Therapeutic techniques recommended for the social rehabilitation practice


Abstract

This paper discusses theoretical and methodological issues of pedagogical therapy in the context of the practice of social rehabilitation education and presents recommendations for
the implementation of those therapeutic techniques, which, based on the model of social maladjustment, are conducive to the fulfilment of functions and tasks of social rehabilitation
education.


Keywords

pedagogical therapy; methods and techniques of therapy; social rehabilitation education

[1] Andrews D.A., 1995, The psychology of criminal conduct effectiwe treatment, [w:] What works: Reducing Reoffending, (red.) J. Mc Guire, New York: John Wiley&Sons.
[2] Andrews D.A., Bonta J., 1994, The Psychology of Criminal Conduct Cincinnati, OH: Anderson.
[3] Andrews D.A., Zinger I., Hoge R.D., Bonta J., Gendreau P., Cullen F.T., 1990, Does correctional treatment work? A psychologically informed meta-analysis, „Criminology”,
28, 369–404.
[4] Antonowicz D.H., Ross R.R., 1994, Essential componets of successful rehabilitation programs for offenders, „International Journal of Offender Rehabilitation and Comparative
Criminology”, 38.
[5] Banasiak J., 1996, Reagowanie wychowawcze w wielowymiarowej pedagogice działania. Elementy teorii i metodyki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
[6] Barczykowska A., Dzierzyńska-Breś S., 2013, Profilaktyka oparta na wynikach badań naukowych (evidence based practice), „Resocjalizacja Polska”, nr 4, s. 132–154.
[7] Bielecka E., 2009, Działania interwencyjno-korekcyjne skierowane do dzieci i młodzieży wychowujących się na ulicy, [w:] Terapia w resocjalizacji, cz. 2: Ujęcie praktyczne, red.
A. Rejzner, P. Szczepaniak, Wydawnictwo Naukowe „Żak”, Warszawa.
[8] Boćwińska-Kiluk B., 1999, Konsultacja terapeutyczna – nowa perspektywa w resocjalizacji, [w:] Terapia w resocjalizacji, cz. 2: Ujęcie praktyczne, red. A. Rejzner, P. Szczepaniak, Wydawnictwo Naukowe „Żak”, Warszawa.
[9] Boćwińska-Kiluk B., 2006, Wychowanie – technologia czy spotkanie? Rola dyspozycji osobowościowych nauczyciela-wychowawcy w dynamice procesu, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 3.
[10] Bonta J., 1997, Offender rehabilitation: from Research to practice. Report No. 1997-01, Solicitor General Canada, Ottawa.
[11] Brennan T., W. Dieterich, B. Ehret, 2009, Evaluating the Predictive Validity of the COMPAS Risk and Needs Assessment System, „Criminal Justice and Behavior”, nr 1.
[12] Byrne J.M., Pattavina A., 2006, Assessing the Role of Clinical and Actuarial Risk Assessment in an Evidence-Based Community Corrections System: Issues to Consider, „Federal Probation”, nr 2.
[13] Clagett A.F., 1992, Group-Integrated Therapy in a wilderness camp, „Journal of Offender Services and Rehabilitation”, 17/3–4.
[14] Cornel H., 1995, Der Beitrag der Sozialarbeit zur Vermeidung von Untersuchunghaft, „Bewehrungshilfe”, 4.
[15] Czapów C., 1978, Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki, PWN, Warszawa.
[16] Czapów C., Jedlewski S., 1971, Pedagogika resocjalizacyjna, PWN, Warszawa.
[17] Dąbkiewicz Z., 2012, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
[18] Doroszewska J., Grzegorzewska M., 1955, Uzasadnienie potrzeby terapeutyczności w zakładzie leczniczym w świetle patofizjologii korowo-trzewnej, „Studia Pedagogiczne”, t. 2.
[19] Doroszewska J., 1957, Terapia wychowawcza, Zakład Imienia Ossolińskich, Wrocław.
