Rodzina w percepcji i ocenie osób odbywających karę pozbawienia wolności

Anna Chańko – Kraszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2018.15.10

Abstrakt


Definiując rodzinę jako system powiązanych elementów, pozostających ze sobą we wzajemnych relacjach, zakłada się, iż zrozumienie poszczególnych jej części nie jest możliwe w odseparowaniu od całości. Rozerwanie więzi przez izolację jednego z jej członków, doprowadza do zaburzeń systemu i konieczności przeorganizowania go. Jeśli jednostka zostaje umieszczona w instytucji penitencjarnej, skazana jest na długotrwałe wykluczenie ze swojej rodziny, co w konsekwencji prowadzi do rozregulowania systemu, a nawet - w sytuacji nieumiejętności poradzenia sobie ze zmianą - rozpadu rodziny.

Słowa kluczowe


system rodzinny; relacje rodzinne; skazany; stygmatyzacja społeczna

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Ciosek M., 2001, Psychologia sądowa i penitencjarna, PWN, Warszawa.

Chańko A. (red.), 2016, Uwarunkowania zachowań przestępczych dziewcząt i kobiet, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Łomża.

Chańko A., 2015, Świat poza murami – funkcjonowanie kobiet w przestrzeni społecznej po opuszczeniu zakładu karnego, [w:] Sawicki K., Chańko A., Ćwikowski R.(red.), Dylematy i wyzwania współczesnej resocjalizacji, Wydawnictwo Alterstudio, Białystok.

Giza-Poleszczuk A., 2005, Rodzina a system społeczny: reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Hołyst B., 2009, Socjologia kryminalistyczna, tom 1, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa .

Jaworska A., 2013, Reedukacja w zakładach karnych a style oporu wobec izolacji penitencjarnej, Kultura i Edukacja 94 (1).

Kvale S., 2010, Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lalak D., 2010, Podejście biograficzne (biograficzność) w naukach o wychowaniu. Trzy perspektywy dyskursu [w:] Palka S.(red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, GWP, Gdańsk.

Machel H., 2014, Rodzina skazanego jako współuczestnik jego resocjalizacji penitencjarnej, Resocjalizacja Polska 7/2014.

Maslow A., 2004, w stronę psychologii istnienia, Dom Wydawniczy "Rebis".

Namysłowska I., 1997, Terapia rodzin, PWN, Warszawa.

Pilch T., Bauman T., 2010, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa.

Plopa M., 2005, Psychologia rodziny: teoria i badania, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.

Sakowicz T., 2006, Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Stanik J. M., 2013, Psychologia sądowa, PWN, Warszawa.

Toroń B., 2013, Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej, Wydawnictwo Impuls, Kraków.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.