Wartość grup samopomocowych w wychodzeniu z uzależnienia i trwaniu w trzeźwości osób karanych – propozycje uspołecznienia

Anna Kieszkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2017.14.05

Abstrakt


Konieczność wszechstronnego wsparcia osób opuszczających zakłady karne i ich rodzin powinna stać się nadrzędnym działaniem zespołów interdyscyplinarnych. W artykule przybliżono złożony i zmienny charakter nowoczesnego społeczeństwa, który stanowi zagrożenie dla jednostek izolowanych, nie ułatwia znalezienia porozumienia i utrudnia znalezienie poczucia przynależności w grupie środowiskowej. Społeczeństwo nie proponuje jednostce sposobówrozwiązania problemu poczucia bezsensu, ale z reguły usiłuje wyeliminować go z życia człowieka poprzez dostęp do różnych form pomocy instytucjonalnej, które nie realizują odpowiednio programów wsparcia. Decydującą rolę w odbudowaniu satysfakcji odgrywają takie czynniki, jak: przynależność do grupy AA, czas trwania w trzeźwości, zaangażowanie ze strony alkoholika i uczestnictwo w psychoterapii. Najwięcej korzyści wypływa ze wsparcia wspólnoty, która daje siłę i duchowo oraz społecznie rozwija, co sprzyja poprawie funkcjonowania w sensie jednostkowym i społecznym Potrzeba realizacji działań korekcyjnych w przyszłości, jest dla tej grupy osób wykluczonych – byłych więźniów – jedyną szansą na ich przetrwanie w środowisku lokalnym i częściowe odbudowanie pozytywnego wizerunku człowieka.

Słowa kluczowe


humanistyczne społeczeństwo; zmienny charakter społeczeństwa; grupy samopomocowe w terapii uzależnień; jakość życia „innych”

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Antonovsky A., 1995, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

Bałandynowicz A., 1993, Nieudane powroty, Studio WM, Warszawa.

Bandura A., 1982, Self-efficacy Mechanism in Human Agency, „American Psychologist”, nr 37.

Bishop G., 2000, Psychologia zdrowia, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.

Bleistein R., 1986, Jung sein heute.Situation und perspektiven, Würzburg: Echter.

Bodenhausen G., Moreno K., 2001, How do I feel about them? The Role of Affective Reaction in Inter Group Perception, [w:] The Role of Subiektive States on Social Cognition an Behavior, (red.) Bless H., Forgas J., Psychology Press, Philadelphia.

Boros L., 1964, Der anwesende Gott, Wege zu einer existentiellen Begegung, Ölten: Freiburg.

Cierpiałkowska L., 2000, Alkoholizm. Przyczyny – leczenie – profilaktyka, UAM, Poznań.

Chodkiewicz J., 2005, Predyktory ukończenia terapii mężczyzn i kobiet uzależnionych od alkoholu, „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, t. 14, nr 1.

Florkowski A., Polak K., Sarna D., Gądek I., 2000, Jakość życia żołnierzy zawodowych z problemem alkoholowym, „Problemy Alkoholizmu”, nr 1.

Jakubik A., Kowaluk B., 1997, Wsparcie społeczne a utrzymywanie abstynencji u mężczyzn uzależnionych od alkoholu, „Alkoholizm i Narkomania”, nr 26.

Jan Paweł II, 1991, Centessimus annus. Encyklika w setną rocznicę Encykliki Rerum Novarum, Augustinum, Warszawa.

Jakubik A., Kraszewska E., 2002, Zespół alienacyjny u mężczyzn uzależnionych od alkoholu, „Alkoholizm i Narkomania”, nr 1.

Jaraczewska I., 2009, Skuteczność terapii motywującej w redukcji problemów alkoholowych. Przegląd badań, „Alkoholizm i Narkomania’’, nr 2.

Kieszkowska A., 2012, Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych. Konteksty resocjalizacyjne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Konopczyński M., 2009, Kierunki zmian i metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce, [w:] Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, (red.) Konopczyński M., Ambrozik W., Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa.

Kurantowicz E., 1993, Grupy samopomocy. Ustalenia teoretyczne, „Prace Pedagogiczne’’, 17.

Melibruda J., 1995, Trzy kręgi trzeźwienia, „Świat Problemów”, nr 1.

Moskalewicz J., Habrat B., Sierosławski J., Świątkiewicz G., Zieliński A., 2000, Konsekwencje zdrowotne nadużywania substancji psychoaktywnych, [w:] Zdrowie psychiczne. Zagrożenia i promocja, (red.) Czabała C., Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

Niewiadomska I., 2007, Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności, KUL, Lublin.

Nikodemska S., 2004, Czynniki osobowościowe a uzależnienie od alkoholu, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, nr 2.

Anna Kieszkowska

(s. 59–72)

Nouwen H., 1993, Du bist der Geliebte. Mensch: religiöses Leben in einter sikularen Welt, Freinurg-Wien-Basel: Herder.

Pilecka B. (red.), 1986, Poczucie sensu życia w wybranych teoriach psychologicznych, [w:] Osobowościowe i środowiskowe korelaty poczucia sensu życia, WSP, Rzeszów.

Poprawa R., 2006, Proaktywne radzenie sobie ze stresem a ryzyko uzależnienia się od alkoholu wśród dorastającej młodzieży, [w:] Wokół jakości życia, (red.) Bartosz B., Klebaniuk J., Wrocław.

Rarot H., 2005, Współczesne dylematy dobra wspólnego, [w:] Etyka i polityka, (red.) Probucka D., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Radziewicz-Winnicki A., 2008, Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Schwarzer R., 1997, Poczucie własnej skuteczności w podejmowaniu i kontynuacji zachowań zdrowotnych, [w:] Psychologia zdrowia, (red.) Henszen-Niejodek I., Sęk H.,

PWN, Warszawa.

Szmagalski T., 1987, Grupy samopomocy w Stanach Zjednoczonych jako zjawisko społeczne, „Praca Socjalna”, nr 3.

Szczukiewicz P., 1996, Kryzys wartościowania w chorobie alkoholowej, „Świat Problemów”, nr 4.

Taylor S.E., 1984, Przystosowanie się do zagrażających wydarzeń, „Nowiny Psychologiczne”, nr 6–7.

Trzebiatowski J., 2010, Jakość życia trzeźwiejących alkoholików a skuteczność programów AA i placówek leczenia, „Alkoholizm i Narkomania”, nr 23.

Urban B., 2004, Wzmacnianie procesu destygmatyzacji ex-dewianta jako warunek readaptacji społecznej, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, LVII.

Urbaniak-Zając D., 1993, Grupy samopomocy jako środowisko uaktywniające siły ludzkie, „Prace Pedagogiczne”, nr 17.

Wnuk M., 2005, Poczucie jakości życia anonimowych alkoholików, „Psychologia Jakości Życia”, nr 4.

Wnuk M., 2006, Zaangażowanie w ruch samopomocy a poczucie jakości życia osób uzależnionych od alkoholu. Mediacyjna rola poczucia sensu życia, „Alkoholizm i Narkomania”,

nr 19.

Wnuk M., 2010, Samopomoc jako jedna z form radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu, [w:] Leczenie alkoholików i członków ich rodzin. Perspektywa badawcza i praktyczna, (red.) Gąsior K., Chodkiewicz J., Wydawnictwo Jedność, Kielce.

Woititz J.G., 1994, Małżeństwo na lodzie, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP, Warszawa.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.