The value of the self-help groups in getting out of addiction and being sober of the punished persons – proposals for socialization


Abstract

The value of the self-help groups in getting out of addiction and being sober of the punished persons – proposals for socialization The necessity of comprehensive support for people leaving prisons and their families should become the supreme activity of interdisciplinary teams. The article presents the complex and changing nature of modern society, which is a threat to isolated individuals, does not facilitate finding an agreement and makes it difficult to find a sense of belonging in an environmental group. Society does not propose to the individual how to solve the problem of sense of nonsense, but as a rule he tries to eliminate it from human life through access to various forms of institutional help that do not adequately support programs. The decisive role in rebuilding satisfaction is played by such factors as: belonging to the AA group, duration in sobriety, alcohol involvement and participation in psychotherapy. The most benefits come from the support of the community, which gives strength and spiritual and social development, which favors the improvement of functioning in the individual and social sense

Keywords

humanistic society; the changing nature of society; self-help groups in addiction therapy; quality of life of „others”

Antonovsky A., 1995, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

Bałandynowicz A., 1993, Nieudane powroty, Studio WM, Warszawa.

Bandura A., 1982, Self-efficacy Mechanism in Human Agency, „American Psychologist”, nr 37.

Bishop G., 2000, Psychologia zdrowia, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.

Bleistein R., 1986, Jung sein heute.Situation und perspektiven, Würzburg: Echter.

Bodenhausen G., Moreno K., 2001, How do I feel about them? The Role of Affective Reaction in Inter Group Perception, [w:] The Role of Subiektive States on Social Cognition an Behavior, (red.) Bless H., Forgas J., Psychology Press, Philadelphia.

Boros L., 1964, Der anwesende Gott, Wege zu einer existentiellen Begegung, Ölten: Freiburg.

Cierpiałkowska L., 2000, Alkoholizm. Przyczyny – leczenie – profilaktyka, UAM, Poznań.

Chodkiewicz J., 2005, Predyktory ukończenia terapii mężczyzn i kobiet uzależnionych od alkoholu, „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, t. 14, nr 1.

Florkowski A., Polak K., Sarna D., Gądek I., 2000, Jakość życia żołnierzy zawodowych z problemem alkoholowym, „Problemy Alkoholizmu”, nr 1.

Jakubik A., Kowaluk B., 1997, Wsparcie społeczne a utrzymywanie abstynencji u mężczyzn uzależnionych od alkoholu, „Alkoholizm i Narkomania”, nr 26.

Jan Paweł II, 1991, Centessimus annus. Encyklika w setną rocznicę Encykliki Rerum Novarum, Augustinum, Warszawa.

Jakubik A., Kraszewska E., 2002, Zespół alienacyjny u mężczyzn uzależnionych od alkoholu, „Alkoholizm i Narkomania”, nr 1.

Jaraczewska I., 2009, Skuteczność terapii motywującej w redukcji problemów alkoholowych. Przegląd badań, „Alkoholizm i Narkomania’’, nr 2.

Kieszkowska A., 2012, Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych. Konteksty resocjalizacyjne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Konopczyński M., 2009, Kierunki zmian i metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce, [w:] Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, (red.) Konopczyński M., Ambrozik W., Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa.

Kurantowicz E., 1993, Grupy samopomocy. Ustalenia teoretyczne, „Prace Pedagogiczne’’, 17.

Melibruda J., 1995, Trzy kręgi trzeźwienia, „Świat Problemów”, nr 1.

Moskalewicz J., Habrat B., Sierosławski J., Świątkiewicz G., Zieliński A., 2000, Konsekwencje zdrowotne nadużywania substancji psychoaktywnych, [w:] Zdrowie psychiczne. Zagrożenia i promocja, (red.) Czabała C., Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

Niewiadomska I., 2007, Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności, KUL, Lublin.

Nikodemska S., 2004, Czynniki osobowościowe a uzależnienie od alkoholu, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, nr 2.
Anna Kieszkowska
72 (s. 59–72)

Nouwen H., 1993, Du bist der Geliebte. Mensch: religiöses Leben in einter sikularen Welt, Freinurg-Wien-Basel: Herder.

Pilecka B. (red.), 1986, Poczucie sensu życia w wybranych teoriach psychologicznych, [w:] Osobowościowe i środowiskowe korelaty poczucia sensu życia, WSP, Rzeszów.

Poprawa R., 2006, Proaktywne radzenie sobie ze stresem a ryzyko uzależnienia się od alkoholu wśród dorastającej młodzieży, [w:] Wokół jakości życia, (red.) Bartosz B., Klebaniuk J., Wrocław.

Rarot H., 2005, Współczesne dylematy dobra wspólnego, [w:] Etyka i polityka, (red.) Probucka D., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Radziewicz-Winnicki A., 2008, Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Schwarzer R., 1997, Poczucie własnej skuteczności w podejmowaniu i kontynuacji zachowań zdrowotnych, [w:] Psychologia zdrowia, (red.) Henszen-Niejodek I., Sęk H.,
PWN, Warszawa.

Szmagalski T., 1987, Grupy samopomocy w Stanach Zjednoczonych jako zjawisko społeczne, „Praca Socjalna”, nr 3.

Szczukiewicz P., 1996, Kryzys wartościowania w chorobie alkoholowej, „Świat Problemów”, nr 4.

Taylor S.E., 1984, Przystosowanie się do zagrażających wydarzeń, „Nowiny Psychologiczne”, nr 6–7.

Trzebiatowski J., 2010, Jakość życia trzeźwiejących alkoholików a skuteczność programów AA i placówek leczenia, „Alkoholizm i Narkomania”, nr 23.

Urban B., 2004, Wzmacnianie procesu destygmatyzacji ex-dewianta jako warunek readaptacji społecznej, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, LVII.

Urbaniak-Zając D., 1993, Grupy samopomocy jako środowisko uaktywniające siły ludzkie, „Prace Pedagogiczne”, nr 17.

Wnuk M., 2005, Poczucie jakości życia anonimowych alkoholików, „Psychologia Jakości Życia”, nr 4.

Wnuk M., 2006, Zaangażowanie w ruch samopomocy a poczucie jakości życia osób uzależnionych od alkoholu. Mediacyjna rola poczucia sensu życia, „Alkoholizm i Narkomania”,
nr 19.

Wnuk M., 2010, Samopomoc jako jedna z form radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu, [w:] Leczenie alkoholików i członków ich rodzin. Perspektywa badawcza i praktyczna, (red.) Gąsior K., Chodkiewicz J., Wydawnictwo Jedność, Kielce.

Woititz J.G., 1994, Małżeństwo na lodzie, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP, Warszawa.

Published : 2018-02-16


Kieszkowska, A. (2018). The value of the self-help groups in getting out of addiction and being sober of the punished persons – proposals for socialization. Polish Journal of Social Rehabilitation, (14), 59-72. https://doi.org/10.22432/pjsr.2017.14.05

Anna Kieszkowska 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.