Everyday creativity as a value in the social rehabilitation process


Abstract

In the following article the author presents the significance of everyday creativity in the social rehabilitation process. This article presents various views on human creativity as subjective attribute of a person, underlining its sense in an intersubjective, axiological area and its individual and social dimension. Everyday creativity is inscribed in the narration of the authorial concept of creative life orientations, with emphasis being put on its importance in the process of creative social rehabilitation and in the development of an alumnus’ new identity. The author describes some conditions of everyday creativity, draws attention to the possibilities of subjective creativity development through the process of forming the culture of creativity in educational and social rehabilitative institutions.

Keywords

everyday creativity; creative life orientations; creative social rehabilitation; culture of creativity

Antonovsky A., 1979, Health, stress, and Coping, Jossey-Bass, San Francisco.

Antonovsky A., 2005, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, przeł. H. Grzegołowska-Klarkowska, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

Amabile T., 1996, Creativity in Context. Update to the Social Psychology of Creativity, Westview Press, Bulder.

Arieti S., 1976, Creativity the Magic Synthesis, Basic Book, New York.

Craft A., 2000, Creativity Across the Primary Curriculum, Routledge, London and New York.

Craft A., 2001, Little c creativity, [in:] A. Craft, B. Jeffrey, M. Leibling (eds.), Creativity in education, Continuum, London-New York.

Csikszentmihalyi M., 1996, The Work and Lives of 91 Eminent People, Harper Collins, New York.

Cudowska A., 1997, Orientacje życiowe współczesnych studentów, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok.

Cudowska A., 2003, Twórcze rozumienie w dialogu edukacyjnym w perspektywie etyki niewspółobecności M. Bachtina, [w:] Czynić świat bardziej etycznym, (red.) A. Cudowska, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok.

Cudowska A., 2003, Postawa „niewspółobecności” antropologii filozoficznej M. Bachtina w dialogu międzykulturowym, [w:] Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Globalizm versus regionalizm, (red.) J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok.

Cudowska A., 2004, Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji, Trans Humana, Białystok.

Cudowska A., 2011, Dialog w edukacji międzykulturowej – kształtowanie przestrzeni spotkania z Innym, „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. XVII, cz. I., Edukacja międzykulturowa, (red.) J. Nikitorowicz, A. Sadowski, D. Misiejuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Cudowska A., 2014, Twórcze orientacje życiowe w dialogu edukacyjnym. Studium teoretyczno-empiryczne, Trans Humana, Białystok.

Cudowska A., 2017, Twórcze orientacje życiowe. Zdrowie i dobrostan, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Fromm E., 1959, The creative attitude, [in:] Creativity and its cultivation. Adresses presented at The Interdisciplinary Symposia on Creativity, (ed.) H. H. Anderson, , Harper and Row, New York.

Fromm E., 1999, Mieć czy być, przeł. J. Karłowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Husserl E., 1967, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, t. 1, przeł. D. Gierulanka, wstęp R. Ingarden, PWN, Warszawa.

Kłoskowska A., 1964, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Konopczyński M., 1996, Twórcza resocjalizacja, Editions Spotkania, Warszawa.

Konopczyński M., 2006, Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa.

Konopczyński M., 2009, Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Twórcza resocjalizacja – od korekcji do rozwoju, „Probacja”, nr 1.

Konopczyński M., 2015, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Kwieciński Z., 2000, Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza, Edytor, Poznań-Olsztyn.

Maslow A. H., 1959, Creativity in self-actualizing people, [in:] Creativity and its cultivation. Adresses presented at The Interdisciplinary Symposia on Creativity, (ed.) H. H. Anderson, Harper and Row, New York.

Maslow A. H., 1971, The farther reaches of human nature, The Viking Press, New York.

Maslow A. H., 1986, W stronę psychologii istnienia, przeł. I. Wyrzykowska, PAX, Warszawa.

Maslow A. H., 1991, Motywacja i osobowość, przeł. P. Sawicka, Wydawnictwo PAX, Warszawa.

