski@uwm.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.