Twórczość codzienna jako wartość w procesie readaptacji


Abstrakt

W niniejszym artykule zaprezentowano znaczenie twórczości codziennej w procesie resocjalizacji. Przedstawiono różne ujęcia ludzkiej kreatywności jako podmiotowej cechy osobowej, podkreślając jej sens w intersubiektywnej przestrzeni aksjologicznej, oraz jej wymiar indywidualny i społeczny. Twórczość codzienną wpisano w narrację autorskiej koncepcji twórczych orientacji życiowych i wyeksponowano jej znaczenie w procesie twórczej resocjalizacji, w kształtowaniu się nowej tożsamości wychowanka. Scharakteryzowano niektóre uwarunkowania twórczości codziennej, zwrócono szczególną uwagę na możliwości rozwoju podmiotowej kreatywności dzięki kształtowaniu kultury twórczości w instytucjach oświatowych, w tym także resocjalizacyjnych.

Słowa kluczowe

twórczość codzienna; twórcze orientacje życiowe; twórcza resocjalizacja; kultura twórczości

Antonovsky A., 1979, Health, stress, and Coping, Jossey-Bass, San Francisco.

Antonovsky A., 2005, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, przeł. H. Grzegołowska-Klarkowska, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

Amabile T., 1996, Creativity in Context. Update to the Social Psychology of Creativity, Westview Press, Bulder.

Arieti S., 1976, Creativity the Magic Synthesis, Basic Book, New York.

Craft A., 2000, Creativity Across the Primary Curriculum, Routledge, London and New York.

Craft A., 2001, Little c creativity, [in:] A. Craft, B. Jeffrey, M. Leibling (eds.), Creativity in education, Continuum, London-New York.

Csikszentmihalyi M., 1996, The Work and Lives of 91 Eminent People, Harper Collins, New York.

Cudowska A., 1997, Orientacje życiowe współczesnych studentów, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok.

Cudowska A., 2003, Twórcze rozumienie w dialogu edukacyjnym w perspektywie etyki niewspółobecności M. Bachtina, [w:] Czynić świat bardziej etycznym, (red.) A. Cudowska, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok.

Cudowska A., 2003, Postawa „niewspółobecności” antropologii filozoficznej M. Bachtina w dialogu międzykulturowym, [w:] Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Globalizm versus regionalizm, (red.) J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok.

Cudowska A., 2004, Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji, Trans Humana, Białystok.

Cudowska A., 2011, Dialog w edukacji międzykulturowej – kształtowanie przestrzeni spotkania z Innym, „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. XVII, cz. I., Edukacja międzykulturowa, (red.) J. Nikitorowicz, A. Sadowski, D. Misiejuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Cudowska A., 2014, Twórcze orientacje życiowe w dialogu edukacyjnym. Studium teoretyczno-empiryczne, Trans Humana, Białystok.

Cudowska A., 2017, Twórcze orientacje życiowe. Zdrowie i dobrostan, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Fromm E., 1959, The creative attitude, [in:] Creativity and its cultivation. Adresses presented at The Interdisciplinary Symposia on Creativity, (ed.) H. H. Anderson, , Harper and Row, New York.

Fromm E., 1999, Mieć czy być, przeł. J. Karłowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Husserl E., 1967, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, t. 1, przeł. D. Gierulanka, wstęp R. Ingarden, PWN, Warszawa.

Kłoskowska A., 1964, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Konopczyński M., 1996, Twórcza resocjalizacja, Editions Spotkania, Warszawa.

Konopczyński M., 2006, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa.

Konopczyński M., 2009, Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Twórcza resocjalizacja – od korekcji do rozwoju, „Probacja”, nr 1.

Konopczyński M., 2015, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Kwieciński Z., 2000, Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza, Edytor, Poznań-Olsztyn.

Maslow A. H., 1959, Creativity in self-actualizing people, [in:] Creativity and its cultivation. Adresses presented at The Interdisciplinary Symposia on Creativity, (ed.) H. H. Anderson, Harper and Row, New York.

Maslow A. H., 1971, The farther reaches of human nature, The Viking Press, New York.

Maslow A. H., 1986, W stronę psychologii istnienia, przeł. I. Wyrzykowska, PAX, Warszawa.

Maslow A. H., 1991, Motywacja i osobowość, przeł. P. Sawicka, Wydawnictwo PAX, Warszawa.

May R. J., 1959, The nature of creativity, [in:] Creativity and its cultivation. Adresses presented at The Interdisciplinary Symposia on Creativity, (ed.) H. H. Anderson, Harper and Row, New York.

