Psychopedagogiczne i kryminologiczne aspekty zachowań ryzykownych młodzieży

Iwona Klonowska

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2016.11.07

Abstrakt


Zachowania ryzykowne podejmowane przez młodzież nie są zjawiskiem nowym. To problem wieloaspektowy i złożony, zdeterminowany czynnikami społecznymi i psychologicznymi. Definicja zachowań ryzykownych młodzieży mówi, że są to działania podjęte z własnej woli, których skutki pozostają niepewne, z możliwością dającego się określić negatywnego skutku dla zdrowia. Wśród najczęściej wymienianych zachowań ryzykownych młodych znajdują się: palenie tytoniu, nieprawidłowe odżywianie, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, zachowania samobójcze, nieumyślne urazy ciała, przestępczość, przemoc, ciąże nieletnich, choroby przenoszone drogą płciową, ucieczki z domu i bezdomność młodzieży, a także brak potencjalnych sukcesów szkolnych i porzucenie szkoły. Niniejszy artykuł stanowi przegląd literatury na temat zachowań ryzykownych młodzieży w trzech aspektach: pedagogicznym, psychologicznym i kryminologicznym.

Słowa kluczowe


zachowania ryzykowne; młodzież

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Bałandynowicz A., 2001, Rodzina, sąsiedztwo i dewiacja młodzieży, [in:] Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, (eds.) Urban B., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Bandura A., 1977, Social Learning Theory, NJ: Prentice Hall, Englewood Cliffs.

Blum R.W., 1998, Adolescent Heath: Priorities for the Next Millenium, „Maternal and Child Health Journal”, no. 3.

Młodzież a używki, 1994, COBOS, Warsaw.

Postawy młodzieży wobec kontaktów seksualnych, 1996, CBOS, Warsaw.

Dolto F., 1995, Nastolatki, Wydawnictwo WAB, Warsaw.

Dzielska A., Kowalewska A., 2014, Zachowania ryzykowne młodzieży – współczesne podejście do problemu. Studia BAS No. 2(38)2014.

Gaś Z., 2004, Badanie zapotrzebowania na profilaktykę w szkolę, MENiS Warsaw.

Gaś Z.B., 1995, Pomoc psychologiczna młodzieży, WSiP, Warsaw.

Grunbaum J.A., Kann L., Kinchen S., Ross J., Hawkins J., Lowry R., Harris W.A., McManus T., Chyen D., Collins J., 2004, Youth Risk Behavior Surveillance – United States, „MMWR Surveill Summary”, no. 53.

Hawkins J.D., 1992, Risk and Protective Factors for Alcohol and Other Drug Problems in Adolescents and Early Adulthood. Implications for Substance Abuse Prevention, „Psychological Bulletin”, Vol. 112, no. 1.

Igra V., Irwin Ch.E., 1996, Theories of Adolescents Risk-taking Behavior, [in:] Handbook of Adolescent Health Risk Behavior, (eds.) Clemente R.J. di, Hansen W.B., Ponton L.E., Plenum Press, New York–London.

Irwin Ch.E., 1990, The Theoretical Concept of At-risk Adolescents, „Adolescent Medicine: State of the Art Reviews”, 1.

Jessor R., Turbin M.S., Costa F.M., 1998, Protective Factors in Adolescent Health Behavior, „Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. 75, no. 3.

Kay L., 1996, Seks wśród nastolatków, „Medycyna po Dyplomie”, Vol. 5, no. 2.

Kram M., Połocka-Molińska M., Barczykowska E., 2002, Aktualne problemy uzależnień i zapobieganie im u dzieci i młodzieży, „Pielęgniarstwo Polskie”, no. 2.

Lavery B., Siegel A.W., 1993, Adolescent Risk – Taking: An Analysis of Problem Behaviors in Problem Children, „Journal of Experimental Child Psychology”, Vol. 55.

Makara-Studzińska M., Morylowska J., 2007, Rodzina a zachowania ryzykowne młodzieży, „Roczniki Teologiczne UMCS”, vol. LIV, book 10.

Makara-Studzińska M., 2001, Wybrane zagadnienia z problematyki suicydologii, Wydawnictwo UMCS, Vol. XXVI.

Marczak M., 2008, Przestępczość kobiet w perspektywie teorii drogi życiowej, [in:] Resocjalizacja – ciągłość i zmiana, (eds.) Konopczyński M., Nowak B.M., Pedagogium, Warsaw.

McGraw J., 1995, Samotność: głód bliskości/sensu, „Zdrowie Psychiczne”, no. 1–2.

Niebrzydowski L., 1976, O poznaniu i ocenie samego siebie, Nasza Księgarnia, Warsaw.

Ostaszewski K., 2003, Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw.

Ostaszewski K., 2005, Podstawy teoretyczne profilaktyki zachowań problemowych młodzieży, [in:] Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, (eds.), Deptuła M., Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Rembowski J., 1971, Postawy dzieci wobec rodziców i innych członków rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Siemaszko A., 1993, Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN, Warsaw.

Siudem A., 2013, Zachowania ryzykowne młodzieży gimnazjalnej, „Psychologia Rozwojowa”, vol. 18.

Spear H.J., Kulbak P.A., 2001, Adolescent Health Behaviors and Related Factors: A Review, „Public Health Nursing”, no. 18.

Szymańska J., 2002, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, CMPPP, Warsaw.

Theodorakis Y., Papaioannou A., Karastogianidou K., 2004, Relations Between Family Structure and Students’ Health-related Attitudes and Behaviors, „Psychological Report”, Vol. 95.

Toroń B., 2013, Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warsaw.

Woynarowska B., 2004, Współwystępowanie palenia tytoniu i picia alkoholu w zespole zachowań ryzykownych u młodzieży szkolnej. Tendencje zmian w latach 1990–2002, „Alkoholizm i Narkomania”, Vol. 17, no. 1–2.

Zajączkowski K., 1999, Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.