[20] Doroszewska J., 1963, Nauczyciel wychowawca w zakładzie leczniczym, Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
[21] Dzwonkowska B., Kępka S., 1998, Program zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży z zakładu poprawczego o wzmożonym nadzorze pedagogicznym, [w:] Socjoterapia, red. K. Sawicka, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa.
[22] Egg R., Schmidt G., 1994, Stand und Enwicklung der Sozialtherapie im justiz-vollzug. Ergebnisse zweire Umfragen, Kriminalpadagogische Praxis, 22 (1).
[23] Feldbrugge J.T., 1992, Rehabilitation of patients with personality disorders: patient-staff collaboration used as a working model and tool, „Criminal Behaviour and Mental Health”, 2/2.
[24] Fendler E.L., Econt R.B., 1986, Adolescent anger control: Cognitive – behavioral techniques, Pergamon, New York.
[25] Galińska E., 1978, Podstawy teoretyczne muzykoterapii, „Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu”, nr 17.
[26] Gendreau P., 1996, The principles of effective intervention with offenders, [w:] Choosing correctional options that work: Defining the demand and evaluating the supply, red. A.T. Harland, Sage Publishing, Thousand Oaks.
[27] Glińska-Lachowicz A., 2009, Sztuka resocjalizacji – resocjalizacja przez sztukę. O arteterapii w pracy resocjalizacyjnej, [w:] Terapia w resocjalizacji, cz. 2: Ujęcie teoretyczne, red. A. Rejzner, P. Szczepaniak, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
[28] Goetze H., 1990, Verhaltensgestorte in integrationsklassen – Fiktion und Fakten, „Zeitschrift fur Heilpädagogik”, Heft 12.
[29] Goldstein A., 1973, Structured Learning Therapy: Toward a psychoterapy for the poor, Academic Press, New York.
[30] Goldstein A., 1981, Psychological skill training: the structured learning technique, Pergamon Press, New York.
[31] Goldstein A., Glick B., J. Gibbs, 2004, Art. Program Zastępowania Agresji, Instytut „Amity”, Warszawa.
[32] Górny J., 1996, Elementy indywidualizacji i humanizacji karania w rozwoju penitencjarystyki, WSPS, Warszawa.
[33] Górski J.,1986, Psychoterapia w wychowaniu, IWZZ, Warszawa.
[34] Górski S., 1985, Metodyka resocjalizacji, IWZZ, Warszawa.
[35] Grant J. D., Grant M.Q., 1959, A group dynamics approach to the treatment of nonconformists in the Navy, „Annals of the American Academy of Political and Social Science”, s. 126–135.
[36] Gregg V.R., Gibbs J., Basinger K.S., 1994, Patterns of developmental delay in moral judgment by male and female delinquents, „Merrill – Palmer Quarterly”, Vol. 40.
[37] Grzegorzewska M., 1980, Pedagogika specjalna, PIPS, Warszawa.
[38] Grzegorzewska M. (red), 1964, Pedagogika specjalna, PIPS, Warszawa.
[39] Grzegorzewska M., 1966, Zagadnienie znaczenia budzenia i wymagania dynamizmu adaptacyjnego jednostki w procesie rewalidacji, „Materiały do Nauczania Psychologii”, z. 4, t. 2.
[40] Hall C.S., G. Lindzey, 1990, Teorie osobowości, PWN, Warszawa.
[41] Han-Ilgiewicz N., 1961, Trudności wychowawcze i ich tło psychiczne, PZWS, Warszawa.
[42] Hannah-Moffat K., 2005, Criminogenic needs and the transformative risk subject, „Punishment & Society”, nr 1.
[43] Harris P., 2006, What Community Supervision Officers Need to Know About Actuarial Risk Assessment and Clinical Judgement, „Federal Probation”, nr 2.
[44] Hirschi T., 1969, Causes of Delinquency, University of California Press, Berkeley.
