Wybrane psychospołeczne zasoby i deficyty osób odbywających karę pozbawienia wolności

Bartłomiej Skowroński, Aneta Domżalska

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2017.14.08

Abstrakt


Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie wybranych psychospołecznych deficytów i zasobów osób odbywających karę pozbawienia wolności w obrębie następujących obszarów: poczucie koherencji, prężność ego, depresja, lęk, ciekawość, złość, martwienie się, wparcie społeczne, jakość życia, intensywność postawy religijnej, religijne i niereligijne sposoby radzenia sobie ze stresem. Analiza uzyskanych wyników dowiodła, iż osoby pozbawione wolności odczuwają istotnie niższe wsparcie społeczne w jego aspekcie informacyjnym, instrumentalnym, wartościującym oraz emocjonalnym w porównaniu z grupą kontrolną.


Słowa kluczowe


polscy więźniowie; zasoby i deficyty osób odbywających karę pozbawienia wolności; polskie zakłady karne

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Antonovsky A., 1993, The structure and properties of the Sense of Coherenee Scale, „Social Science & Medicine”, 36, 6.

Banerski G., 2011, Zmiana na lepsze. Raport z realizacji projektu „Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów”, SMG/KRC Poland-Media S.A., Warszawa.

Borton W.H., 2006, Incorporating the Strengths Perspective into Intensive Juvenile Aftercare, „Western Criminology Review”, nr 7.

Bulenda T., 2003, Charakterystyka populacji więziennej, [w:] System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, (red.) T. Bulenda, R. Musidłowski, Warszawa.

Carver C.S., Scheier M.F., Weintraub J.K., 1989, Assessing coping strategies: a theoretically based approach, „Journal of Personality and Social Psychology”, 56(2).

Ciosek M., 2001, Psychologia sądowa i penitencjarna, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Coid J.W., 1993, Quality of life for patients detained in hospital, „British Journal of Psychiatry”, 162.

Dolińska-Zygmunt G., Mokrzyńska K., 2013, Personal quality of life factors among imprisoned repeat offenders, „Polish Journal of Applied Psychology”, 11(4).

Florczykiewicz J., 2015, Poczucie winy u skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja”, 27.

Frąckowiak T., 2004, „Personalistyczno-egzystencjalna koncepcja poczucia jakości życia. Próba operacjonalizacji”, praca magisterska napisana pod kierunkiem M. Straś--Romanowskiej, Wrocław.

Kmiecik-Baran K., 1995, Skala wsparcia społecznego. Teoria i właściwości psychometryczne, „Przegląd Psychologiczny”, 38, 1–2.

Kolarczyk T., Kubiak J.R., Wierzbicki P., 1984, Przestępczość kobiet. Aspekty kryminologiczne i penitencjarne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa. Bartłomiej Skowroński, Aneta Domżalska

(s. 93–119)

Machel H., 2003, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Wydawnictwo ARCHE, Gdańsk.

Malina J., 2013, Agresja i przemoc w środowisku osób pozbawionych wolności na przykładzie zakładów karnych w Wojkowicach i w Herbach, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 80.

Niewiadomska I., Kalinowski M., 2010, Skazani na wykluczenie? Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną, Wydawnictwo KUL, Lublin

Obuchowska I., 1997, Diagnoza psychologiczna w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, „Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego”, nr 2.

Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., 2008, Skala Pomiaru Prężności (SPP-25), „Nowiny Psychologiczne”, 3.

Parol R., 2011, Poczucie koherencji wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności – doniesienie z badań, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, 52.

Poklek R., Jabłońska M., 2013, Osobowość skazanych podejmujących naukę w szkole zawodowej, [w:] Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia,

problemy, perspektywy międzynarodowe, (red.) Jezierska B., Rejzner A., Szczepaniak P., Szecówka A., Wydawnictwo IPSiR UW, Warszawa.

Prężyna W., 1981, Funkcja postawy religijnej w osobowości człowieka, RW KUL, Lublin.

Przybiliński S., 2006, Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Sakowicz T., 2009, Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Sikora J., 1973, Obraz emocjonalności więźniów w świetle badań psychologicznych, biochemicznych i fizjologiczno-lekarskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa.

Spielberger C.D., Reheiser E.C., 2009, Assessment of emotions: Anxiety, anger, depression, and curiosity, „Applied Psychology: Health and Well-Being”, 1(3).

Straś-Romanowska M., Frąckowiak T., 2007, Rola relacji międzyludzkich w budowaniu jakości życia osób niepełnosprawnych (perspektywa personalistyczno-egzystencjalna), [w:] Rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, (red.) Patkiewicz J., Wydawnictwo TWK, Wrocław.

Szałański J. (red.), 1998, Poczucie sensu życia u mężczyzn skazanych osadzonych w zakładach karnych i poddanych probacji, [w:] Wina – kara – nadzieja – przemiana, COSSW, Łódź–Warszawa–Kalisz.

Szymanowska A., 1998, Więźniowie i funkcjonariusze wobec norm obyczajowych i prawnych, Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat”, CZSW, Warszawa.

Szymanowska A., 2003, Więzienie i co dalej, Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, Warszawa.

Szymanowski T., Górski J., 1982, Wykonywanie kary pozbawienia wolności w świetle wyników badań, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.

Śliwak J., Bartczuk R.P., 2011, Skala Intensywności Postawy Religijnej W. Prężyny, Psychologiczny pomiar religijności, (red.) Jarosz M., TN KUL, Lublin.

Tomaszewski T., 1975, Psychologia, PWN, Warszawa.

Ward T., Mann R.E., Gannon T.A., 2007, The good lives model of offender rehabilitation: Clinical implications, „Aggression and Violent Behavior”, nr 12. Wybrane psychospołeczne zasoby i deficyty osób odbywających karę pozbawienia… (s. 93–119) 119

Williams D., 2003, „Quality of life” as perceived by sex offenders on early release in a halfway house: implications for treatment, „Journal of Offender Rehabilitation”,

Vol. 38(2).

Wysocka E., 2007, Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy, Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, Warszawa.

Wysocka E., 2008, Diagnoza w resocjalizacji. Obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Zaręba S.H., 2003, Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży w warunkach przemian ustrojowych w Polsce (1988–1998), „Studia Socjologiczno-Religijne”, nr 22.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.