Refleksje pedagogiczno-teologicznenad procesem destygmatyzacji

Kazimierz Pierzchała

DOI: http://dx.doi.org/10.22432/pjsr.2017.13.03

Abstrakt


Refleksje pedagogiczno-teologiczne dotyczące procesu destygmatyzacji z postawy dewiacyjnej w normatywną ze względu na zastosowanie we wspólnocie kościoła katolickiego inicjuje cytat wypowiedzi Jana Pawła II do więźniów: „Jesteście skazani, to prawda, ale nie potępieni”. Dlatego narracja tego tematu opiera się na podejściu do prawdy o człowieku i Bogu, stosowanym przez uczonego wyznania mojżeszowego, Viktora Emila Frankla, znawcy Starego Testamentu, oraz Jana Pawła II, znawcy Starego i Nowego Testamentu. Ich podejście do tematu jest oparte na poznaniu tego samego Boga i człowieka przez rozum i przez wiarę, co nadaje mu oryginalne znaczenie w historycznym procesie starotestamentowego i nowotestamentowego wytłumaczenia pojednania – czyli powrotu do postawy normatywnej – w wymiarze jednostkowym i wspólnotowym, dotyczącym współczesności.

Słowa kluczowe


destygmatyzacja; resocjalizacja; dewiacja; przestępstwo; pojednanie

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Abramowiczówna Z., 1958–1965, Słownik grecko-polski, t. 1–4, PWN, Warszawa.

Adler P.A., 2000, Constructions of Deviance, Social Power, Context and Interation, Wadsorth.

Bałandynowicz A., 2011, Probacja: resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.

Benedykt XVI, 2011, Jezus z Nazaretu, cz. 2, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce.

Berger L., 1967, The Sacred Canopy, New York.

Bielicki M., 1966, Zapomniany świat Sumerów, PIW, Warszawa.

Biot R., 1958, Polvere vivente, Catania.

Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Brandstaetter R., 1982, Jom Kippur, czyli Dzień Pojednania, [w:] Jezus z Nazarethu, t. 1, PWN, Warszawa.

Bromski J. (tłum.), 1925, Enuma eliš, czyli opowieść babilońska o powstaniu świata, Warszawa.

Buttiglione R., 2000, Kilka uwag o sposobie czytania „Osoby i czynu”, [w:] Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, TN KUL, Lublin.

Callaway J.A. i in., 2007, Starożytny Izrael: od Abrahama do zburzenia Świątyni Jerozolimskiej przez Rzymian, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa.

Carcopino J., 1966, Życie codzienne w Rzymie, PIW, Warszawa.

Childe V.G., 1963, O rozwoju w historii, PWN, Warszawa.

Chrostowski W., 1996, Ogród Eden. Zapoznane świadectwo asyryjskiej diaspory, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa.

Chrostowski W., 2015, Między Synagogą a Kościołem. Dzieje św. Pawła, Wydawnictwo M, Kraków.

Czajkowski Marian, 1988, Biblia dziś odczytana, „Novum”, Warszawa.

Czajkowski Michał, 1993, Egzystencjalna lektura Biblii, KUL, Lublin.

Dobzhansky T., 1955, Evolution, genetics and Man, New York.

Dufour X.L., 1973, Słownik teologii biblijnej, „Pallottinum”, Poznań.

Elders L.J., 1992, Czy istnienie Boga można dochodzić?, [w:] Filozofia Boga, Agencja Wydawnicza Katolików MAG, Warszawa.

Eliade M., 1949, Traité d’histoire des religions, Paris.

Forstner D., 2001, Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Frankl V.E., 1962, Psycholog w obozie koncentracyjnym, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Frankl V.E., 1978, Nieuświadomiony Bóg, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Frankl V.E., 1984, Homo patiens. Logoterapia i jej kliniczne zastosowanie. Pluralizm nauk a jedność człowieka. Człowiek wolny, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Frossard A., 1995, Słuchaj, Izraelu!, „Palabra”, Warszawa.

Górny J. (wyd.), 1991, IV pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny (01.06 – 09.06.1991), Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej w Olsztynie, Olsztyn.

Guillet J., 1954, Temi biblici, Milano.