[45] Hjelle L.A., Ziegler D.J., 1981, Personality Theories. Basic Assumptions. Research and Applications, McGraw-Hill Book Company.
[46] Hołda Z., Postulski K., 2006, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Wolters Kluwer, Gdańsk.
[47] Hornichs G., Thiel A., 1992, Über den Verlauf einer Gruppenpsychoterapie mit jungen Totungsdelinqenten, „Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe”, Vol. 3.
[48] Howard P., 2006, The Offender Assessment System: an evaluation of the second pilot. Home Office 2006: The Research, Development and Statistics Directorate, Findings 278, www.homeoffice.gov.uk
[49] Kaszczyszyn R., 1999, Możliwości wykorzystania plastyki i muzyki w procesie resocjalizacyjnym, „Szkoła Specjalna”, nr 4.
[50] Kilburg R.R., 2000, Executive Coaching. Developing Managerial Wisdom in a World of Chaos, American Psychological Association, Washington.
[51] Kohlberg L., 1973, Collected papers on moral development and moral education, Cambridge.
[52] Kołomański Ł., 2008, Przejawy i formy agresji w szkole jako narastający problem w polskiej edukacji. Rola nauczyciela – wychowawcy w profilaktyce agresji, [w:] Przemoc
i agresja w szkole – próby rozwiązania problemu, red. A. Rejzner, WWSP TWP, Warszawa.
[53] Kołomański Ł., 2009, Aggression Replacement Training (ART) jako przykład zastosowania komponentu behawioralno-poznawczego w resocjlaizacji nieletnich, [w:] Terapia w resocjalizacji, cz. 1: Ujęcie teoretyczne, red. A. Rejzner, P. Szczepaniak, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
[54] Konieczna E.J., 2004, Arteterapia w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
[55] Konopczyński M., 2006, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa 2006.
[56] Konopczyński M., Nowak B., 2008, Resocjalizacja: ciągłość i zmiana, PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Warszawa.
[57] Kozdrowicz E., 2006, Między teorią a praktyką. Dyskusja o kształceniu pedagogów społecznych, [w:] Absolwent pedagogiki dziś. Perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej, red. E. Kozdrowicz, A. Przecławska, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
[58] Koziełło D., 1997, Terapia tańcem, „Kultura Fizyczna”, nr 1.
[59] Kran M., 2001, Taniec jako forma psychoterapii, „Arka”, nr 36.
[60] Królikowska J., 2009, Drama stosowana jako interwencja społeczna, [w:] Terapia w resocjalizacji, cz. 1: Ujęcie teoretyczne, red. A. Rejzner, P. Szczepaniak, Wydawnictwo
Akademickie „Żak”.
[61] Kunowski S., 1993, Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa.
[62] Kwieciński Z., Śliwerski B., 2003, Pedagogika. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa.
[63] Leblanc M., 1983, Une theorie integrative de la regulation de la conduite delinquante, Universite de Montreal, „Annales de Vaucresson”, nr 2.
[64] Leff S.S., Waasdorp T.E., Paskewich B., Gullan R.L., Jawad A., MacEvoy J.P., et al., 2010a, The Preventing Relational Aggression in Schools Everyday (PRAISE) program: A preliminary evaluation of acceptability and impact, „School Psychology Review”, 39, 569–587.
[65] Leff S.S., Waasdorp T.E., Crick N.R., 2010b, A Review of Existing Relational Aggression Programs: Strengths, Limitations, and Future Directions, „School Psychology Review”,
Vol. 39, No. 4, pp. 508–535.
[66] Lipkowski O.,1987, Resocjalizacja, PWN, Warszawa.
[67] Lipkowski O., 1966, Wychowanie dzieci niedostosowanych społecznie, PZWS, Warszawa.
[68] Lipsey, M.W., 1995, What do we learn from 400 research studies on the effectivennes of treatment with juvenile delinquents?, [w:] What Works: Reducing Reoffenders, red. J. Mc Quire, John Wiley & Sons, Chichester, s. 63–78.
