Ewaluacja programu rozwijania kompetencji komunikacyjnych w resocjalizacji nieletnich

Hubert Kupiec

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2018.15.11

Abstrakt


Kompetencje komunikacyjne należą do jednych z kluczowych umiejętności społecznych, które umożliwiają ludziom realizację własnych potrzeb w zgodzie z obowiązującymi normami. Badania dowodzą, że ich rozwój stanowi ważny czynnik zabezpieczający przed angażowaniem się w przestępczość rówieśniczą w okresie adolescencji i odgrywa istotną rolę w prawidłowej adaptacji społecznej. W związku z tym uzasadnione wydaje się prowadzenie na podstawie diagnozy i ewaluacji oddziaływań rozwijających kompetencje komunikacyjne nieletnich, tym bardziej, że większość z nich posiada w tym zakresie duże deficyty. Prezentowany artykuł zawiera wyniki badań ewaluacyjnych, które potwierdzają możliwość skutecznego rozwijania kompetencji komunikacyjnych wychowanków w warunkach resocjalizacji instytucjonalnej.

Słowa kluczowe


kompetencje komunikacyjne; umiejętności społeczne; program rozwijania kompetencji u nieletnich

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Argyle M., 2002, Umiejętności społeczne, [w:] red. N.J. Mackintosh, A.M. Colman, Zdolności a proces uczenia się, Zysk i S-ka, Poznań.

Barczykowska A., 2011, Podejście kognitywno-behawioralne w pracy penitencjarnej i postpenitencjarnej (na przykładzie wybranych programów korekcyjnych stosowanych w USA), „Probacja” 2011, nr 2.

Barczykowska A., Dzierzyńska-Breś S., 2013, Profilaktyka oparta na wynikach badań naukowych (evidence based practice), „Resocjalizacja Polska”, nr 4/2013.

Brzeziński J., 1996, Metodologia badań psychologicznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Ferguson G. A., Takane Y., 1997, Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Goleman D., 1997, Inteligencja emocjonalna, Wyd. Media Rodzina, Poznań.

Hymes D., 1972, On Communicative Competence [in:] (eds.) Pride J. B., Homles J., Harmondsworth Sociolinguistics Selected Readings, Penguin.

Irshad E., Atta M., 2013, Social Competence as Predictor of Bullying among Children and Adolescents, “Journal of the Indian Academy of Applied Psychology”, Vol 39(1), Jan,.

Jeruszka U., 2016, Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. „Dafin”, Warszawa.

Konopczyński M., 2006, Metody twórczej resocjalizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Kupiec H., 2012, Rozwijanie kompetencji społecznych nieletnich a klimat wychowawczy placówki resocjalizacyjnej, „Resocjalizacja Polska”, nr 3/2012.

Kupiec H., 2013, Samokontrola zachowań a natężenie lęku u wychowanków placówek resocjalizacyjnych, „Resocjalizacja Polska”, nr 4/2013.

Małachowska E., 2017, Kompetencje komunikacyjne wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, [w:] Mudrecka I., Teoretyczne i metodyczne aspekty resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie, Wyd. „Pedagogium”, Warszawa.

Martowska K., 2012, Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych, Wyd. Liberi Libri, Warszawa.

Sanger D., Maag J. W., Spilker A., 2006, Communication and Behavioral Considerations in Planning Programs for Female Juvenile Delinquents, “The Journal of Correctional Education”, no 57(2), June 2006.

Sanger D., Moore-Brown B., Magnuson C., Svoboda N., 2001, Prevalence of language problems among adolescent delinquents: A closer look, “Communication Disorders Quarteriy” nr 23/2001.

Siemionow J., 2012, Poznawcza koncepcja funkcjonowania człowieka, odniesienia do resocjalizacji nieletnich – możliwości zmiany w kierunku jednostki samodzielnej, „Resocjalizacja Polska”, nr 3/2012.

Smółka P., 2016, Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Wyd. „Wolters Kuwler”, Warszawa.

Stepp S.D., Pardini D.A., Loeber R., Morris N.A., 2011, The Relation Between Adolescent Social Competence and Young Adult Delinquency and Educational Attainment Among At-Risk Youth: The Mediating Role of Peer Delinquency, “The Canadian Journal of Psychiatry”, Vol 56, No 8, August 2011.

Wojnarska A., 2013, Kompetencje komunikacyjne nieletnich, Wyd. UMCS, Lublin.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.