Bezpieczeństwo jako fundament budowania procesu resocjalizacji, readaptacji i reintegracji w środowisku lokalnym.


Abstrakt

Tekst traktuje o roli szeroko rozumianego bezpieczeństwa, jako niezbędnego fundamentu, do realizacji procesu resocjalizacji, reintegracji i readaptacji w środowisku lokalnym. Tylko poprawnie funkcjonujące otoczenie, kierujące się obowiązującymi, zgodnymi z prawem normami, jest zdolne do kreowania rzeczywistości koniecznej dla readaptacji, reintegracji i resocjalizacji jednostki.Otoczenie o którym mowa to środowisko lokalne którym dokonywać się powinny wspomniane procesy readaptacji, reintegracji, jak i proces resocjalizacji, który oparty winien być głównie na pracy na potencjałach i twórczym oddziaływaniom przy wsparciu środowiska lokalnego. W tekście odwołano się do koncepcji human security, wybranych teorii bezpieczeństwa rozumianych jako fundament oddziaływań na jednostki. Omówiono także znaczenie więzi społecznych i koncepcję ruchomych przestrzeni stanowiących przykład współdziałania instytucji i społeczeństwa. Rozważania konkluduje odniesienie do kapitału ludzkiego i społecznego tkwiącego w jednostkach. Tak szeroko rozumiane bezpieczeństwo służy tworzeniu dobrych podwalin pod właściwie realizowane procesy.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo; środowisko lokalne; readaptacja; reintegracja; resocjalizacja; teorie bezpieczeństwa

Ambrozik W., Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań., Kraków 2016.s. 37,43

Bałandynowicz A., Wielopasmowa teoria resocjalizacji z udziałem społeczeństwa. Warszawa 2011. Wyd. Resocjalizacja Polska 1, 121- 156,

Melosik Z., Pedagogika i konstrukcje tożsamości młodzieży w "kulturze kontroli" i " kulturze rozproszenia" . s. 16

Błachut J., A. Gaberle, Krajewski K., Kryminologia, Wyd. InfoTrade, Gdańsk, 2007 s. 128-129

Cialdini R., Techniki wywierania wpływu na ludzi : teoria i praktyka. Wyd. GWP 2001

Cieślarczyk M., Kultura bezpieczeństwa i obronności, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010, s. 11

Czapska J., Wójcikiewicz J., Policja w społeczeństwie obywatelskim. s. 244-245

Czaputowicz J., System czy nieład? Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku. WNPWN, CSM, Warszawa 1998

Dworzecki S., Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2001; J. S t a ń c z y k, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996

Etzioni A., spirit Of Community: The reinvention american society, Touchstone, New York 1994

Encyklopedia socjologii, Warszawa 2000, t. 3, s. 160-163

Fehler W., O pojęciu bezpieczeństwa państwa (w:) W. Śmiałek , J. Tymanowski , Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej. Toruń 2002, s. 165

Fidelus A., Społeczność lokalna jako płaszczyzna działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu byłych więźniów, [w:] (red.) A. Fidelus, Od stereotypu do wykluczenia, Wyd. UKSW, Warszawa, 2014.,

Fidelus A., Umiejętności prospołeczne dzieci ulicy z terenu Warszawy, w: (red.) A. Czerkawski, A. Nowak, Wybrane zagadnienia patologii społecznej ? Implikacje empiryczne, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 85-102.

Kieszkowska A. Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej. Konteksty resocjalizacyjne., Kraków 2012,

Kitler W., Bezpieczeństwo Narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. Sys-tem, Warszawa 2011, s. 76-77.

Konopczyński M., Kryzys resocjalizacji , czyli sukces działań pozornych , refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej. Wyd. Pedagogium 2013 ,

Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży., Warszawa MEN 1996,

Konopczyński M., Metody Twórczej resocjalizacji 2006, Wyd. Naukowe PWN

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) w art. 82-86.

Koziej S., Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa (skrypt internetowy), www.koziej.pl, Warszawa/Ursynów 2010

Kwiatkowski S., Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. Szkice socjotechniczne o mądrości przed szkodą. , s.42;

Jacobs J., The Death and Life of Great American Cities, Random House, Nowy York, 1961

Michel M., Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej. Perspektywa pedagogiczna. Wyd. UJ. 2016 , s. 11,

Mikołajczyk Z. T., Koncepcja ruchomych przestrzeni, ZESZYT NAUKOWY 2/2014 MCDM i M U K S W Warszawa s. 240 – 245, ISBN 978-83-940879-5-1, (Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Millennium Report of the Secretary General: We the peoples: the role of the United Nations in the 21 st century, New York 2000

Pawłowski J. i in., 1996, Słownik terminów z zakresu wiedzy i edukacji dla bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych, Bydgoszcz 2005; Pływaczewski W., G. Kędzierska (red.) Leksykon policyjny, Szczytno 2001, 32,

Petrozolin – Skowrońska B.(red.), Pedagogika, w: Nowa encyklopedia powszechna, tom IV, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 812

Rotschild E., what is security?, ”Daedalus”, Vol. 124, No. 3, Summer 1995, s. 53–98.

Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. ISP PAN, Warszawa 1996.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002,

Serafin T., Parszowski S., (red.) Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem. Warszawa 2011, s.33

Serafin T., Parszowski S., (red.) Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem. Warszawa 2011, s.33

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, którą zatwierdziła Rada Ministrów 29 listopada 2006 roku, s. 39

Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Wyd. Akademickie i profesjonalne. Podręcznik akademicki. Warszawa 2009, s. 22

United Nations Development Program, Human Development Report 1994, New York 1994,

Urbanek A., (red. nauk) Wybrane problemy bezpieczeństwa. dziedziny bezpieczeństwa. Słupsk 2013,s.16

Opublikowane : 2019-03-28


Klonowska, I. (2019). Bezpieczeństwo jako fundament budowania procesu resocjalizacji, readaptacji i reintegracji w środowisku lokalnym. Resocjalizacja Polska, (15), 73-91. https://doi.org/10.22432/pjsr.2018.15.05

Iwona Klonowska  iwonaklonowska76@interia.pl
Uniwersytet w Białymstoku, Komenda Główna Policji 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Redakcja publikuje artykuły naukowe na zasadach tożsamych z wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (zwanej również jako CC-BY), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.

Autor zachowuje w pełni prawa autorskie do artykułu, przy czym przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do artykułu. Przeniesienie praw nie jest ograniczone terytorialnie ani czasowo.

Internetowe wydanie czasopisma Resocjalizacja Polska realizowane jest w trybie Open Access, co oznacza że użytkownicy w zakresie korzystania z artykułów mają pełne prawo do ich czytania, ściągania, kopiowania, drukowania, wyszukiwania, linkowania, to jest do pełnego, nieograniczonego korzystania z zamieszczonych artykułów.

Wydawca nie pobiera opłat za udostępnianie pełnych wersji artykułów, jak również za ich użytkowanie, o którym mowa powyżej.