[69] Low S., Frey K.S., Brockman C.J., 2010, Gossip on the playground: Changes associated with universal intervention, retaliation beliefs, and supportive friends, „School Psychology Review”, 39, 536–551.
[70] Malewski M., 1994, Metodologiczne problemy andragogiki na tle tendencji w metodologii współczesnych nauk społecznych, [w:] Problemy i dylematy andragogiki,
red. M. Marczuk, UMCS, MCNEMT, Lublin–Radom.
[71] McGuire J., 2000, Defining correctional programs, „Forum on Corrections Reseach”, 12(2).
[72] Micheltisch-Traeger I., 1991, Sozialtheräpeutisch ausgerichteter Wohngruppenvollzug-oder: was man wissen muss, wenn man eine Wohngruppe implementieren will, „Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe”, 5, S. 11–16.
[73] Milczarek-Pankowska K., 1986, Współczesny teatr poszukujący, WSiP, Warszawa.
[74] Moczydłowska J., 2000, Psychodrama w pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej, „Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego”, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, nr 2.
[75] Morawska E., Morawski J., 2004, Trening Zastępowania Agresji w szkołach i placówkach systemu oświaty, Instytut „Amity”, Warszawa.
[76] Pankowska K., 2000, Pedagogika dramy: teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
[77] Pawłow I., 1952, Dwadzieścia lat badań wyższej czynności nerwowej (zachowania się) zwierząt, PZWL, Warszawa.
[78] Pospiszyl K. (red.), 1990, Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje, WSiP, Warszawa.
[79] Polska resocjalizacja i więziennictwo: konteksty, praktyki, studia, 2009, Studia i Rozprawy z Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, t. 2, red. Z. Jasiński i D. Widelak, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
[80] Pytka L., 2000, Resocjalizacja – anachronizm czy nowe wyzwanie?, „Opieka–Wychowanie–Terapia”, nr 1.
[81] Pytka L., 2005, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
[82] Pytka L., 2005, O eufemizmach w pedagogice specjalnej, [w:] Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży, red. W. Kubik, B. Urban, Ignatianum,
Kraków.
[83] Pytka L., 2005, 2008, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej,
Warszawa.
[84] Pytka L., 2008, Rozkwit pedagogiki resocjalizacyjnej w Polsce, „Opieka–Wychowanie–Terapia”, nr 3-4.
[85] Pytka L., 2009, Autonomia i uwikłanie transdyscyplinowe pedagogiki resocjalizacyjnej w Polsce, [w:] Terapia w resocjalizacji, cz. 1: Ujęcie teoretyczne, red. A. Rejzner, P. Szczepaniak, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
[86] Pytka L., 2009, Mała refleksja krytyczna nad stanem pedagogiki resocjalizacyjnej, „Pedagogika Społeczna”, nr 2(32).
[87] Pytka L., 2011, Trzy paradygmaty, trzy pedagogiki, trzy strategie. Różne drogi reintegracji społecznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
[88] Quinsey V., 1995, Asessment, management and treatment of sex Offenders, Corrections Service of Canada.
[89] Rękas A., 2004, Mediacja w polskim prawie karnym, MS, Warszawa.
[90] Satori G., 2007, Homo videns. Telewizja i postmyślenie, tłum. J. Uszyński, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
[91] Sawicka K., 1988, Warszawska Szkoła pedagogiki resocjalizacyjnej, [w:] Rodziny problemowe i problemy resocjalizacji, Prace IPSiR UW, t. 10, Warszawa.
[92] Schechner R., 2003, Performance Theory, (Routledge Classics) Paperback.
[93] Sękowska Z. (red.), 1983, Z psychologii dziecka upośledzonego umysłowo, UMCS, Lublin.
