„Niewidzialne dzieci” – o sytuacji społecznej dzieci osób pozbawionych wolności

Sonia Dzierzyńska-Breś

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2017.14.10

Abstrakt


Dzieci osób pozbawionych wolności w Polsce są pomijane nie tylko przez teoretyków, ale również przez praktyków związanych z pedagogiką resocjalizacyjną. Wciąż brak jest badań, które diagnozowałyby ich sytuację społeczną oraz działań wspierających tą zaniedbaną przez instytucje pomocowe grupę, co czyni dzieci osób pozbawionych wolności
„niewidzialnymi”. Dlatego też celem badań jakościowych, które przeprowadziłam w latach 2013–2014 było zdiagnozowanie sytuacji społecznej rodziny, w tym i dzieci osób pozbawionych wolności. Zrealizowałam wywiady pogłębione zarówno z żonami, jak i partnerkami skazanych (32 osoby), jak i ich dziećmi (12 osób) w ich miejscu zamieszkania. Badane rodziny podzieliłam na takie, które nadal utrzymywały kontakt z uwięzionym, jak i tymi rodzinami, które go zaprzestały. Skazani mężowie/partnerzy i ojcowie, odbywali karę w różnego rodzaju typach i rodzajach zakładów karnych. Próba badawcza dobrana była w sposób zróżnicowany, tak by uchwycić zmienność sytuacji społecznej rodzin, Wybrane rodziny charakteryzowały się również różnorodnym usytuowaniem społecznym. Pozwoliło mi to wyróżnić oraz scharakteryzować trzy typy sytuacji społecznej w której funkcjonują rodziny osób pozbawionych wolności, w tym i dzieci: (1) Sytuację społeczną rodziny skoncentrowanej na wspieraniu procesu resocjalizacji skazanego, (2) Sytuacje społeczną rodziny sprionizowanej, pozostającej w opozycji do procesu resocjalizacji skazanego, (3) Sytuację społeczną rodziny skoncentrowanej na rekonstrukcji własnego otoczenia społecznego.


Słowa kluczowe


sytuacja społeczna dzieci osób pozbawionych wolności; uwięzienie

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Ambrozik W., 1983, Sytuacja dziecka z rodziny alkoholicznej, w kulturowo zaniedbanym regionie wielkiego miasta, Poznań.

Ambrozik W., 2016, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Barczykowska A., 2008, Sytuacja życiowa rodzin osób pozbawionych wolności, [w:] Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, (red.) L. Golińska, B. Dudek,Łódź.

Barczykowska A., Dzierzyńska-Breś S., 2013, Profilaktyka oparta na wynikach badań naukowych (evidence based practice), „Resocjalizacja Polska”, nr 4, s. 131–152.

Bloom B., 1993, Why Punish the Children? A Reappraisal of the Children of Incarcerated Mothers in America, „The IARCA Journal”, 6/14–17.

Boswell G., 2002, Imprisoned Fathers: The Children’s View, „Howard Journal of Criminal Justice”, 41(1).

Cunningham A., Baker L., 2003, Waiting for Mommy: Giving a Voice to the Hidden Victims of Imprisonment, Canada: Centre for Children and Families in the Justice System, London.

Duff R.A., 2001, Punishment, Communication and Community, Oxford University Press.

Dzierzyńska-Breś S., 2016, Sytuacja społeczna rodzin osób pozbawionych wolności, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Farrington D.P., Barnes G.C., Lambert S., 1996, The Concentration of Offending in Families, „Legal and Criminology Psychology” 1, s. 47–63.

Gordon L., 2009, Invisible Children: A Study of the Children of Prisoners, PILLARS, Report, Christchurch.

Hairstone J.C.F., 2002, Prisoners and Families; Parenting Issues During Incerceration, U.S. Department of Health and Human Services 01.

Hałas E., 2006, Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Kieszkowska A., 2001/2012, Rodziny uwięzionych, Kielce.

Kubiak-Krzywicka W., 2010, Interakcyjno-kontekstualny model zaburzonej socjalizacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Kulesza M., Trzópek J., 2003, Zmiana stylu życia jako efekt przezwyciężenia kryzysu – szansa czy konieczność?, [w:] Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości, (red.) D. Kubacka-Jasiecka, K. Mudyń, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Machel H., 2014, Rodzina skazanego, jako współuczestnik jego resocjalizacji penitencjarnej, readaptacji i reintegracji społecznej, „Resocjalizacja Polska” 7, s. 45–57.

Matthews J., 1983, Forgotten Victims: How Prison Affects the Family, Londyn.

Murray J. 2008, The Effects of Parental Imprisonment on Children, [w:] Crime and Justice: A Review of Research, (red.) M. Tonry., University of Chicago Press, Chicago, Vol. 37, s. 133–206.

Petersilla J., 2005, From Cell to Society: Who Is Returning Home?, [w:] Prisoner Reentry and Crime in America, (red.) J. Travis, Ch. Visher, Cambridge University Press, Cambridge.

Pohleman J., Eddy J.M., 2012, Relationship Process and Resilence in Children with Incercerated Parents: A Handbook for Researches and Practicioners, Urban Institute Press, Washington DC.

Reykowski J., 1986, Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, Warszawa.

Shaw R., 1987, Children of Imprisoned Fathers, Bungay, England: Richard Clay.

Shaw R., 1992, Imprisoned Fathers and the Orphans of Justice, [w:] Prisoners’ Children: What Are the Issues?, (red.) R. Shaw, Routledge, London.

Silverman D., 2010, Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Simmons Ch., 2000, Children of Incarcerated Parents, California Research Bureau, Sacramento.

Szymanowska A., 2003, Więzienie i co dalej?, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.