May R. J., 1994, Odwaga tworzenia, przeł. E. Hornowska, T. Hornowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Modrzejewska-Świgulska M., 2007, Teorie twórczości codziennej, [w:] K. J. Szmidt, Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Modrzejewska-Świgulska M., 2014, Twórczość codzienna w narracjach pedagogów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Modrzejewska-Świgulska M., 2016, Twórczość codzienna jako zasób wspierający dobrostan ludzi, [w:] Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej, (red.) K. J. Szmidt, M. Modrzejewska-Świgulska Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Nęcka E., 2002, Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Perls F. S., 1969, Gestalt Therapy Verbatim, Real People Press, New York.

Perls F. S., 2002, Wokół śmietnika, przeł. W. Marcysiak, Zysk i S-ka, Poznań.

Popek S., 2001, Człowiek jako jednostka twórcza, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Twórczość codzienna jako wartość w procesie readaptacji (s. 35-51) 51

Richards R., Kinney D. K., Lunde I., Benet M., Merzel A. P. C., 1997, Creativity in manic-depres-sives cyclothymes their normal relatives, ans control subjects, [in:] Eminent Creativity, Everyday Creativity and Health, (eds.) R. Richards, M. A. Runco, Ablex Publishing Corporation, London.

Richards R., 1999, Everyday Creativity, [in:] Encyclopedia of Creativity, (eds.) M. A. Runco, S. R. Pritzker, Academic Press, San Diego.

Richards R., 2007, Everyday creativity: Our hidden potential, [in:] Everyday creativity and new views of human nature. Psychological, social, and spiritual perspectives, (ed.) R. Richards, American Psychological Association, Washington DC.

Rogers C. R., 1959, Towards a Theory of Creativity, [in:] Creativity and its cultivation. Adresses presented at The Interdisciplinary Symposia on Creativity, (ed.) H. H. Anderson, Harper and Row, New York.

Rogers C. R., 2002, O stawaniu się osobą. Poglądy terapeuty na psychoterapię, przeł. M. Karpiński, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Runco M. A., 2005, Creativity Giftedness, [in:] Conceptions of Giftedness, (eds.) R. J. Sternberg, J. Davidson, University Press, Cambridge.

Runco M. A., 2006, Reasoning and personal creativity, [in:] Creativity and Reason in Cognitive Development, (eds.) J. C. Kaufman, J. Bear, University Press, Cambridge.

Runco M. A., 2007, To understand is to create: An epistemological perspective on human nature and personal creativity, [in:] Everyday creativity and new views of human nature. Psychological, social, and spiritual perspectives, (ed.) R. Richards, American Psychological Association, Washington DC.

Seligman M. E. P., 2005, Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna aurzeczywistnianie naszych możliwości trwałego spełnienia, przeł. A. Jankowski, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

Strzałecki A., 1969, Wybrane zagadnienia psychologii twórczości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Strzałecki A., 2003, Psychologia twórczości: między tradycja a ponowoczesnością, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.

Szmidt K. J., 2013, Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.

Trzebiński J., 1976, Osobowościowe warunki twórczości, [w:] Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, (red.) J. Reykowski, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.


Wróblewska M., 2005, Osobowościowe uwarunkowania postawy twórczej studentów, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok.

Zinker J., 1977, The Creative Process in Gestalt Therapy, Vintage Books, New York.
[52] Zinker J., 1991, Twórczy proces w terapii Gestalt, red. jęz. R. Grażyński, Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, Warszawa.

Opublikowane : 2019-03-28


Cudowska, A. (2019). Twórczość codzienna jako wartość w procesie readaptacji. Resocjalizacja Polska, (15), 35-51. https://doi.org/10.22432/pjsr.2018.15.03

Agata Cudowska  a.cudowska@uwb.edu.pl
Uniwersytet w Białymstoku  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Redakcja publikuje artykuły naukowe na zasadach tożsamych z wzorcem licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (zwanej również jako CC-BY), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.

Autor zachowuje w pełni prawa autorskie do artykułu, przy czym przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do artykułu. Przeniesienie praw nie jest ograniczone terytorialnie ani czasowo.

Internetowe wydanie czasopisma Resocjalizacja Polska realizowane jest w trybie Open Access, co oznacza że użytkownicy w zakresie korzystania z artykułów mają pełne prawo do ich czytania, ściągania, kopiowania, drukowania, wyszukiwania, linkowania, to jest do pełnego, nieograniczonego korzystania z zamieszczonych artykułów.

Wydawca nie pobiera opłat za udostępnianie pełnych wersji artykułów, jak również za ich użytkowanie, o którym mowa powyżej.