Heller M., 2015, Sens życia i sens wszechświata. O ile oczami wiary widzi się świat inaczej niż oczami wiedzy naukowej?, Copernicus Center Press, Kraków.

Ingarden R., 1972, Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Ingarden R., 1987, Spór o istnienie świata, t. 1–3, PWN, Warszawa.

Jan Paweł II, 1979, Encyklika Redemptor hominis 1 (4 III).

Jan Paweł II, 1980, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, „Libreria Editrice Vaticana”, Città del Vaticano.

Jan Paweł II, 1984, Adhortacja Reconciliatio et Paenitentia (2 XII.).

Jan Paweł II, 1987, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „serca”. O Jana Pawła II teologii ciała, (red.) Styczeń T., KUL, Lublin.

Jan Paweł II, 1996, Dar i tajemnica: w pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Jan Paweł II, 1998, Encyklika Fides et ratio 1 (14 IX.).

Jan Paweł II, 1999, Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Bóg Ojciec, Kraków–Ząbki.

Jan Paweł II, 2003a, Lettera enciclica Ecclesia de Eucharistia del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II sull’eucaristia nel suo rapporto con la chiesa, L’Osservatore Romano, Rzym.

Jan Paweł II, 2003b, Tryptyk rzymski, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Jan Paweł II, 2004, Wstańcie, chodźmy!, Wydawnictwo Świętego Stanisława Biskupa Męczennika Archidiecezji Krakowskiej, Kraków.

Jones W.P., 2016, CELA. Historia mordercy, który stał się mnichem, Wydawnictwo eSPe Zakonu Księży Pijarów, Kraków.

Kalinowski S., 1999, Aurea dicta. Złote słowa, Warszawa.

Katechizm Kościoła Katolickiego 1994.

Konopczyński M., 1972, Twórcza resocjalizacja, Warszawa.

Konopczyński M., 2006, Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa.

Konopczyński M., 2008, Współczesne kierunki zmian w pedagogice resocjalizacyjnej. Destygmatyzacja dewiantów i kreowanie alternatywnych tożsamości, [w:] Resocjalizacja ciągłość i zmiana, (red.) Konopczyński M., Nowak B.M., Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Warszawa.

Konopczyński M., Nowak B.M. (red.), 2008, Resocjalizacja, ciągłość i zmiana, Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Warszawa.

Kopaliński W., 1985, Słownik mitów i tradycji kultury, PIW, Warszawa.

Kowalski S., 1979, Socjologia wychowania w zarysie, PWN, Warszawa.

Kramer N.S., 1961, Historia zaczyna się w Sumerze, PWN, Warszawa.

Krąpiec M.A., 1974, Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, TN KUL, Lublin.

Kuśmirek A., 2003, Hebrajsko-polski Stary Testament. Pięciogksiąg. Przekład interlinerany z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem rdzeni, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa.

Lambert D., 1999, Sciences et théologie – Les figures d’un dialogue, Bruxelles.

Läpple A., 1972, Messaggio biblico per il nostro tempo, Modena.

Mascall E.L., 1962, Chrześcijańska koncepcja człowieka, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Mascall E.L., 1968, Chrześcijańska koncepcja wszechświata, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Montenat C. i in., 1993, Odkrywanie stworzenia w ewolucji, „W Drodze”, Poznań.

Moran L.M., 1982, Chrystus w historii zbawienia, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Moscati S., 1963, Kultura starożytna ludów semickich, PWN, Warszawa.

Parol R., 2008, Znaczenie celów życiowych w resocjalizacji penitencjarnej, [w:] Resocjalizacja, ciągłość i zmiana, (red.) Konopczyński M., Nowak B.M., Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej Warszawa.

Pascal B., 1989, Myśli, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Peter M., 1959, Wykład Pisma Świętego Starego Testamentu, „Pallottinum”, Poznań.

Pierini F., 1983–1984, La lunga via della penitenza cristiana, „Famiglia Cristiana”.

Pierzchała K., 2013, Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Pierzchała K., 2015, Skazani ale nie potępieni, wyd. 2., rozszerzone, Warszawa.

