Duchowość osób odbywających karę pozbawienia wolności

Bartłomiej Skowroński, Aneta Domżalska

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2017.13.07

Abstrakt


Autorzy prezentują wyniki badań, których celem było ukazanie specyfiki życia duchowego osób odbywających karę pozbawienia wolności. Ich analiza potwierdziła, że osoby odbywające karę pozbawienia wolności charakteryzują się statystycznie istotnie uboższym życiem duchowym, aniżeli grupa kontrolna, którą stanowiły osoby niekarane. Osoby skazane w istotnie mniejszym stopniu poszerzają własną świadomość, rzadziej poszukują sensu otaczającej rzeczywistości, czerpią istotnie mniej przeżyć duchowych z czynienia dobra, są mniej wrażliwe na sztukę oraz na piękno zewnętrzne i wewnętrzne, co związane jest z wyborami moralnymi.

Słowa kluczowe


polscy więźniowie; duchowość więźniów; religijność więźniów

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Cieślak R., 1994, Postawy religijne skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, [w:] Kierunki działań profilaktycznych, (red.) Z.B. Gaś, Lublin.

Heszen-Niejodek I., Gruszczyńska E., 2004, Wymiar duchowy człowieka, jego znaczenie w psychologii zdrowia i jego pomiar, „Przegląd Psychologiczny”, 47, 1.

Hornowska E., 2010, Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.

Jarosz M., 2010, Pojęcie duchowości w psychologii, „Studia z Psychologii w KUL”, 16.

Lawshe C., 1975, A quantitative approach to content validity, „Personel Psychology”, 28.

Nowacki Z., 2012, Wielowymiarowe znaczenie pracy duszpasterskiej na rzecz osób pozbawionych wolności. „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 76–77.

Piotrowski J., Skrzypińska K., Żemojtel-Piotrowska M., 2013, Skala transcendencji duchowej. Konstrukcja i walidacja, „Roczniki Psychologiczne”, t. 16, nr 3.

Popielski K., 1994, Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.

Romanowicz W., Tomczyszyn D., 2015, Stosunek do religii osób odbywających karę pozbawienia wolności a miejsce religii we współczesnym świecie, „Rozprawy Społeczne”, t. 9, nr 3.

Sakowicz T., 2007, Międzypokoleniowy przekaz wartości w rodzinach więźniów, [w:] Dziadkowie, rodzice, dzieci. Zaburzenia transmisji międzypokoleniowej, (red.) K. Gąsior, E. Lisowska, S. Cudak, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii

Świętokrzyskiej, t. 2 serii: Rodzina–pokolenia–przekazy, Kielce.

Sakowicz T., 2009, Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Skowroński B., Bartoszewski J. (w druku), Skala duchowości – opis konstrukcji i właściwości psychometryczne.

Skrzypińska K., Karasiewicz K., 2012, Granice duchowości – perspektywa pierwsza, „Roczniki Psychologiczne”, t. 15, nr 1.

Socha P., 2000, Duchowy rozwój człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Spielberger C.D., Reheiser E.C., 2009 Assessment of Emotions: Anxiety, Anger, Depression, and Curiosity, „Applied Psychology: Health and Well-Being”, Vol. 1, Issue 3.

Straś-Romanowska M., Frąckowiak T., 2007, Rola relacji międzyludzkich w budowaniu jakości życia osób niepełnosprawnych (perspektywa personalistyczno-egzystencjalna), [w:] Rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, (red.) J. Patkiewicz, Wydawnictwo TWK, Wrocław.

Śliwak J., Bartczuk R., 2011a, Skala Intensywności Postawy Religijnej W. Prężyny, [w:] Psychologiczny pomiar religijności, (red.) M. Jarosz, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin.

Śliwak J., Bartczuk R., 2011b, Skala relacji religijnych – Przeżywane Relacje do Boga D. Hutsenauta, [w:] Psychologiczny pomiar religijności, (red.) M. Jarosz, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin.

Urbanek A., 2007, Miejsce aktywności religijnej więźniów w teleologii pedagogiki resocjalizacyjnej: na podstawie badań prowadzonych w wybranych zakładach karnych, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, nr 2.

Vaughan F., 1991, Spiritual issues in psychotherapy, „Journal of Transpersonal Psychology”, nr 23.

Zaręba S.H., 2003, Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży w warunkach przemian ustrojowych w Polsce (1988–1998), „Studia Socjologiczno-Religijne”, nr 22, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, Warszawa.

Zinnbauer B. J., Pargament K. I., 2005, Religiousness and spirituality, [w:] The handbook of the psychology of religion and spirituality, (red.) R.F. Paloutzian, C.L. Park, Guilford Press, New York.

Wrześniewski K., Sosnowski T., Jaworowska A., Fecenec D., 2006, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI, polska adaptacja. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.