May R. J., 1959, The nature of creativity, [in:] Creativity and its cultivation. Adresses presented at The Interdisciplinary Symposia on Creativity, (ed.) H. H. Anderson, Harper and Row, New York.

May R. J., 1994, Odwaga tworzenia, przeł. E. Hornowska, T. Hornowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Modrzejewska-Świgulska M., 2007, Teorie twórczości codziennej, [w:] K. J. Szmidt, Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Modrzejewska-Świgulska M., 2014, Twórczość codzienna w narracjach pedagogów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Modrzejewska-Świgulska M., 2016, Twórczość codzienna jako zasób wspierający dobrostan ludzi, [w:] Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej, (red.) K. J. Szmidt, M. Modrzejewska-Świgulska Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Nęcka E., 2002, Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Perls F. S., 1969, Gestalt Therapy Verbatim, Real People Press, New York.

Perls F. S., 2002, Wokół śmietnika, przeł. W. Marcysiak, Zysk i S-ka, Poznań.

Popek S., 2001, Człowiek jako jednostka twórcza, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Twórczość codzienna jako wartość w procesie readaptacji (s. 35-51) 51

Richards R., Kinney D. K., Lunde I., Benet M., Merzel A. P. C., 1997, Creativity in manic-depres-sives cyclothymes their normal relatives, ans control subjects, [in:] Eminent Creativity, Everyday Creativity and Health, (eds.) R. Richards, M. A. Runco, Ablex Publishing Corporation, London.

Richards R., 1999, Everyday Creativity, [in:] Encyclopedia of Creativity, (eds.) M. A. Runco, S. R. Pritzker, Academic Press, San Diego.

Richards R., 2007, Everyday creativity: Our hidden potential, [in:] Everyday creativity and new views of human nature. Psychological, social, and spiritual perspectives, (ed.) R. Richards, American Psychological Association, Washington DC.

Rogers C. R., 1959, Towards a Theory of Creativity, [in:] Creativity and its cultivation. Adresses presented at The Interdisciplinary Symposia on Creativity, (ed.) H. H. Anderson, Harper and Row, New York.

Rogers C. R., 2002, O stawaniu się osobą. Poglądy terapeuty na psychoterapię, przeł. M. Karpiński, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Runco M. A., 2005, Creativity Giftedness, [in:] Conceptions of Giftedness, (eds.) R. J. Sternberg, J. Davidson, University Press, Cambridge.

Runco M. A., 2006, Reasoning and personal creativity, [in:] Creativity and Reason in Cognitive Development, (eds.) J. C. Kaufman, J. Bear, University Press, Cambridge.

Runco M. A., 2007, To understand is to create: An epistemological perspective on human nature and personal creativity, [in:] Everyday creativity and new views of human nature. Psychological, social, and spiritual perspectives, (ed.) R. Richards, American Psychological Association, Washington DC.

Seligman M. E. P., 2005, Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna aurzeczywistnianie naszych możliwości trwałego spełnienia, przeł. A. Jankowski, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.

Strzałecki A., 1969, Wybrane zagadnienia psychologii twórczości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Strzałecki A., 2003, Psychologia twórczości: między tradycja a ponowoczesnością, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.

Szmidt K. J., 2013, Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.

Trzebiński J., 1976, Osobowościowe warunki twórczości, [w:] Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, (red.) J. Reykowski, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.


Wróblewska M., 2005, Osobowościowe uwarunkowania postawy twórczej studentów, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok.

Zinker J., 1977, The Creative Process in Gestalt Therapy, Vintage Books, New York.
[52] Zinker J., 1991, Twórczy proces w terapii Gestalt, red. jęz. R. Grażyński, Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, Warszawa.

Published : 2019-03-28


Cudowska, A. (2019). Everyday creativity as a value in the social rehabilitation process. Resocjalizacja Polska, (15), 35-51. https://doi.org/10.22432/pjsr.2018.15.03

Agata Cudowska  a.cudowska@uwb.edu.pl
Uniwersytet w Białymstoku  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.