Perspektywa jakości życia zabójcy – krytyczna dyskusja znaczenia wielokontekstualności doświadczeń

Joanna Żeromska- Charlińska

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2017.14.12

Abstrakt


Autorka porusza problematykę starzenia się skazanego, odsłaniając sens jego dualności: zaawansowanie wiekowe i izolację więzienną. Dyskusje dotyczące prób propagowania rozmytej idei troski o współcześnie funkcjonujących starszych w zakładach karnych budzą niepokój. Celem badań była wizja potrzeb, odpowiadających realnym uwarunkowaniom seniora z perspektywy jego narracji. Przedmiotem eksploracji natomiast było zjawisko specyficznego postrzegania i przeżywania czasu przez osadzonego, w szczególności zdarzeń zwrotnych. Intencją badaczki było wyodrębnienie tego, co było dotychczas niedostrzegalne. Tekst ukazuje analizę biografii osoby, w życiu której pojawiły się momenty kryzysowe, interpretowane poprzez włączenie ich w fabułę historii o życiowych przełomach. Wobec opisanego tła, dodatkową „ramą” doprecyzowującą intencje hermeneuty była zastosowana epifania jako doświadczenie jedyne w sobie, oryginalne, dzielące życie seniora na „przed” i „po”, na „wtedy” i „teraz”.


Słowa kluczowe


doświadczanie starości; skazany; biografia; przemijanie

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Ambrozik W., 2016, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Charmez K., 2009, Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gradoń K., 2010, Zabójstwo wielokrotne. Profilowanie kryminalne, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.

Guba E., Lincoln Y.S., 2005, Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyłaniające się zbieżności, [w:] Metody badań jakościowych, t. 1, (red.) N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Warszawa.

Hałas E. (1987), Biografia a orientacja symbolicznego interakcjonizmu, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 31.

Kafar M., 2011, Biograficzne epifanie w kontekście tworzenia podstaw jakościowego kolektywu myślowego, [w:] Biografie naukowe. Perspektywa trans dyscyplinarna, (red.) Kafar M., Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Kowalczyk M., 2010, Zabójcy i mordercy. Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych, Wydawnictwo Impuls, Kraków.

Machel H., 2007, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej-casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Miłek K., 2010, Kara kryminalna – środkiem odwetu czy wychowania?, [w:] Zachowania przestępcze. Przyczyny i zapobieganie, (red.) Kozaczuk F., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Rzeszów.

Niedbalski J., 2010, Krótki epizod przynależności – „nowy”, „normalny”, „nieznany” wśród osób z upośledzeniem umysłowym. Problematyka tożsamości badacza w procesie eksploracji terenowej badanego środowiska, [w:] Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego, (red.) Konecki K.T., Kasperczyk A., Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Paszkowska M., 2010, Opieka medyczna nad skazanymi w zakładzie karnym, [w:] Zachowania przestępcze. Przyczyny i zapobieganie, (red.) Kozaczuk F., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Rzeszów.

Seredyńska D., 2013, Dyskursy edukacyjne o starości w naukach humanistycznych i społecznych, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.

Sławecki B., 2012, Znaczenie paradygmatów w badaniach jakościowych, [w:] Badania jakościowe. Podejścia i teorie, t. 1, (red.) Jamielniak D., Warszawa.

Studen S., 2011, Psychologia starzenia się i starości, PWN, Warszawa.

Szymanowski T., 2011, Międzynarodowe Standardy wykonywania kar, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 72–73.

Świtka J., 2013, Kara kryminalna na tle osobowości przestępcy, Wydawnictwo Amelia, Rzeszów.

Toroń B., 2013, Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Urbaniak-Zając D., 2011, Biograficzna perspektywa badawcza, [w:] Uczenie się z (własnej) biografii, (red.) Dubas E., Świtalski W., Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Wyka A. (1993), Badacz społeczny wobec doświadczenia, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.

Zalewski W. (red.), 2015, Długoterminowe kary pozbawienia wolności w teorii i praktyce, Wydawnictwo UG, Gdańsk.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.