Rodzina w percepcji i ocenie osób odbywających karę pozbawienia wolności


Abstrakt

Definiując rodzinę jako system powiązanych elementów, pozostających ze sobą we wzajemnych relacjach, zakłada się, iż zrozumienie poszczególnych jej części nie jest możliwe w odseparowaniu od całości. Rozerwanie więzi przez izolację jednego z jej członków, doprowadza do zaburzeń systemu i konieczności przeorganizowania go. Jeśli jednostka zostaje umieszczona w instytucji penitencjarnej, skazana jest na długotrwałe wykluczenie ze swojej rodziny, co w konsekwencji prowadzi do rozregulowania systemu, a nawet - w sytuacji nieumiejętności poradzenia sobie ze zmianą - rozpadu rodziny.

Słowa kluczowe

system rodzinny; relacje rodzinne; skazany; stygmatyzacja społeczna

Ciosek M., 2001, Psychologia sądowa i penitencjarna, PWN, Warszawa.

Chańko A. (red.), 2016, Uwarunkowania zachowań przestępczych dziewcząt i kobiet, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Łomża.

Chańko A., 2015, Świat poza murami – funkcjonowanie kobiet w przestrzeni społecznej po opuszczeniu zakładu karnego, [w:] Sawicki K., Chańko A., Ćwikowski R.(red.), Dylematy i wyzwania współczesnej resocjalizacji, Wydawnictwo Alterstudio, Białystok.

Giza-Poleszczuk A., 2005, Rodzina a system społeczny: reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Hołyst B., 2009, Socjologia kryminalistyczna, tom 1, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa .

Jaworska A., 2013, Reedukacja w zakładach karnych a style oporu wobec izolacji penitencjarnej, Kultura i Edukacja 94 (1).

Kvale S., 2010, Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lalak D., 2010, Podejście biograficzne (biograficzność) w naukach o wychowaniu. Trzy perspektywy dyskursu [w:] Palka S.(red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, GWP, Gdańsk.

Machel H., 2014, Rodzina skazanego jako współuczestnik jego resocjalizacji penitencjarnej, Resocjalizacja Polska 7/2014.

Maslow A., 2004, w stronę psychologii istnienia, Dom Wydawniczy "Rebis".

Namysłowska I., 1997, Terapia rodzin, PWN, Warszawa.

Pilch T., Bauman T., 2010, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa.

Plopa M., 2005, Psychologia rodziny: teoria i badania, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.

Sakowicz T., 2006, Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Stanik J. M., 2013, Psychologia sądowa, PWN, Warszawa.

Toroń B., 2013, Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej, Wydawnictwo Impuls, Kraków.

Opublikowane : 2019-03-28


Chańko – Kraszewska, A. (2019). Rodzina w percepcji i ocenie osób odbywających karę pozbawienia wolności. Resocjalizacja Polska, (15), 161-178. https://doi.org/10.22432/pjsr.2018.15.10

Anna Chańko – Kraszewska  chankoanna@gmail.com
Uniwersytet w Białymstoku  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Redakcja publikuje artykuły naukowe na zasadach tożsamych z wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (zwanej również jako CC-BY), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.

Autor zachowuje w pełni prawa autorskie do artykułu, przy czym przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do artykułu. Przeniesienie praw nie jest ograniczone terytorialnie ani czasowo.

Internetowe wydanie czasopisma Resocjalizacja Polska realizowane jest w trybie Open Access, co oznacza że użytkownicy w zakresie korzystania z artykułów mają pełne prawo do ich czytania, ściągania, kopiowania, drukowania, wyszukiwania, linkowania, to jest do pełnego, nieograniczonego korzystania z zamieszczonych artykułów.

Wydawca nie pobiera opłat za udostępnianie pełnych wersji artykułów, jak również za ich użytkowanie, o którym mowa powyżej.