[94] Sikorski W., 2002, Psychoterapia grupowa różnych pokoleń, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
[95] Słownik grecko-polski, 2000, oprac. O. Jurewicz, PWN, Warszawa.
[96] Sawicka K. (rec.), 1998, Socjoterapia, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa.
[97] Sperry L., 2008, Executive Coaching: an Intervention, Role Function, or Profession?, „Consulting Psychology Journal: Practise and Research”, Vol. 60, No. 1, s. 33–37.
[98] Stankowski A., 1986, Elementy terapii pedagogicznej w pracy nauczyciela-wychowawcy, Uniwersytet Śląski, Katowice.
[99] Strzemieczny J., 1993, Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, PTP, Warszawa.
[100] Sullivan C.E., Grant J.D., Grant M.Q., 1957, The development of interpersonal maturity: Applications to delinquency, „Psychiatry”, 20, s. 373–385.
[101] Szczepaniak P., 2003, Mediacja po wyroku – w stronę sprawiedliwości naprawczej, „Mediator”, nr 24/1.
[102] Szczepaniak P., 2016, Sprawiedliwość naprawcza w resocjalizacji więźniów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
[103] Szecówka A., 1991, Istota nauczania resocjalizacyjnego, [w:] Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne, red. L. Mościcka, Acta Universitatis Wratislawiensis,
No. 1109, Prace Pedagogiczne 70, Wrocław.
[104] Szecowka A., 2009, Milieu therapy w resocjalizacji nieletnich, [w:] Terapia w resocjalizacji, cz. 2: Ujęcie praktyczne, red. A. Rejzner, P. Szczepaniak, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
[105] Szulc W., 1993, Sztuka i terapia, wyd. Centrum Metodyczne Szkolenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego, Warszawa.
[106] Świeca M., 1996, Drama w edukacji, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce.
[107] Rejzner A., Szczepaniak P. (red.), 2009, Terapia w resocjalizacji, cz. 1: Ujęcie teoretyczne, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
[108] Rejzner A., Szczepaniak P. (red.), 2009, Terapia w resocjalizacji, cz. 2: Ujęcie praktyczne, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
[109] Thompson J., 1999, A Drama Workshop for Anger Managment and Offending Behaviour, Jessica Kingsley Publisher, London and Philadelphia.
[110] Van Kalmthout A., Durnescu I. (red.), 2008, Probation in Europe, Wolf Legal Publishers, Nijmegen.
[111] Verlaan P., Turmel F., 2010, Development process and outcome evaluation of a program for raising awareness of indirect and relational aggression in elementary schools: A preliminary study, „School Psychology Review”, 39, s. 552–568.
[112] Węgrzynowicz E., 1966, Psychoterapia indywidualna przy pomocy rysunku w zastosowaniu do dzieci z nerwicą lękową w wieku 6–9 lat, [w:] Problemy psychoterapii, Warszawa.
[112] Winters C.A., 1995, Inmate Opinions Towards Education and Participation in Prison Education Programmes, „The Police Journal”, January.
[113] Włodarski Z., 1960, Zaburzenia równowagi procesów nerwowych u dzieci, PWN, Warszawa.
[114] Wysocka E., 2008, Diagnoza w resocjalizacji. Obszary problemowe i modele w ujęciu psychopedagogicznym, PWN, Warszawa.
[115] Wysocka E., 2015, Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
[116] Zimbardo Ph., 2008, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, tłum. A. Cybulko, J. Kowalczewska, J. Radzicki, M. Zieliński, red. nauk. M. Materska, Warszawa.
[117] Zimbardo Ph, Leippe M.R., 2004, Psychologia zamiany postaw i wpływu społecznego, Zysk i S-ka, Poznań.

Published : 2020-11-01


Szczepaniak, P. (2020). Therapeutic techniques recommended for the social rehabilitation practice. Resocjalizacja Polska, (19), 61-89. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.19.05

Paweł Szczepaniak 
Uniwersytet Warszawski  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.