Wykluczenie społeczne – słowo jako symbol określające naturę człowieczeństwa

Andrzej Bałandynowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2017.14.02

Abstrakt


Proces obiektywnego wykreślania znaczenia pojęć-symboli odgrywa istotną rolę w edukacji, uczeniu, wychowaniu i powszechnej socjalizacji człowieka. Jest terenem zmagań transkulturowych, które prowadzić winny do obnażenia całkowitej prawdy o człowieku, rozpoznawaniu jego miejsca w historii świata. Ponadto nazywanie prawdy o sobie rodzi zaufanie
i odpowiedzialność, a tym samym wyzwala stan afirmacji dla porządku prawa i sprawiedliwego państwa. Drogą autotelicznych przeżyć, wewnętrznych przeobrażeń i proaktywnej świadomości, ukierunkowuje się na podstawie języka i uniwersum symbolicznego, wzrastanie osobowe pozwalające integrować człowieka z otoczeniem, a nie tworzenie cywilizacji upadku oparte o niewolne istnienie. To słowo-klucz sprawia, iż ludzie spychani poza pole symboliczne i imaginarium pozbawieni są wolności emocjonalnej i prawa do swobodnego wyboru oraz własnej odpowiedzialności za czyn w celu zapewnienia wolności dla pozostałej części społeczeństwa, której wyobraźnia, percepcja, doznania i odczucia karmione są nienawiścią, pogardą i totalną izolacją.


Słowa kluczowe


wykluczenie społeczne; ekskluzja; defaworyzacja, wartości hubrystyczne; apologetyczność myślenia; transpasywność

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Arendt H., 2003, O rewolucji, Czytelnik, Warszawa.

Bałandynowicz A., 2014, Paradygmat inkluzji i katalaksji podstawą kreowania systemu reintegracji społecznej skazanych, [w:] Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji, (red.) Marzec-Holka K., Mirosław-Nawrocka K., Moleda J., Wydawnictwo APS, Warszawa.

Bałandynowicz A., 2015a, Psychodegradacja osobowości oraz defaworyzacja, ekskluzja i wykluczenie społeczne recydywistów następstwem nieracjonalnego i reliktowego

systemu sprawiedliwości karzącej opartej na paradygmacie izolacji przestrzennej, [w:] Długoterminowe karty pozbawienia wolności, (red.) Zalewski W., Wydawnictwo UG,

Gdańsk.

Bałandynowicz A., 2015b, Probacyjna sprawiedliwość karząca w miejsce zdehumanizowanej resocjalizacji osadzonej na przymusie i wtórnej stygmatyzacji, [w:] Resocjalizacja penitencjarna w kontekstach interdyscyplinarnych, (red.) Kowalczyk D., Szecówka A., Grzesiak S., Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław. Wykluczenie społeczne – słowo jako symbol określające naturę człowieczeństwa (s. 11–27)

Bałandynowicz A., 2015c, Probacyjna sprawiedliwość karząca, Wolters Kluwer, Warszawa.

Bandura A., 1989, Regulation of Cognitive Processes Through Perceived Self-efficacy, „Developmental Psychology”, nr 25.

Becker G.S., 1968, Crime and Punishment. An Economic Approach, „Journal of Political Economy”, Vol. 76.

Corrado R., Cohen J., Glackman W., Odgers C., 2003, Serious and Vident Uoung Offendrs’ Decisions to Recidivate. An Assessment of Five Sentencing Models, „Crime and Delinquency”, nr 2.

Durkheim E., 2007, Zasady metody socjologicznej, PWN, Warszawa.

Gottfeedson A., Hirschi T., 1990, A general Theory of Crime, Palo Alto: Stanford University Press.

Heidegger M., 2001, Zasada racji, Wyd. Baran i Suszyński, Kraków.

Kant I., 1986, Krytyka władzy sądzenia, PWN, Warszawa.

Kieszkowska A., 2012, Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji skazanych. Konteksty resocjalizacyjne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Konopczyński M., 2009, Kierunki zmian teorii i metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce, [w:] Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej,

(red.) Konopczyński M., Ambrozik W., Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa.

Machel M., 2007, Sens i bezsens resocjalizacji. Casus polski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Marks K., Engels F., 1962, Manifest Partii Komunistycznej, [w:] Dzieła, t. 4, Wydawnictow Książka i Wiedza, Warszawa.

Nawroczyński B., 1986, Życie duchowe, PWN, Warszawa.

Niewiadomska I., 2007, Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Urban B., 2007, Teoria resocjalizacji w strukturze nauk społecznych, [w:] Resocjalizacja, t. 1, (red.) Urban B., Stanik J.M., PWN, Warszawa.

Žižek S., 2001, Przekleństwo fantazji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.