Pierzchała K., 2016a, Destygmatyzacja przestępców w świetle Magisterium Kościoła oraz poglądów na resocjalizację, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Pierzchała K., 2016b, Istotne cechy destygmatyzacji we wspólnocie Kościoła Katolickiego, Warszawskie Studia Teologiczne, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja Św. Jana Chrzciciela, XXIX/2.

Piszczek Z. (red.), 1966, Mała encyklopedia kultury antycznej, PWN, Warszawa.

Platon, 1958, Gorgiasz, tłum. W. Witwicki, PWN, Warszawa.

Plezia M. (red.), 1959–1970, Słownik łacińsko-polski, t. 1–4, PWN, Warszawa.

Podsiad A., Więckowski Z., (1983), Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Pomian K., 1968, Przeszłość jako przedmiot wiary, PWN, Warszawa.

Popowski R., 1997, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, wydanie z pełną wokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa.

Rahner K., Vorgrimler H., 1987, Mały słownik teologiczny, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Ricciotti G., 1954, Życie Jezusa Chrystusa, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Rolla A., 1959, La Bibbia di fronte alle ultime scoperte, Roma.

Rutkowska-Hajduk J., 2005, Viktor Emil Frankl – świadek nadziei, „Człowiek w Kulturze” 17, Lublin.

Schedl C., 1959, Storia del Vecchio Testamento, t. 1, Roma.

Schökel L.A., 1967, La parola ispirata, Brescia.

Schönborn C. i in., 1997, Grzech pierworodny w nauczaniu Kościoła, „W Drodze”, Poznań 1997.

Shanks H. i in., 2007, Starożytny Izrael. Od Abrahama do zburzenia świątyni jerozolimskiej przez Rzymian, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa.

Sierotowicz T., 1997, Nauka i wiara – Przestrzeń dialogu, Kraków.

Smith H., 1994, Religie świata, Wydawnictwo Alfa, Warszawa.

Sobczak S., 2000, Celowość wychowania, Wydawnictwo „Navo”, Warszawa.

Strzelecka K., 1989, Szalom שלום , Warszawa.

Szczukiewicz P., 1999, Rozwój psychosomatyczny a tożsamość, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Szczypka J., 1982, Droga do Rzymu, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Świderkówna A., 1994, Rozmowy o Biblii, PWN, Warszawa.

Theissen G., 2004, Czasy Jezusa. Tło społeczne pierwotnego chrześcijaństwa, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Tischner J., 1986, Myślenie według wartości, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków.

Topolski J., 1972, Świat bez historii, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Trilling W., 1980, Stworzenie i upadek, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Tschirschnitz A., 1994, Dzieje ludów biblijnych, Wydawnictwo M. Sadren i S-ka, Warszawa.

Twardowski J., 1995, Miłość zdjęta z krzyża, „Parnas”, Poznań.

Vanier J., 1985, Wspólnota miejscem radości i przebaczenia, Éditions du Dialogue: Société d’Éditions Internationales.

Vaux de R., 2004, Instytucje Starego Testamentu, „Pallottinum”, Poznań.

Wahle H., 1993, Wspólne dziedzictwo. Judaizm i chrześcijaństwo w kontekście dziejów zbawienia, „Biblos”, Tarnów.

Warzecha J., 2005, Historia dawnego Izraela, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.

Weigel G., 2002, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków.

Weigel G., 2014, Katolicyzm ewangeliczny. Gruntowna reforma Kościoła w XXI wieku, Wydawnictwo M, Kraków.

Widła B., 2004, Funkcja serca w myśli antropologicznej Starego Testamentu, [w:] Teologia antropologiczna Starego Testamentu, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa.

Wildiers N.M., 1985, Obraz świata a teologia, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.

Wojtyła K., 1986, Miłość i odpowiedzialność, Człowiek i moralność, t. 1, TN KUL, Lublin.

Wojtyła K., 2000, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, TN KUL, Lublin.

Wolicki M., 2002, Wpływy filozoficzne w analizie egzystencjalnej i logoterapii, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław.

Wolniewicz B., 1993, Filozofia i wartości, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Zaleski Z., 1991, Psychologia zachowań celowych, PWN, Warszawa.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.