Selected psychosocial resources and shortages of persons serving a penalty of imprisonment


Abstract

Selected psychosocial resources and shortages of persons serving a penalty of imprisonment Presenting selected psychosocial shortages and stores of persons serving a penalty of imprisonment within the following areas was a purpose of this work: coherence, the resilience, depression, fear, curiosity, anger, worrying, social support, quality of life, intensity of the religious attitude, religious and irreligious ways of coping with stress. Analysis of achieved results showed that imprisoned persons were feeling the significantly lower social support in his information, instrumental, assessing and emotional aspect compared with the control group.


Keywords

polish prisoners; resources and shortages of persons serving a penalty of imprisonment; polish prisons

Antonovsky A., 1993, The structure and properties of the Sense of Coherenee Scale, „Social Science & Medicine”, 36, 6.

Banerski G., 2011, Zmiana na lepsze. Raport z realizacji projektu „Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów”, SMG/KRC Poland-Media S.A., Warszawa.

Borton W.H., 2006, Incorporating the Strengths Perspective into Intensive Juvenile Aftercare, „Western Criminology Review”, nr 7.

Bulenda T., 2003, Charakterystyka populacji więziennej, [w:] System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, (red.) T. Bulenda, R. Musidłowski, Warszawa.

Carver C.S., Scheier M.F., Weintraub J.K., 1989, Assessing coping strategies: a theoretically based approach, „Journal of Personality and Social Psychology”, 56(2).

Ciosek M., 2001, Psychologia sądowa i penitencjarna, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Coid J.W., 1993, Quality of life for patients detained in hospital, „British Journal of Psychiatry”, 162.

Dolińska-Zygmunt G., Mokrzyńska K., 2013, Personal quality of life factors among imprisoned repeat offenders, „Polish Journal of Applied Psychology”, 11(4).

Florczykiewicz J., 2015, Poczucie winy u skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja”, 27.

Frąckowiak T., 2004, „Personalistyczno-egzystencjalna koncepcja poczucia jakości życia. Próba operacjonalizacji”, praca magisterska napisana pod kierunkiem M. Straś--Romanowskiej, Wrocław.

Kmiecik-Baran K., 1995, Skala wsparcia społecznego. Teoria i właściwości psychometryczne, „Przegląd Psychologiczny”, 38, 1–2.

Kolarczyk T., Kubiak J.R., Wierzbicki P., 1984, Przestępczość kobiet. Aspekty kryminologiczne i penitencjarne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa. Bartłomiej Skowroński, Aneta Domżalska
118 (s. 93–119)

Machel H., 2003, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Wydawnictwo ARCHE, Gdańsk.

Malina J., 2013, Agresja i przemoc w środowisku osób pozbawionych wolności na przykładzie zakładów karnych w Wojkowicach i w Herbach, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 80.

Niewiadomska I., Kalinowski M., 2010, Skazani na wykluczenie? Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną, Wydawnictwo KUL, Lublin

Obuchowska I., 1997, Diagnoza psychologiczna w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, „Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego”, nr 2.

Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., 2008, Skala Pomiaru Prężności (SPP-25), „Nowiny Psychologiczne”, 3.

Parol R., 2011, Poczucie koherencji wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności – doniesienie z badań, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, 52.

Poklek R., Jabłońska M., 2013, Osobowość skazanych podejmujących naukę w szkole zawodowej, [w:] Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia,
problemy, perspektywy międzynarodowe, (red.) Jezierska B., Rejzner A., Szczepaniak P., Szecówka A., Wydawnictwo IPSiR UW, Warszawa.

Prężyna W., 1981, Funkcja postawy religijnej w osobowości człowieka, RW KUL, Lublin.

Przybiliński S., 2006, Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Sakowicz T., 2009, Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Sikora J., 1973, Obraz emocjonalności więźniów w świetle badań psychologicznych, biochemicznych i fizjologiczno-lekarskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa.

Spielberger C.D., Reheiser E.C., 2009, Assessment of emotions: Anxiety, anger, depression, and curiosity, „Applied Psychology: Health and Well-Being”, 1(3).

Straś-Romanowska M., Frąckowiak T., 2007, Rola relacji międzyludzkich w budowaniu jakości życia osób niepełnosprawnych (perspektywa personalistyczno-egzystencjalna), [w:] Rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, (red.) Patkiewicz J., Wydawnictwo TWK, Wrocław.

Szałański J. (red.), 1998, Poczucie sensu życia u mężczyzn skazanych osadzonych w zakładach karnych i poddanych probacji, [w:] Wina – kara – nadzieja – przemiana, COSSW, Łódź–Warszawa–Kalisz.

Szymanowska A., 1998, Więźniowie i funkcjonariusze wobec norm obyczajowych i prawnych, Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”, CZSW, Warszawa.

Szymanowska A., 2003, Więzienie i co dalej, Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, Warszawa.

Szymanowski T., Górski J., 1982, Wykonywanie kary pozbawienia wolności w świetle wyników badań, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.

Śliwak J., Bartczuk R.P., 2011, Skala Intensywności Postawy Religijnej W. Prężyny, Psychologiczny pomiar religijności, (red.) Jarosz M., TN KUL, Lublin.

Tomaszewski T., 1975, Psychologia, PWN, Warszawa.

Ward T., Mann R.E., Gannon T.A., 2007, The good lives model of offender rehabilitation: Clinical implications, „Aggression and Violent Behavior”, nr 12. Wybrane psychospołeczne zasoby i deficyty osób odbywających karę pozbawienia… (s. 93–119) 119

Williams D., 2003, „Quality of life” as perceived by sex offenders on early release in a halfway house: implications for treatment, „Journal of Offender Rehabilitation”,
Vol. 38(2).

Wysocka E., 2007, Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy, Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, Warszawa.

Wysocka E., 2008, Diagnoza w resocjalizacji. Obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Zaręba S.H., 2003, Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży w warunkach przemian ustrojowych w Polsce (1988–1998), „Studia Socjologiczno-Religijne”, nr 22.

Published : 2018-02-16


Skowroński, B., & Domżalska, A. (2018). Selected psychosocial resources and shortages of persons serving a penalty of imprisonment. Polish Journal of Social Rehabilitation, (14), 93-119. https://doi.org/10.22432/pjsr.2017.14.08

Bartłomiej Skowroński 
Aneta Domżalska 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.