Security as a foundation for developing the process of resocialization, readaptation and reintegration in the local environment


Abstract

The text deals with the role of broadly understood security as a necessary foundation for the implementation of the process of resocialization, reintegration and re-adaptation in the local environment. Only a properly functioning environment, guided by applicablenorms compliant with the law, is able to create the reality necessary for the readaptation, reintegration and rehabilitation of the individual.
The environment in question is a local environment where the processes of readaptation, reintegration and rehabilitation processes should be implemented, which should be based mainly on work on potentials and creative impacts with the support of the local environment. The text refers to the concept of human security, selected security theories understood as the foundation of impacts on individuals. The significance of social bonds and the concept of moving spaces that are an example of cooperation between institutions and society were also discussed. The considerations conclude the reference to human and social capital inherent in individuals. Such broadly understood security serves to create good foundations for properly implemented processes.


Keywords

security; the local environment; readaptation; reintegration; rehabilitation; theories of security

Ambrozik W., Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań., Kraków 2016.s. 37,43

Bałandynowicz A., Wielopasmowa teoria resocjalizacji z udziałem społeczeństwa. Warszawa 2011. Wyd. Resocjalizacja Polska 1, 121- 156,

Melosik Z., Pedagogika i konstrukcje tożsamości młodzieży w "kulturze kontroli" i " kulturze rozproszenia" . s. 16

Błachut J., A. Gaberle, Krajewski K., Kryminologia, Wyd. InfoTrade, Gdańsk, 2007 s. 128-129

Cialdini R., Techniki wywierania wpływu na ludzi : teoria i praktyka. Wyd. GWP 2001

Cieślarczyk M., Kultura bezpieczeństwa i obronności, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010, s. 11

Czapska J., Wójcikiewicz J., Policja w społeczeństwie obywatelskim. s. 244-245

Czaputowicz J., System czy nieład? Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku. WNPWN, CSM, Warszawa 1998

Dworzecki S., Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2001; J. S t a ń c z y k, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996

Etzioni A., spirit Of Community: The reinvention american society, Touchstone, New York 1994

Encyklopedia socjologii, Warszawa 2000, t. 3, s. 160-163

Fehler W., O pojęciu bezpieczeństwa państwa (w:) W. Śmiałek , J. Tymanowski , Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej. Toruń 2002, s. 165

Fidelus A., Społeczność lokalna jako płaszczyzna działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu byłych więźniów, [w:] (red.) A. Fidelus, Od stereotypu do wykluczenia, Wyd. UKSW, Warszawa, 2014.,

Fidelus A., Umiejętności prospołeczne dzieci ulicy z terenu Warszawy, w: (red.) A. Czerkawski, A. Nowak, Wybrane zagadnienia patologii społecznej ? Implikacje empiryczne, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 85-102.

Kieszkowska A. Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej. Konteksty resocjalizacyjne., Kraków 2012,

Kitler W., Bezpieczeństwo Narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. Sys-tem, Warszawa 2011, s. 76-77.

Konopczyński M., Kryzys resocjalizacji , czyli sukces działań pozornych , refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej. Wyd. Pedagogium 2013 ,

Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży., Warszawa MEN 1996,

Konopczyński M., Metody Twórczej resocjalizacji 2006, Wyd. Naukowe PWN

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) w art. 82-86.

Koziej S., Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa (skrypt internetowy), www.koziej.pl, Warszawa/Ursynów 2010

Kwiatkowski S., Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. Szkice socjotechniczne o mądrości przed szkodą. , s.42;

Jacobs J., The Death and Life of Great American Cities, Random House, Nowy York, 1961

Michel M., Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej. Perspektywa pedagogiczna. Wyd. UJ. 2016 , s. 11,

Mikołajczyk Z. T., Koncepcja ruchomych przestrzeni, ZESZYT NAUKOWY 2/2014 MCDM i M U K S W Warszawa s. 240 – 245, ISBN 978-83-940879-5-1, (Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Millennium Report of the Secretary General: We the peoples: the role of the United Nations in the 21 st century, New York 2000

Pawłowski J. i in., 1996, Słownik terminów z zakresu wiedzy i edukacji dla bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych, Bydgoszcz 2005; Pływaczewski W., G. Kędzierska (red.) Leksykon policyjny, Szczytno 2001, 32,

Petrozolin – Skowrońska B.(red.), Pedagogika, w: Nowa encyklopedia powszechna, tom IV, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 812

Rotschild E., what is security?, ”Daedalus”, Vol. 124, No. 3, Summer 1995, s. 53–98.

Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. ISP PAN, Warszawa 1996.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002,

Serafin T., Parszowski S., (red.) Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem. Warszawa 2011, s.33

Serafin T., Parszowski S., (red.) Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem. Warszawa 2011, s.33

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, którą zatwierdziła Rada Ministrów 29 listopada 2006 roku, s. 39

Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Wyd. Akademickie i profesjonalne. Podręcznik akademicki. Warszawa 2009, s. 22

United Nations Development Program, Human Development Report 1994, New York 1994,

Urbanek A., (red. nauk) Wybrane problemy bezpieczeństwa. dziedziny bezpieczeństwa. Słupsk 2013,s.16

Published : 2019-03-28


Klonowska, I. (2019). Security as a foundation for developing the process of resocialization, readaptation and reintegration in the local environment. Resocjalizacja Polska, (15), 73-91. https://doi.org/10.22432/pjsr.2018.15.05

Iwona Klonowska  iwonaklonowska76@interia.pl
Uniwersytet w Białymstoku, Komenda Główna Policji 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.