Social exclusion – word as a symbol defining the nature of humanity


Abstract

The process of objectively deleting the meaning of ideas-symbols plays an important role in the education, teaching, upbringing and universal socialization of man. It is an area of transcultural struggle, which should lead to exposing the total truth about man, recognizing their place in the history of the world. In addition, naming the truth about oneself creates trust and responsibility and thus frees the state of affirmation for the rule of law and a just state. Via autotelic experiences, internal transformations and proactive consciousness, it is oriented on the basis of language and a symbolic universe, personal growth allowing to integrate the human being with the environment, and not to create a civilization of fall based on enslaved existence. This keyword means that people who are pushed outside the symbolic field and the imaginarium are deprived of emotional freedom and the right to freely choose and take responsibility for their actions in order to ensure freedom for the rest of society, the imagination, perception, sensations and feelings of which are fed by hatred, contempt and total isolation.


Keywords

social exclusion; exclusion; disadvantage; hubristic values; apologetic thinking; trans passiveness

Arendt H., 2003, O rewolucji, Czytelnik, Warszawa.

Bałandynowicz A., 2014, Paradygmat inkluzji i katalaksji podstawą kreowania systemu reintegracji społecznej skazanych, [w:] Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji, (red.) Marzec-Holka K., Mirosław-Nawrocka K., Moleda J., Wydawnictwo APS, Warszawa.

Bałandynowicz A., 2015a, Psychodegradacja osobowości oraz defaworyzacja, ekskluzja i wykluczenie społeczne recydywistów następstwem nieracjonalnego i reliktowego
systemu sprawiedliwości karzącej opartej na paradygmacie izolacji przestrzennej, [w:] Długoterminowe karty pozbawienia wolności, (red.) Zalewski W., Wydawnictwo UG,
Gdańsk.

Bałandynowicz A., 2015b, Probacyjna sprawiedliwość karząca w miejsce zdehumanizowanej resocjalizacji osadzonej na przymusie i wtórnej stygmatyzacji, [w:] Resocjalizacja penitencjarna w kontekstach interdyscyplinarnych, (red.) Kowalczyk D., Szecówka A., Grzesiak S., Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław. Wykluczenie społeczne – słowo jako symbol określające naturę człowieczeństwa (s. 11–27)

Bałandynowicz A., 2015c, Probacyjna sprawiedliwość karząca, Wolters Kluwer, Warszawa.

Bandura A., 1989, Regulation of Cognitive Processes Through Perceived Self-efficacy, „Developmental Psychology”, nr 25.

Becker G.S., 1968, Crime and Punishment. An Economic Approach, „Journal of Political Economy”, Vol. 76.

Corrado R., Cohen J., Glackman W., Odgers C., 2003, Serious and Vident Uoung Offendrs’ Decisions to Recidivate. An Assessment of Five Sentencing Models, „Crime and Delinquency”, nr 2.

Durkheim E., 2007, Zasady metody socjologicznej, PWN, Warszawa.

Gottfeedson A., Hirschi T., 1990, A general Theory of Crime, Palo Alto: Stanford University Press.

Heidegger M., 2001, Zasada racji, Wyd. Baran i Suszyński, Kraków.

Kant I., 1986, Krytyka władzy sądzenia, PWN, Warszawa.

Kieszkowska A., 2012, Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji skazanych. Konteksty resocjalizacyjne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Konopczyński M., 2009, Kierunki zmian teorii i metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce, [w:] Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej,
(red.) Konopczyński M., Ambrozik W., Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa.

Machel M., 2007, Sens i bezsens resocjalizacji. Casus polski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Marks K., Engels F., 1962, Manifest Partii Komunistycznej, [w:] Dzieła, t. 4, Wydawnictow Książka i Wiedza, Warszawa.

Nawroczyński B., 1986, Życie duchowe, PWN, Warszawa.

Niewiadomska I., 2007, Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Urban B., 2007, Teoria resocjalizacji w strukturze nauk społecznych, [w:] Resocjalizacja, t. 1, (red.) Urban B., Stanik J.M., PWN, Warszawa.

Žižek S., 2001, Przekleństwo fantazji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Published : 2018-02-16


Bałandynowicz, A. (2018). Social exclusion – word as a symbol defining the nature of humanity. Polish Journal of Social Rehabilitation, (14), 11-27. https://doi.org/10.22432/pjsr.2017.14.02

Andrzej Bałandynowicz 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright Notice:

Articles are published in accordance with conditions identical to the Creative Commons Attribution 4.0 (also called as CC-BY) license conditions, available on http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ and this permission applies to any language version or any later version of the license as published by the Creative Commons organization.

Author retain the copyright to the article, while at the same time he/she transfers the article property rights to the Publisher free of charge (without territorial and time restrictions).

The online edition of the Polish Journal of Social Rehabilitation is published under Open Access, which means that users can read, download, copy, distribute, print, search, and link to the full texts of these articles - are provided with full unrestricted access.

The publisher does not charge for providing access to full versions of articles nor for their use as referred to in above.